Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Powerpoint Templates PowerPoint Presentation
Download Presentation
Powerpoint Templates

Powerpoint Templates

226 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Powerpoint Templates

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ang Pagbalikwas ng Pelikulang Pilipino sa Kanluraning Tradisyon: Isang Pagsipat sa mga Piling Pelikula na may Tema ng ‘Super Hero’ Nool, Dan Ordoñez, Kenneth Sales, Eleazar Nico Utan, Matthew Powerpoint Templates

 2. Suliranin/Problem • Mula sa modelo ng superhero ng Kanluranin, sa papaanong paraan makikita ang ‘pagbalikwas’ ng modelo ng Pinoy superhero?

 3. Definition of Terms Cultural Studies Cultural studies has been most interested in how groups with least power practically develop their own readings of, and uses for, cultural products –in fun, in resistance, or to articulate their own identity (Simon During, The Cultural Studies Reader 1999, p.6). Semiotics (study of image: denotation and conotation, signifier and signified)

 4. Postcolonial Theory Angteoryang postcolonial ay isang uri ng pagsusuring pampanitikan at pag-aaral sa kultura na nabuo bilang ‘tugon’ sa kolonyal na karanasan ng mga bansang minsang sumailalim sa pananakop. Layuninnitong tukuyin ang mga naging impluwensya at epekto ng pananakop sa ekonomiya, pulitikal at kultural na aspeto ng parehong nasakop at sumakop na bansa (M.A.R Habib, Literary Criticism from Plato to the Present 2011).

 5. Summary Angpag-aaral na ito ay tumutukoy sa ‘pagbalikwas’ ng pelikulang Pilipino sa tradisyong itinakda ng Kanluranin(Hollywood) saindustriya ng pelikula gamit ang Pinoy superhero bilang pangunahing teksto. Ito ay nilapatan ng teoryang cultural studies na ginabayan ng mga konsepto ng kulturang popular, semiotics at teoryang postcolonial upang sipatin ang elemento ng ‘pagbalikwas’ sadominantengideolohiyangkanluranin. Ito ay sapamamagitanng visual representation ngmgaPinoy superheroes.

 6. Results • Kahalagahanat impluwensya ng kulturang popular (sa anyo ng pelikula/media) • Repleksyonngkaranasanng lipunang Pilipino • Taga-tangkiliko taga-panood bilang aktibong(at hindipasibo) kasangkotsa paglikha ng imahe ng isang Pinoysuperhero • “Film is not really a single medium like song or the written word, but a collective art form...” (Marshall Mc Luhan, Understanding Media 1964, p. 292).

 7. Science, Technology and Society in light of this study...

 8. Technology (in the form of media and in the film industry) has aspects of social and ideological discourse. • Technology’s communicative power/language: myth making machinery that can capture and manipulate minds. • “ZsaZsaZaturnah”

 9. “Super Inday”

 10. Technology in the form of Pinoysuperhero films is considered as art, reflection of the society, and also as a ‘tool’ in subverting the ideological forces (another aspect or nature of technology) inscribed by the dominant film industry (Hollywood). “Darna” “Captain Barbell”

 11. Film, from a mere source of entertainment, now also speaks for the society and culture where it is coming from (issue: “mediation”). • Film captures another discourse such as subversion of dominant forces • Film, as a form of S&T, highlights the power and influence of Media and Popular Culture (as ISA) in the society.

 12. F I N