Download
adobe flash 3d n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Adobe Flash 3D түүлүүдтэй ажиллах PowerPoint Presentation
Download Presentation
Adobe Flash 3D түүлүүдтэй ажиллах

Adobe Flash 3D түүлүүдтэй ажиллах

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Adobe Flash 3D түүлүүдтэй ажиллах

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Adobe Flash 3D түүлүүдтэй ажиллах Бэлтгэсэн:МУБИС-ийн КМТС-ийн багш Г.Уртнасан email: urtnasan0304@gmail.com

 2. 3D эргүүлэлт хийх • 1. Дугуй дүрс зур • 2. Дугуй дүрсээ идэвхжүүлээд гараас F8товч дарж Movie clip-ийг сонгоод OKтовч дар.

 3. 3D эргүүлэлт хийх • Дугуй дүрсээ идэвхжүүлээд • Tools-ээс 3D Rotation tool(W) 3D Rotation tool(W) –ийг сонго.

 4. 3D эргүүлэлт хийх • Түрүүний 3D Rotation tool-ийг сонгосны дараа зураг дараах байдалтай болно. • 40-р frame-ийг сонгож х.б.товч дарж INSERT FRAME(F5)командыг сонго. • Үүссэн FRAME-ийн аль нэг хэсэгт х.б.т дарж Create Motion Tweenкомандыг сонго.

 5. 3D эргүүлэлт хийх • Өмнө үүсгэсэн Frame-ээс 40-р frame-ийг сонго. • дараах зурагт харагдаж буйгаар татна.

 6. 3D эргүүлэлт хийх • Motion editorхэсэгт эргүүлэх тохиргоог нарийчлалтай хийнэ.

 7. Үр дүн

 8. 3D зөөлт хийх • Oval Primitive Tool-ийг сонго. • Дараах зургийг зур.

 9. 3D зөөлт хийх • Зурсан дүрсээ F8товч дарж Movie Clip болго. • Зургаа идэвхжүүлж дараах зурагт байгаа 3D Translation Tool-ийг сонгож

 10. 3D зөөлт хийх • 3D Translation Tool-ийг сонгосны дараа дараах зурагт үзүүлсэн шиг болно. • 40-р Frame –ийг сонгож гараас F5товч дар. • Үүссэн FRAME-ийн аль нэг хэсэгт х.б.т дарж Create Motion Tweenкомандыг сонго.

 11. 3D зөөлт хийх • Motion editor –ийг сонгож Basic Motion хэсгийн Y-ийг 350 болго.

 12. 3D зөөлт хийх • Selection tool-ийг сонгож зурагт харагдаж байгаа байдлаар татаад тасархай зураасыг муруйлга.

 13. 3D зөөлт хийх • Ctrl+Enterдарж тоглуул. Motion editorхэсэгт тохиргоог нарийвчлалтай хийнэ. • Motion Editor хэсгийн Basic Motionхэсгийн Rotation Z-ийг (-90) болго. Одоо тоглуул.

 14. Үр дүн

 15. Deco tool • Deco tool-ийг ашиглан төрөл бүрийн бэлэн зурийг ашиглан зураг зурах, хөдөлгөөнт зураг оруулах боломтой.

 16. Жишээ нь

 17. Жишээ нь

 18. Жишээ нь

 19. Tree Brush Хөдөлгөөн оруулна Хөдөлгөөн оруулна Тамхины утаа гарах хөдөлгөөн оруулна

 20. Tree Brush tool-мод зурна

 21. Bounce Tool • Bonetool-ийг ашиглан уян хатан хөдөлгөөнийг хийж болно. Жишээ нь: хүний хөдөлгөөн, мод найгах, дүүжин хөдөлгөх, дэлхий нарийг тойрох гэх мэт. • www.youtubeсайтаас Bone Toolашиглан анимэйшн хийх хичээлийг хайж үзээрэй.