1 / 13

Darwin

GEX

guest12622
Télécharger la présentation

Darwin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  Slide 2:CHARLES DARWIN(1809 1882) Zijn ouders Reis met de Beagle Inhoud evolutietheorie Evolutietheorie uitgangspunten Evolutietheorie conclusie Maatschappelijke gevolgen verder ontdekkingen Tijdgenoten Hedendaagse toepassing Links

  Slide 3:De ouders van Darwinwaharles?

  Slide 4:Reis met de Beagle Hoe kwam Darwin aan boord van de HMS Beagle Wat heeft hij tijdens die reis allemaal gedaan?

  Slide 5:Inhoud evolutietheorie 5 sleutelobservaties Conclusie: natuurlijke selectie Survival of the fittest: diegene die het best aangepast zijn Ondersteunende aanwijzingen: Embryologische ontwikkeling Rudimentaire lichaamsdelen Bouwplan Fossielen

  Slide 6:Evolutietheorie: uitgangspunten Alle individuen binnen 1 soort vertonen toevallige variaties in alle kenmerken en eigenschappen. Alle organismen produceren meer voortplantingscellen dan er ooit volwassen nakomelingen zullen ontstaan. Het aantal individuen binnen een soort blijft min of meer constant. (The average number of a species) Derhalve moet er in de strijd om het bestaan een hoge sterfte optreden. (Struggle for existence)

  Slide 7:Evolutietheorie: conclusies Sommige variaties zullen in de strijd om het bestaan een grotere overlevingskans hebben dan andere (Survival of the fittest), en de ouders van de volgende generatie zullen op natuurlijke wijze geselecteerd worden uit de individuen welke het meest doeltreffend zijn aangepast aan hun milieu (Natural selection) De erfelijkheid draagt er zorg voor dat de nakomelingen op hun ouders lijken. Hierdoor zal de verkregen verbeterde aanpassing behouden blijven.

  Slide 8:Maatschappelijke gevolgen Darwinistische revolutie: mens niet langer centraal in de schepping Menselijke superioriteit aangetast Existentile vragen: Wie zijn wij? Hoe zijn wij hier gekomen? Hoe verhouden wij ons t.a.v. andere wezens? Waar gaat onze soort heen?

  Slide 9:Verdere ontdekkingen Charles darwin heeft zijn leven gewijd aan de evolutietheorie

  Slide 10:Tijdgenoten en aanhangers van Darwin Alfred Russel Wallace August Weismann Thomas Henry Huxley

  Slide 11:Hedendaagse toepassing Strijd tussen Christendom en aanhangers van de evolutietheorie

  Slide 12:Links

  Slide 13:Einde Renate Beinshuizen

More Related