VREDNOVANJE GRADIVA - PowerPoint PPT Presentation

vrednovanje gradiva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VREDNOVANJE GRADIVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VREDNOVANJE GRADIVA

play fullscreen
1 / 26
VREDNOVANJE GRADIVA
219 Views
Download Presentation
aquene
Download Presentation

VREDNOVANJE GRADIVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VREDNOVANJE GRADIVA POJMOVI: REGISTRATURNO GRADIVO ARHIVSKO GRADIVO

 2. Što je odabiranje a što izlučivanje? • ODABIRANJE GRADIVA – IZABIRANJE DIJELOVA GRADIVA KOJI ĆE SE TRAJNO ČUVATI • IZLUČIVANJE GRADIVA-ODVAJANJE I UNIŠTAVANJE DIJELOVA KOJI SE ČUVAJU OGRANIČENO VRIJEME

 3. POSTUPAK ODABIRANJA JE VAŽAN: • ZBOG LAKŠE OBRADE GRADIVA U ARHIVU • OLAKŠAVA KORIŠTENJE I ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA • RIJEŠAVA PROBLEM SMJEŠTAJA • OMOGUĆUJE BOLJE ČUVANJE ARHIVSKOG GRADIVA • SPRIJEČAVA NESTRUČNO UNIŠTAVANJE GRADIVA • SMANJUJE TROŠKOVE ČUVANJA GRADIVA

 4. CILJ POSTUPKA ODABIRANJA • UTVRDITI KOJI DIO GRADIVA SE ČUVA TRAJNO, A • KOJI IMA SAMO PRIVREMENU, VREMENSKI OGRANIČENU VAŽNOST

 5. PREMA ARHIVSKOJ TEORIJI GRADIVO IMA DVIJE VRSTEVRIJEDNOSTI: • PRIMARNU VRIJEDNOST-UPORABNU VRIJEDNOST ZA STVARATELJA GRADIVA • SEKUNDARNU VRIJEDNOST-KOJU GRADIVO IMA ZA ARHIV (ISTRAŽIVAČE)

 6. ZA POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUČIVANJA TREBAMO IMATI: • IZRAĐENI POPIS KATEGORIJA GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA • PROPISANI POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUČIVANJA

 7. IZRADA POPISA S ROKOVIMA ČUVANJA JE VREDNOVANJE GRADIVA U POSTUPKU VREDNOVANJA PRIMJENJUJEMO KRITERIJE VREDNOVANJA

 8. OSNOVNI KRITERIJI • VREDNOVANJE GRADIVA • ZNAČENJE STVARATELJA GRADIVA

 9. KRITERIJ SADRŽAJA GRADIVO OD TRAJNOG ZNAČENJA ZA KULTURU, POVIJEST I DRUGE ZNANOSTI JE ARHIVSKO GRADIVO-TRAJNO SE ČUVA (ZAKONSKA DEFINICIJA)

 10. KRITERIJ ZNAČENJA STVARATELJA GRADIVA VAŽNIJI STVARATELJI STVARAJU VRIJEDNIJE GRADIVO

 11. POMOĆNI KRITERIJI • KRITERIJ VREMENA NASTANKA • REPREZENTATIVNOST GRADIVA • PONOVLJIVOST PODATAKA • IZVORNOST, VJERODOSTOJNOST • ADMINISTRATIVNA OBLIKOVANOST

 12. PRAVILNIK O VREDNOVANJU TE POSTUPKU ODABIRANJA I IZLUČIVANJA GRADIVA NN 90/2002 NAVODI DEVET KRITERIJA VREDNOVANJA:

 13. KRITERIJI PREMA PRAVILNIKU: • ZNAČENJE STVARATELJA • PRAVNI PROPISI KOJI OBVEZUJU NA ČUVANJE GRADIVA • POTREBE POSLOVANJA • ZAŠTITA PRAVA I INTERESA OSOBA NA KOJE SE GRADIVO ODNOSI • INTERES JAVNOSTI ZA UVID U PODATKE • EVIDENCIJSKA VRIJEDNOST ZA OMOGUĆAVANJE UVIDA U DJELATNOSTI STVARATELJA • INFORMACIJSKA VRIJEDNOST GRADIVA • ZNAČENJE ZA KULTURU, POVIJEST I DRUGE ZNANOSTI • VRIJEDNOST GRADIVA KAO KULTURNOG DOBRA

 14. PREMA SVOM ZNAČENJU STVARATELJI SU KATEGORIZIRANI: • U PRVU, • DRUGU I • TREĆU KATEGORIJU ARHIVI OVOM KATEGORIZACIJOM VREDNUJU CJELINU GRADIVA KOJA NASTAJE KOD POJEDINIH STVARATELJA

 15. POPISI KATEGORIJA GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA • PRIMJENOM KRITERIJA VREDNOVANJA IZRAĐUJU SE POPISI GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

 16. VRSTE POPISA • OPĆI POPISI - DOKUMENTI ZAJEDNIČKI SVIM STVARATELJIMA • GRANSKIPOPISI - DOKUMENTI KOJI NASTAJU U ODREĐENOJ GRANI DJELATNOSI • POSEBNI POPISI - SVI DOKUMENTI JEDNOG, ODREĐENOG STVARATELJA

 17. SADRŽAJ POPISA: • RAZREDBENA OZNAKA • NAZIV ILI SADRŽAJ • ROK ČUVANJA • VRSTA NOSAČA NA KOJEMU SE ČUVA ZAPIS • NAZNAKU POSTUPKA S GRADIVOM NAKON ISTEKA TOGA ROKA

 18. POSTUPAK IZRADE POPISA • UTVRDITI PODATKE O STVARATELJU GRADIVA • UTVRDITI PODATKE O SAMOM GRADIVU • UPOZNATI SE S OPĆIM PROPISIMA I INTERNIM NORMATIVNIM AKTIMA • UTVRDITI SVE FUNKCIJE I KATEGORIJE GRADIVA KOJE NASTAJU KOD STVARATELJA • UTVRDITI ROKOVE ČUVANJA ZA SVE KATEGORIJE

 19. POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUČIVANJA • POSTUPAK MORA BITI PROPISAN PRAVILNIKOM STVARATELJA • PRIJEDLOG ZA IZLUČIVANJE TREBA DOSTAVITI ARHIVU NA ODOBRENJE

 20. PRIJEDLOG ZA IZLUČIVANJE SADRŽI: • NAVODE O NAČINU, • VREMENU, • MJESTU IZLUČIVANJA I UNIŠTAVANJA IZLUČENOGA GRADIVA, • OBRAZLOŽENJE S PRAVNOM OSNOVOM POSTUPKA.

 21. PRIJEDLOGU SE OBVEZNO PRILAŽE POPIS GRADIVA ZA IZLUČIVANJE KOJI SADRŽI: • PODATKE IZ POSEBNOG POPISA • PODATKE O KOLIČINI I • PODATKE O VREMENU NASTANKA GRADIVA

 22. POPIS ZA IZLUČIVANJE • VRSTA GRADIVA • REDNI BROJ IZ POSEBNOG POPISA • KLASIFIKACIJSKA OZNAKA • GODINA ILI RAZDOBLJE NASTANKA • KOLIČINA • RAZLOG IZLUČIVANJA • KRAJNJI RASPON GODINA I UKUPNA KOLIČINA GRADIVA

 23. POSTUPAK IZLUČIVANJAKORACI • ODLUKA O POČETKU POSTUPKA • PRETHODNO ODOBRENJE ARHIVA • IZRADA POPISA I PRIJEDLOGA • ODOBRENJE ARHIVA • ODLUKA O IZLUČIVANJU • PREDAJA NA UNIŠTENJE • ZAPISNIK O UNIŠTENJU • DOSTAVA ZAPISNIKA o uništenju ARHIVU

 24. JAVNOPRAVNE OSOBE OBVEZNE SU ARHIVU PREDATI GRADIVO: • U IZVORNIKU • SREĐENO • TEHNIČKI OPREMLJENO • OZNAČENO • POPISANO • CJELOVITO ZA ODREĐENO VREMENSKO RAZDOBLJE

 25. ZAPISNIK O PREDAJI AHIVSKOGA GRADIVA ARHIVU SADRŽI: • DATUM I MJESTO PREDAJE • NAZIV PREDAVATELJA GRADIVA I NAZIV ARHIVA KOJI PREUZIMA GRADIVO • IMENA OSOBA KOJE SU OBAVILE PRIMOPREDAJU • ZAKONSKU OSNOVU PREDAJE • NAZIV, SJEDIŠTE I VRIJEME DJELOVANJA STVARATELJA • NAZIV,ODNOSNO SADRŽAJ GRADIVA • VRIJEME NASTANKA GRADIVA • KOLIČINA GRADIVA KOJE SE PREDAJE • NAPOMENU O SAČUVANOSTI GRADIVA • NAPOMENU O UVJETIMA KORIŠTENJA GRADIVA

 26. UVJETI KORIŠTENJA GRADIVAROKOVI DOSTUPNOSTI • JAVNO GRADIVO JE DOSTUPNO ZA KORIŠTENJE 30 GODINA NAKON NASTANKA • GRADIVO KOJE SE ODNOSI NA OBRANU, MEĐUNARODNE ODNOSE, NACIONALNU SIGURNOST, GOSPODARSKE INTERESE DRŽAVE, DOSTUPNO JE 50 GODINA OD NASTANKA • GRADIVO KOJE SE ODNOSI NA OSOBNE PODATKE, DOSTUPNO JE 70 GODINA OD NASTANKA ILI 100 GODINA OD ROĐENJA OSOBE NA KOJU SE ODNOSI