PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA - PowerPoint PPT Presentation

ponavljanje gradiva 7 razreda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA

play fullscreen
1 / 29
PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA
1745 Views
Download Presentation
hiroko-boyd
Download Presentation

PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA

 2. ŠTO JE KEMIJA?

 3. Kemija je prirodna znanost koja proučava građu, svojstva i promjene tvari. • Pokus je namjerno izazivanje nekih promjena u određenim uvjetima radi njihova praćenja i proučavanja. • Demonstracijski pokusi- oni pokusi koje izvode nastavnik/nastavnica, a učenici pozorno prate.

 4. SVOJSTVA I PROMJENE TVARI

 5. Tvar- svaka tvar ima masu i zauzima prostor. • Tijela su građena od tvari. • Ako želimo pobliže upoznati neku tvar, uzmemo manju količinu te tvari tj. uzorak. bakar Modra galica Sol kuhinjska

 6. Tvari različito provode struju, pa ih dijelimo na vodiče i izolatore. • Agregacijska stanja tvari: čvrsto(s-solid), tekuće(l-liqid) i plinovito(g-gas) • Čvrsto stanje- stalan oblik i stalan volumen • Tekuće stanje- stalan volumen i nestalan oblik • Plinovito stanje- nestalan oblik i nestalan volumen Zlato je dobar vodič struje

 7. VRSTE TVARI I RAZDVAJANJE SASTOJAKA IZ SMJESA

 8. Kiseline, lužine i soli • Indikatori-kiseline: plavi lakmusov papir, metiloranž • Indikatori-lužine: crveni lakmusov papir, fenolftalein • Sol- otopine kuhinjske soli ne mijenja boju indikatora, stoga je neutralna kiseline lužine kuhinjska sol

 9. Nazivi kiselina • HCl– klorovodična kiselina • H2SO4 – sumporna kiselina • H3PO4 – fosforna kiselina • H2SO3 – sumporasta kiselina • H2CO3 – ugljična kiselina • H2S – sumporovodična kiselina • HNO3 – dušična kiselina

 10. Smjese tvari • Smjesa se sastoje od dviju ili više tvari, a pojedini sastojsci u smjesi sadržavaju svoja svojstva. • Smjese mogu biti - heterogene - homogene

 11. Heterogene - sastojci se mogu razlikovati golim okom, povećalom ili mikroskopom -primjer:ptičja hrana, žbuka, ulje i voda... -postupci za odvajanje:čavlićima od drvene piljevine magnetom • Homogene-sastojci se ne mogu razlikovati golim okom, povećalom ili mikroskopom npr. zrak, morska voda,... - postupci za odvajanje:kristalizacija, hlapljenje, destilacija,... HETEROGENA SMJESA HOMOGENA SMJESA

 12. Zrak koji udišemo i voda koju pijemo

 13. Zrak • 21 %-kisik • 78%-dušik • ostali plinovi • Atmosferski tlak-atmosfera tlači Zemlju i sve što je na njoj • Troposfera-događaju se sve atmosferske pojave(kiša, vjetar,...)

 14. Kisik - najzastupljenije tvari u prirodi - tri bitna svojstva:teži od zraka, podržava gorenje, ali ne gori -topljivost kisika je relativno mala -kisik se iz smjese može izdvojiti:elektrolizom,frakcijskom destilacijom • Dušik-bezbojan plin -vrlo slabo se otapa u vodi -ne gori

 15. Voda • Najrasprostraniji i najvažniji spoj na Zemlji • Bez nje nije moguć ni jedan oblik života • Voda u prirodi stalno kruži i usput otapa mnoge tvari • Anomalija vode-najgušća pri 4°C • Vrste vode: -meke vode(sadrže vrlo malo otopljenih tvari) -tvrde vode(imaju otopljene velike količine soli) POSLJEDICA TVRDIH VODA

 16. Vodik • Vodik je pri sobnoj temperaturi plin bez boje i mirisa,lakši od zraka ,gori,ali ne podržava gorenje • Dobivamo ga u kippovom aparatu • Plin praskavac-smjesa zraka i vodika KIPPOV APARAT

 17. Atom

 18. Atom-čestice kuglastog oblika, različitih veličina -subatomske čestice-elektroni, protoni, neutroni -protonski broj: Z=N(p)=N(e) -maseni broj:A=N(p)+N(n) DMITRIJ IVANOVIČ MENDELJEJEV

 19. Izotopi-atomi istog kemijskog elementa s različitim brojem neutrona -vodik: procij, deuterij, tricij -ugljik: C C C • Relativna atomska masa- u 1,66 x 10 1,66 x 10 • Kemijski spojevi - H O-voda - NH - amonijak - CH -metan 12 6 13 6 14 6 -24 -27 kg = g= 2 3 4 MODEL MOLEKULE METANA MODEL MOLEKULE AMONIJAKA

 20. Ioni • Ioni-električki nabijene čestice, nastale primanjem ili otpuštanjem elektrona. • Kationi-pozitivno nabijeni ioni nastali otpuštanjem elektrona • Anioni-negativno nabijeni ioni nastali primanjem elektrona

 21. Sposobnost atoma da se veže s određenim brojem atoma nekoj jednovalentonog elementa nazivamo nekom valencijom. • Relativna molekulska masa – dobije se zbrajanjem relativnih atomski masa svi atoma u molekuli M (molekule)=M (molekule) r _____________ f Da

 22. Kemijske promjene

 23. Reaktanti-tvari koje reagiraju • Produkti-tvari koje nastaju nakon kemijske reakcije • Kemijska sinteza-iz 2 jednostavne tvari dobije se nova,složenija tvar • Kemijska analiza-složenija tvar koja je razlažena na jednostavnije tvari • Zakon o očuvanju mase glasi: masa tvari nakon kemijske reakcije ostaje nepromjenjena H + O H O 2 2 2 IZJEDNAČAVANJE JEDNADŽBE

 24. Energija • Energija ne može nestati • Egzotermna promjena-energija se oslobađa • Endotermna promjena-energija iz okoline dolazi u sustav • Što sve ovisi o brzini kemijske reakcije-tempereatura reaktanata, vrsta reaktanata, količina katalizatora ENERGIJA SUNCA

 25. Kemijski elementi i njihova svojstva

 26. Metali-imaju metalni sjaj -najčesšće su sive boje -dobro provode elektricitet i toplinu -mnogi se mogu kovati -legiranje-svojstva metala se poboljšavaju -najčešći su alkalijski metali • Nemetali-nemaju metalni sjaj -nalaze se u sva 3 agregacijska stanja -ne provode elektricitet i toplinu -ne mogu se kovati -halogeni

 27. Prezentaciju uredile i napravile: • Natalija Debeljak • Gabriela Marić 7.a