Download
n vrh a implement cia modelu samoopravn ho k du n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Návrh a implementácia modelu samoopravného kódu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Návrh a implementácia modelu samoopravného kódu

Návrh a implementácia modelu samoopravného kódu

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Návrh a implementácia modelu samoopravného kódu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Návrh a implementácia modelu samoopravného kódu Riešiteľ: Bc. Anton Krbaťa Vedúci: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Konzultant: Mgr. Róbert Šoffa

  2. Ciele • Analyzovať a klasifikovať typické chyby softvéru. • Navrhnúť objektový model pre dynamické obnovovanie systému. • Analyzovať vedľajšie účinky dynamicky vygenerovaných opráv systému. • Implementovať demonštračnú aplikáciu produkujúcu rôzne typy chýb, ktorá ich sama detekuje a dynamicky opraví.

  3. Schopnosti samo-opravného kódu • Zachytiť chybu • Určiť čo ju spôsobilo • Opraviť chybu alebo čo v najväčšej miere znížiť dopad na systém

  4. Klasifikácia chýb • Syntaktické chyby • Sémantické chyby • Chyby komunikácie a interakcie • Výnimky

  5. Detekcia chýb • Kontrola štruktúr a parametrov • Rýchlosť a dostupnosť služieb • Try-Catch bloky • Predikcia chyby

  6. Riešenie chýb • Prevencia • Odstránenie • Tolerancia

  7. Realizácia • Dynamické programovanie • Java Reflection • Javassist framework

  8. Literatúra • Kleppe, A. MDA Explained, The Model DrivenArchitecture: Practice and Promise. Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-19442-X • Mellor, S.J., MDA Distilled, Principlesof Model DrivenArchitecture. Addison-Wesley Professional 2004, ISBN 0-201-78891-8 • Rubinfeld, R., A MathematicalTheoryofSelf-Checking, Self-Testing and Self-CorrectingPrograms, PhDThesis, U.C. Berkeley, August 1990. ICSI Technical Report No. TR-90-054.