VREDNOVANJE GRADIVA - PowerPoint PPT Presentation

vrednovanje gradiva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VREDNOVANJE GRADIVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VREDNOVANJE GRADIVA

play fullscreen
1 / 18
VREDNOVANJE GRADIVA
298 Views
Download Presentation
palti
Download Presentation

VREDNOVANJE GRADIVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VREDNOVANJE GRADIVA

 2. POJAM VREDNOVANJA • VREDNOVANJE je postupakkojim se procjenjujevrijednostzapisaiutvrđujerok do kojegaće se čuvatiodređenavrstagradivailijedinicegradiva, te se određujepostupaksasvakomvrstomodnosnojedinicomgradivapoistekurokačuvanja.

 3. PREMA ARHIVSKOJ TEORIJI GRADIVO IMA DVIJE VRSTEVRIJEDNOSTI: • Primarnu vrijednost-uporabnu vrijednost za stvaratelja gradiva • Sekundarnu vrijednost-koju gradivo ima za arhiv (istraživače)

 4. PREDMET VREDNOVANJA • Postupak vrednovanja provodimo s obzirom na premet tj. objekt na kojeg je vrednovanje usmjereno, na dvije razine: • A) vrednovanje stvaratelja gradiva – kategorizacija stvaratelja • B) vrednovanje gradiva

 5. A) KATGORIZACIJA STVARATELJA • vrednovanje stvaratelja gradiva – rezultat = kategorizacija stvaratelja • U PRVU, • DRUGU • I TREĆU KATEGORIJU • Arhivi ovom katgorizacijom vrednuju cjelinu gradiva koja nastaje kod pojedinih stvaratelja • Svrstavanjem u pojedinu kategoriju naglašavaju se obveze stvaratelja/imatelja prema gradivu koje posjeduju, ujedno ih se dodatno senzibilizira za vrednosti koje stvaraju, posjeduju i njima rukuju

 6. B) VREDNOVANJE GRADIVA • vrednovanje gradiva – rezultat = popis vrsta gradiva s rokovim čuvanja • VRSTE POPISA: • OPĆI POPISI – dokumenti zajednički svim stvarateljima • GRANSKI POPISI – dokumenti koji nastaju u određenoj grani djelatnosti • POSEBNI POPISI – svi dokumenti određenog stvaratelja

 7. OPĆI POPIS ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA • Dostupan je ne mrežnim stranicama HDA: www.arhiv.hr/Arhivska služba / Informacije za stvaratelje / Opći popis (PDF) • Na popisu se nalaze kategorije ili vrste dokumentacije koja nastaje u obavljanju općih i administrativnih poslova u javnim tijelima i ustanovama (organizacija i upravljanje, ljudski resursi, financijsko poslovanje i dr.). Radi se o dokumentaciji koja nastaje kod svih stvaratelja na manje-više isti način.

 8. POSTUPAK IZRADE POPISA • Utvrditi podatke o stvaratelju gradiva • Utvrditi podatke o samom gradivu • Upoznati se s općim propisima i internim normativnim aktima • Utvrditi sve funkcije i kategorije gradiva koje nastaju kod stvaratelja • Utvrditi rokove čuvanja za sve kategorije

 9. SVRHA IZRADE POPISA S ROKOVIMA ČUVANJA • Popis predstavlja temelj za politiku rada sa spisima • Definira i racionalizira rad na čuvanju i upravljanju dokumentacijskom masom • Predstavlja mjerilo za administrativno, zakonsko i povijesno vrednovanje spisa • Preduvjet je izlučivanju gradiva i ukupno bolje stanje zaštite i smanjenja troškova pohrane gradiva, povećanje administrativne djelotvornosti ustanove

 10. PRIJE IZRADE POSEBNIH POPISA VALJA SE RUKOVODITI SLJEDEĆIM KRITERIJIMA: • Značenje stvaratelja • Pravni propisi koji obvezuju na čuvanje gradiva • Potrebe poslovanja • Zaštita prava i interesa osoba na koje se gradivo odnosi • Interes javnosti za uvid u podatke • Evidencijska vrijednost za omogućavanje uvida u djelatnosti stvaratelja • Informacijska vrijednost gradiva • Značenje za kulturu, povijest i druge znanosti • Vrijednost gradiva kao kulturnog dobra

 11. IZRADA POPISA GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA • Procijenjuje se vrijednost, dakle duljina roka čuvanja nekoj užoj ili široj skupine dokumentacije • Popis se izrađuje prema razrađenim poslovnim područjima (funkcijama) u kojima će podgrupe biti različiti postupci nekog poslovnog područja (zadaće) a unutar njih bit će definirane pojedinačne akcije (transakcije) koje se tiču neke grupe poslova

 12. Mogući primjer razrade administrativnih područja: • 1. organizacije i upravljanje • 2. ljudski resursi, rad i radni odnosi • 3. nekretnine postrojenja i oprema • 4. financijsko poslovanje i računovodstvo • 5. informacijski resursi i dokumentacija • 6. dokumentacijja iz djelokruga poslovanja

 13. Oblik posebnog popisa • Treba slijediti osnovna poslovna područja (funkcije) • Definirati pojedine zadaće unutar funkcija • Na nižoj razini popis mora zaahvatiti pojedine konkretne posovne transakcij unutar zadaće

 14. SADRŽAJ POPISA: Prema Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranjai izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02) • Razredbena oznaka • Naziv ili sadržaj • Rok čuvanja • Vrsta nosača na kojemu se čuva zapis • Naznaku postupka s gradivom nakon isteka toga roka

 15. Primjer posebnog popisa • U praksi najviše primjenju dvije vrste posebnih popisa koje jer najbolje odgovaraju strukturi jedne pismohrane

 16. PRIJEDLOG POSEBNOG POPISA (izrađen kod stvaratelja) • Prijedlog posebnog popisa s rokovima čuvanja, kao i svaki prijedlog za izmjenu popisa dostavlja se nadležnom državnom arhivu na odobrenje • Nadležni državni arhiv obavezan je izdati rješenje o odobrenju najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja.

 17. HVALA NA PAŽNJI