1 / 5

Květen 2012

Květen 2012. Zpracovali: Eva Maříková, Michal Tuček tel.: 950 171 427, e-mail: michal.tucek@ul.mpsv.cz. Míra nezaměstnanosti na Děčínsku klesla.

gunnar
Télécharger la présentation

Květen 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Květen 2012 Zpracovali: Eva Maříková, Michal Tuček tel.: 950 171 427, e-mail: michal.tucek@ul.mpsv.cz

  2. Míra nezaměstnanosti na Děčínsku klesla K 31. 5. 2012 bylo v okrese Děčín evidováno 9 295 uchazečů o zaměstnání, což je o 385 osob méně než ke konci předchozího měsíce, a o 286 méně než v květnu 2011. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání klesl na hodnotu 8 937. Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 5. 2012 činila 13,44 % a ve srovnání s předchozím měsícem se snížila o 0,60 %. Meziročně došlo k jejímu poklesu o 0,39 %.

  3. Více evidovaných mužů než žen Do evidence ÚP se v květnu přihlásilo 551 a vyřazeno bylo 936 uchazečů, z nichž 648 ověřeně nastoupilo do zaměstnání. Z celkového počtu bylo 4 666 mužů a 4 629 žen. K 31. 5. 2012 bylo v okrese Děčín evidováno 322 absolventů, 126 mladistvých a 1 214 osob se zdravotním postižením.

  4. Počet podpořených uchazečů v rámci APZ klesl Celkem bylo k 31. 5. 2012 v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořeno 693 osob, z toho 377 prostřednictvím chráněných pracovních dílen a míst, 133 bylo umístěno na veřejně prospěšné práce financované z veřejného rozpočtu a 89 lidem bylo přispíváno v rámci výkonu samostatně výdělečné činnosti. V rekvalifikačních kurzech organizovaných ÚP bylo ke konci měsíce aktivně účastno 10 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 v rámci zvolené rekvalifikace.

  5. Počet pracovních míst na Děčínsku klesl ÚP evidoval k 31. 5. 2012 v okrese Děčín celkem 302 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo ke konci měsíce 31 uchazečů o zaměstnání. Mezi nejžádanější profese patří číšníci a servírky, obchodní zástupci, pojišťovací poradci, kuchaři, programátoři, lékaři, řidiči, strážní atd..

More Related