Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
208 PowerPoint Presentation

208

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

208

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Kristova krev a spravednost | je svatební můj šat a skvost, | jímž pro nebe se ustrojím | a před Bohem tak obstojím.

  2. 2. V Ježíše cele spoléhám, | že on mě vezme k sobě tam. | Jen jemu dík jsem všeho prost | a dluh můj splacen na věčnost.

  3. 3. Již smazán jest i zápis ten, | jenž proti mně byl vystaven, | krev kříže všecko obmyla | a staré věci zrušila.

  4. 4. Beránek svatý, nevinný, | na dřevo kříže zvýšený, | jenž za můj hřích se v oběť dal, | on jest můj Bůh, můj Pán i Král.

  5. 5. Vím, krev že jeho předrahá | je věčně vzácná u Boha, | že přijal oběť smíření | za naše věčné spasení.

  6. 6. Té svaté krve krůpěje | jsou jediná má naděje; | buďže jsem živ neb umírám, | ve kříži pevný základ mám.

  7. 7. Jsem také jist, že pro tu krev | již netíží mne Boží hněv | a že jsem z hříchu vyvázán, | s radostí činím, co chce Pán.

  8. 8. A dokud trvá život ten, | jsem pevně na tom ustaven, | že o té Boží milosti | chci svědčit se vší smělostí.

  9. 9. Ó králi slávy, Pane náš, | jenž v nebi s Otcem přebýváš, | se všemi námi lítost měj | a stádci svému požehnej!