Download
neoliberalizm i ewaluacja szkolna w irlandii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neoliberalizm i ewaluacja szkolna w Irlandii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neoliberalizm i ewaluacja szkolna w Irlandii

Neoliberalizm i ewaluacja szkolna w Irlandii

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Neoliberalizm i ewaluacja szkolna w Irlandii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Neoliberalizm i ewaluacja szkolna w Irlandii Dr Gerry Mac Ruairc School of Education (Instytut Edukacji), University College Dublin

 2. Neoliberalizm • Zbiór wzajemnie powiązanych praktyk, dyskursów, technik obserwacji, które przekształciły systemy edukacji, ponownie uwydatniając cele kształcenia oraz fundamentalny sposób doświadczania edukacji przez nauczycieli, uczniów i osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji. • Brak wybuchu u początków, brak drastycznej zmiany, ceremonii otwarcia – narastająca, wielokierunkowa zmiana warunków gry. (Ball 2013)

 3. Heteroglosja Heteroglosyjny – składający się z różnych przesłań, na które mają wpływ na pozór łagodne zmiany języka, dyskursu i praktyk.

 4. Powolny wzrostznaczenia neoliberalizmu w nadzorze i ewaluacji szkół: lata 90. XX wieku • Mocne tradycje nadzoru nad szkołami w Irlandii od powstania państwa, ale…. • Przedmiot krytyki na forum krajowym i międzynarodowym – bardzo krytyczne raporty na temat irlandzkich inspektoratów oświaty wydane pod koniec lat 80. i w latach 90. • Raport Hope’a1991- powszechnie uznaje się, że prowadzenie wielu innych działań utrudnia inspektoratom skupienie się na ich zasadniczych celach [nadzór i ewaluacja]

 5. Wzrost znaczenia neoliberalizmu – konieczność zmian • Rosnące znaczenie międzynarodowych porównań wszystkich aspektów systemów edukacji, także nadzoru – badanie PISA 2000 i inne. • Czynniki ekonomiczne i nowe formy odpowiedzialności położyły nacisk na dbanie o jakość, a więc i na działania inspektoratów. • Reforma Zarządzania Sektorem Publicznym (ustawa z 1997 r.)– Inicjatywa Zarządzania Strategicznego (Strategic Management Initiative, SMI) i System Rozwoju Zarządzania Wydajnością. (Performance Management Development System, PMDS) • Zarządzanie biznesowe – kontekst dla ponownej oceny i przeformułowania pracy inspektoratów. • Uprawomocnienie przez Ministerstwo języka rynku na stronie internetowej i w dokumentacji – ważna zmiana dyskursu.

 6. Publikacja raportów z ewaluacji szkół na stronie internetowej Ministerstwa. • Udział w Stałej Międzynarodowej Konferencji Inspektoratów Oświaty (Standing International Conference of Inspectorates, SICI) / Akademii SICI oraz wymiana informacji na temat istniejących model.i • Bezkrytyczny, liniowy i narastający nacisk na ciągły rozwój – zawsze zmieniać się i iść do przodu – nowe oświecenie!! • Neoliberalne zauważalne osiąganie wyników – niech cię zobaczą • Analfabetyzacja krajowej polityki edukacyjnej – powrót do podstawowych programów kształcenia. • Nacisk na dziedzinach STEM (nauki ścisłe, techniczne, inżynieryjne, matematyczne) – ewaluacja tego, co jest dla nas istotne.

 7. Samoewaluacja szkół • SICI – zmierzanie ku samoewaluacji szkół • Irlandzkie ministerstwo przygotowuje koncepcję formy ewaluacji, która ma przyspieszyć rozwój szkół – główny inspektor napisał doktorat dotyczący samoewaluacji szkół w celu lepszego tworzenia zapisów. • Pojawia się pogląd, że istnienie wyłącznie ewaluacji zewnętrznej: • było ograniczające – przeszkadza w autonomii szkół, • było pracochłonne i wyczerpujące finansowo, • nie dawało możliwości oceny codziennego funkcjonowania szkół, • nie dawało możliwości różnicowania szkół i uwzględniania kontekstu kulturowego, • było uznawane za miernik skuteczności szkół, nie pomoc, • zakładało możliwość sugerowania strategii „naprawczych”, które nie były w interesie szkół.

 8. Inne zagadnienia • Historycznie skupiano się raczej na planowaniu niż ewaluacji. • „Niezmierna wrażliwość na wszelkie istotne wnioski z ewaluacji”. (McNamara i in., 2012) • Tradycyjna ewaluacja nieformalna – brak zebranych danych (z wyjątkiem obowiązkowych). • Brak wyraźnego zakresu odpowiedzialności. • Niedostateczne dopełnienie / korzystanie z zaleceń lub danych. Porażka szkół czy systemu?

 9. Komponenty ewaluacji szkół Samoewaluacja szkół Ewaluacja zewnętrzna Planowanie rozwoju szkół

 10. Pisa 2009

 11. Upadek • Tabela ligi: 17/34 miejsce wśród państw OECD i 34/65 miejsce wśród wszystkich państw uczestniczących w badaniu umiejętności czytania: 5. miejsce w roku 2000, spadek o 12 lub 29 miejsc • Uruchomienie strategii „Umiejętności czytania i liczenia przez całe życie” Elementy kluczowe • Znaczące przeciwieństwa – retoryka i zalecane praktyki. Bardzo ogólna definicja umiejętności czytania w strategii przy bardzo ścisłym postrzeganiu kształcenia w zakresie umiejętności czytania i pisania. • Więcej godzin kształcenia na umiejętność czytania i liczenia. • Więcej testów – obowiązkowe, przedkładane ministerstwu. • Redukcja niektórych przedmiotów – np. teatr w szkołach podstawowych. • Więcej tego samego – metody instruktażowe tylko w nauczaniu czytania i pisania. • Brak wrażliwości na kwestie społeczno-kulturowe / umiejętność czytania i pisania jako kompetencje kulturowe – „nowa dydaktyka w zakresie czytania i pisania”.

 12. Samoewaluacja szkolna – czynnik kształtujący przepisy • Samoewaluacja szkół ma sprawić, że strategie nauczania czytania i pisania będą działać • SPEED

 13. Przekształcenie procesu rozwoju szkoły 4. Wdrażanie i monitoring 5. Evaluation Zebranie solidnych dowodów Analiza Ocena 3. Plan działań 1. Review 2. Prioritise and set target(s)

 14. Kluczowe etapy procesu samoewaluacji szkół

 15. Plan dziesięcioletni – ramy jakościowe • Nauczanie i uczenie się (3 lata) – do roku 2015 • 3 komponenty: • umiejętność czytania i pisania, • umiejętność liczenia, • jedna dziedzina związana z kształceniem (zalecane: ocenianie). • Zarządzanie i przewodniczenie (2016 – 2017) • Wspieranie uczniów (2017- 2020) • „Mapa drogowa” - Autonomia???

 16. Ramy jakości nauczania i uczenia się Nauczanie i uczenie się Wyniki uczniów Praktyka nauczyciela Doświadczenia edukacyjne Zagadnienie 17

 17. Ramy jakości nauczania i uczenia się Nauczanie i uczenie się Wyniki uczniów Doświadczenia edukacyjne Praktyka nauczyciela Zagadnienie • Osiąganie celów kształcenia • Środowisko kształcenia • Zaangażowanie w uczenie się • Uczenie się by się nauczyć • Przygotowanie do nauczania • Metody dydaktyczne • Zarządzanie uczniami • Ocenianie Podrzędne 18

 18. Kluczowe przesłanie • Podstawowym celem samoewaluacji szkół jest poprawa wyników uczniów. • Samoewaluacja szkół to wewnętrzny proces analizy szkoły wymagający od niej uczciwej i krytycznej weryfikacji stosowanych praktyk. • Podstawową zasadą samoewaluacji szkół jest zbieranie informacji uzasadniających i utwierdzających planowanie działań na rzecz poprawy sytuacji.

 19. Considerations Mieszanie danych Triangulacja danych • Zbierz odpowiednią ilość istotnych informacji i poinformuj w odpowiedni sposób dalsze osoby, by uniknąć przeładowania i umożliwić skuteczną analizę Ilościowe Jakościowe

 20. Co mówią nam informacje? • Jakie mamy wyniki? • Czy widać wyraźnie mocne strony / dziedziny wymagające poprawy? • Jak nasze ustalenia mają się do naszej dotychczasowej opinii? Analizuj dane korzystając z kryteriów ewaluacji / informacji jakościowych

 21. W ramach wybranych zagadnień podrzędnych stosuj odpowiednie kryteria ewaluacji / oceny jakościowe, uwzględniając mocne strony i kwestie wymagające poprawy. • Oceniaj ogólną jakość wskazując na obecne miejsce szkoły na przestrzeni czasu. Oceny kryteriów lub oceny jakościowe muszą opierać się na zebranych informacjach lub danych

 22. Raporty z samoewaluacji szkół nie powinny być dłuższe niż 2/3 strony Strona 63

 23. Wynikiem samoewaluacji szkół musi być wyznaczenie konkretnych celów dotyczących poprawy – plany muszą być krótkie! Page 68

 24. Czasowe przygotowanie do monitoringu i kontroli pozwala na wprowadzanie poprawek i sprawia, że samoewaluacja szkół to aktywny proces Kto? Co? Kiedy? Jak?

 25. Wyznacza priorytet Wyznacza kierunek

 26. Historia pewnej szkoły www.schoolself-evaluation.ie

 27. Przykład działań związanych z umiejętnością czytaniaBiografia szkoły • Prywatna dziewczęca szkoła średnia • 700 uczennic • 45 nauczycieli • Na terenie miejskim • Uczniowie przychodzą z 20 szkół • Nacisk na umiejętność czytania i pisania w samoewaluacji szkoły

 28. To działa – Model ogniw Edukacja zawodowa i kształcenie specjalne Ekonomia Historia i geografia Współczesne języki obce Nauka Angielski i irlandzki Matematyka Zajęcia praktyczne i W-F Zespół bazowy Nauczyciel łączący Szkolenie w zakresie umiejętności czytania Szkolenie samoewaluacyjne zarządzających

 29. Przykład z umiejętnością czytania

 30. Czego chcesz się dowiedzieć?

 31. Kierowanie analizą pracowników

 32. Karta raportu dla ostatniej klasy szkoły podstawowej

 33. 2012,czytanie w pierwszej klasieanaliza wyników testu STen

 34. School Improvement Plan • Image of report

 35. Well below average below av average average above av well above average Szkolne Narodowe

 36. Analiza egzaminów ogólnokrajowych Click to access on-line

 37. Analiza egzaminów w ramach certyfikatu juniora (Junior Certificate, JC) i certyfikatu końcowego (LeavingCertificate, LC)

 38. Przykładowa lista aspektów pisania przygotowana przez wszystkich nauczycieli

 39. Przykład prac uczniów na różne tematy

 40. Analiza prac pisemnych uczniów, próbka z programu kształcenia

 41. Przykładowy kwestionariusz dla uczniów

 42. Badanie wśród uczniów Dobre strony Obszary do poprawy Niewielu uczniów uważa, że ich pismo jest czytelne, jeszcze mniej uczniów poprawia własne prace Najwięcej uczniów chce pisać na Facebooku Ogólny brak pewności siebie w czasie dyskusji klasowych • 50% uczniów czyta przez ponad godzinę • 60% czyta czasopisma i beletrystykę • Uczniowie stykają się z różnymi metodologiami • Uczniowie nie mają problemów z pracą w parach i grupach

 43. Przykładowy kwestionariusz dla nauczycieli

 44. Kwestionariusz dla nauczycieli Dobre strony Obszary do poprawy Dalsze wykorzystywanie strategii czytania ze zrozumieniem przez wszystkich nauczycieli Wyraźnie widać potrzebę udostępnienia uczniom uzgodnionych wyznaczników sukcesu, w celu poprawy jakości pisania Techniki polegające na zadawaniu pytań wpływają na poprawę odpowiedzi ustnych i pisemnych • 54% nauczycieli używa strategii czytania ze zrozumieniem • Wykorzystuje się strategie współpracy w nauczaniu • Wykorzystywanie różnego rodzaju tekstównp. audycji i mediów cyfrowych • Uczniowie otrzymują ukierunkowane, jasne informacje zwrotne

 45. Cele Cele poprawy mogą dotyczyć wszelkich aspektów wyników uczniów, w tym ich wiedzy, umiejętności i postaw. (SSE Guidelines, s. 61)

 46. Cele SMART • Specyficzne – nacisk na wyniki kształcenia uczniów. • Mierzalne – jasne i precyzyjne. • Osiągalne –odzwierciedlają umiejętności i potrzeby uczniów – odpowiednio trudne/ambitne. • Realistyczne –w kontekście szkolnym, danych wyjściowych i określonych działań. • Zaplanowane – dają czas na wdrożenie zaplanowanych działań.

 47. Język celów