1 / 28

CAMERA FOTOGRÀFICA

CAMERA FOTOGRÀFICA. 1. CONCEPTE. La camera fotogràfica serveix per fer captació d’imatges. Aquestes són imatges estàtiques.

havard
Télécharger la présentation

CAMERA FOTOGRÀFICA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CAMERA FOTOGRÀFICA

 2. 1. CONCEPTE • La camera fotogràfica serveix per fer captació d’imatges. • Aquestes són imatges estàtiques. • La podem definir com una caixa opaca, en la qual en el seu frontal es troba una lent que serveix per enfocar la imatges. La camera, mitjançant l’obturador, permet que la llum entri en el seu interior.

 3. 2. ESTRUCTURA • A grosso modo podem dir que es composa per: caixa opaca, en la qual en el seu frontal es troba una lent que serveix per enfocar la imatges. La camera, mitjançant l’obturador, permet que la llum entri en el seu interior.

 4. 3. TIPUS: • Cameres reflex • Cameres compactes.

 5. - Cameres compactes • Característiques: • No tenen les mateixes propietats que les reflex. • Estan composades per una petita lent semblant a una lupa en la part superior de la caixa o del cos. • Aquest forat serveix per veure el que fotografiarem, però no de la mateixa forma en que serà fotografiat. • Normalment es produeix un error entre la distància del visor que no es exactament la mateixa que des de l’objectiu. Com a conseqüència ens produeix un error. Per corregir dit error, sorgeix el sistema reflex o cameres de pentaprisma.

 6. Càmeres reflex: • Característiques: • Té un prisma pentagonal situat a la part superior del cos que permet que les raigs de llum entrin per l’objectiu, es reflexin en un espai situat front a la pel·lícula. • Al mateix temps, pel visor, la llum es reflexa a l’espill i es descomposa a través del prima, de manera que no ho veiem exactament el mateix que entra per l’objectiu.

 7. Un cop que apretem el clic -“disparem”, l’espill s’aixeca i l’obturador s’obre, deixa passar la llum, que quedarà impresa en la pel·lícula

 8. ELEMENTS /COMPONENTS D’UNA CAMERA REFLEX

 9. OBTURADOR: Controla el pas de la llum cap a la pel·lícula. Es una cortina que normalment està en posició tancada i s’obra per donar pas a la imatge quan s’apreta el disparador.

 10. TIPUS D’OBTURADOR • OBTURADOR CENTRAL: El trobem en l’interior de l’objectiu i consisteix en una sèrie de làmines metàl·liques que interrompen el pas de la llum quan està tancat, al donar-li el disparador. Les làmines es desplacen.

 11. OBTURDOR DE PLA FOCAL: • Formades per: un parell de cortinetes que desplacen la pel·lícula. • L’obturador permet establir el temps d’exposició de la pel·lícula i se situa per damunt de la camera. • Mitjançant aquest element podem regular la velocitat de l’exposició.

 12. Exposicions lentes: 1/30 segons. • Exposicions mitjanes: 1/60 a 1/125 segons. • B: Exposicions llargues amb suport • A: Automàtic • 1/124 o X per a fotografies amb flash.

 13. PLA FOCAL: • És la paret on es forma la imatge quan s’obra l’obturador.

 14. PENTAPRISMA • És un vidre amb forma pentagonal que ofereix el visor la imatge que penetra a través de l’objectiu o lent.

 15. DIAFRAGMA: • És una cortineta en la lent amb la qual podem controlar la quantitat de llum que es projecta la pel·lícula.

 16. És gradua amb el número⌠/. • Quan més alt sigui el número, més tancat estirà el diafragma.

 17. Què s’ha de tenir en compte alhora de fer una fotografia? • L’enfocament • La Distància Focal • L’exposició correcta

 18. 1. ENFOCAMENT • Definició: És un joc de lents que et permet que els raigs de llum arriben directament i centralitzats a través del vidre. I desenfocar-la significa dispersar-los. L’enfocament ens permet agafar un objecte en una distància mínima de 2 m fins a l’infinit. Per tant, com menys distància estigui més desenfocat l’objecte.

 19. 2. DISTÀNCIA FOCAL • Definició: És la distància entre les lents de l’objectiu i el punt d’enfocament.

 20. Tipus d’objectius: 1- Objectius de focal fix 2- Objectius de focals variables = ZOOM Diferència: El zoom ens permet allunyar l’objecte o a propar-lo sense la necessitat de canviar d’objectiu (i.e. manipulant la lent)

 21. Classifiquem els objectius segons el tipus de lents que tinguin. • I els classifiquem normalment en tres: • OBJECTIUS NORMALS • OBJECTIUS ANGULARS • TELEOBJECTIUS Aquesta classificació és deu segons la distància que agafen i l’angle de cobertura.

 22. Ull de peix

 23. Gran angular

 24. OBJECTIU NORMAL

 25. TELEOBJECTIU

 26. Objectiu zoom

 27. EXPOSICIÓ CORRECTA Depèn directament dels números f (definició: el temps d’obertura de l’obturador i el diàmetre de la llum captada i penetrada per l’objectiu)

 28. Les camères permeten el control manual de la llum o automàtic de l’obertura del diafragma o el número f

More Related