1 / 22

Marketing

Marketing. . to get … market. “If I had listened to consumers, they would have asked me to build a faster horse” (Henry Ford) “A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them…” (Steve Jobs). Het ontstaan van Marketing. productiegericht. Verkopersmarkt.

imala
Télécharger la présentation

Marketing

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Marketing

 2. to get … market • “If I had listened to consumers, they would have asked me to build a faster horse” (Henry Ford) • “A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them…” (Steve Jobs)

 3. Het ontstaan van Marketing productiegericht Verkopersmarkt productgericht verkoopgericht Kopersmarkt marketinggericht

 4. Market-getting • VROEGERHoe krijg ik mijn spullen op de markt? (Want op de markt raak ik mijn producten kwijt…) • TEGENWOORDIGHoe verwerk ik een markt voor mijn spullen? (Want producten kwijtraken is niet meer vanzelfsprekend…)

 5. Officiële definitie • Marketing is • een functie binnen organisaties en [tevens] • een verzameling van processen voor het • creëren, communiceren en leveren van waarde voor klanten en • voor het beheersen van de klantrelatie op manieren die gunstig zijn voor de • organisatie en haar belanghebbenden

 6. Alternatieve definitie Marketing omvat de - op de markt afgestemde- ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en andere relevante activiteiten om planmatig een reputatie te vestigen, ruiltransacties te bevorderen en duurzame relaties met afnemers te creëren, waardoor organisaties en belanghebbenden - met wederzijds voordeel - hun doelstellingen verwezenlijken

 7. Waar het om gaat… Marketing is: verkoopkunst / -kunde multidisciplinair “een manier van denken” geen absolute wetenschap

 8. Marketingdoelstellingen • Het bepalen van een bepaalde afzet • Het vergroten van een marktaandeel • Het behalen van een bepaalde winst • Het verbeteren van het imago Marketingdoelstellingen moeten dienstbaar zijn aan de organisatie-doelstellingen.

 9. 4 P’s

 10. Waarom marktonderzoek Om het marketingbeleid op gefundeerde basis te kunnen inrichten. En dus met succes op de wensen en behoeften van de klant inspelen.

 11. Inzicht in de producten waarnaar de consument vraagt Inzicht in de grootte van de markt De mogelijkheid om de markt in segmenten op te splitsen Reactie van klanten op promotie- en prijsbeslissingen De kenmerken van kopers Op welke markt ga ik opereren en waarom? Voorbeelden marktonderzoek

 12. Definitie marktonderzoek • Het systematische onderzoek naar de afzetmogelijkheden van een bepaald product in een gebied gedurende een zekere periode. • Onderscheid tussen: • Fieldresearch (nieuwe data, primair) • Deskresearch (bestaande data, secundair vb CBS, TNS NIPO, KvK)

 13. Wat wil je weten? Wat is de probleemstelling? Vb: Leiden hogere reclamebestedingen tot hogere verkopen? (is dit wel het probleem of speelt smaakverandering een rol?) Welk merk koopt u? Waarom koopt u dit merk? Waarom koopt u merk … (niet)? Etc... Maak altijd eerst een hoofdvraag!

 14. Fieldresearch Nieuwe informatie via Enquetes Motivatie onderzoek Observatie Experimenten Panels (continu onderzoek)

 15. Deskresearch

 16. Marktaandeel * omzet (bedrag) of afzet (aantal) ** in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode

 17. Deelmarkten… (segmenteren) • Voor een bepaald product de totale markt opsplitsen in een aantal deelmarkten (afnemersgroepen) • De deelmarkt kan min of meer homogeen zijn, dat wil zeggen dat de afnemers op soortgelijke manier reageren op de marketinginstrumenten. De ondernemer probeert dus zo goed mogelijk af te stemmen op wensen en behoeften van een bepaald marktsegment.

 18. Marktsegmentatie methode Stappen zijn: Markt indelen in segmenten Keuze doelgroep Bepalen positionering Segmentatie kan op basis van: Demografische criteria Geografische criteria Psychografische criteria Gedragscriteria

 19. Marketingstrategieën • Ondedifferentieerd: één product (één variant) gericht op vrijwel gehele markt.Massaproductie. • Gedifferentieerd: meer productvarianten gericht op vrijwel gehele markt. Gestandardiseerd maatwerk. • Geconcentreerd: producten gericht op één bepaald marktsegement. Maatwerk. • Wat doen de productiekosten bij deze vormen?

 20. Segmentatiestrategie

 21. Marketingplan Wat willen we bereiken (doelstellingen) Hoe gaan we dat bereiken (strategieen) Met welke middelen (marketing mix)

 22. Marketinggerichte organisatie Concepten voor producten en diensten In kaart brengen van de wensen en behoeften van de consument Inspelen op de vraag met een uitgekiend marketingbeleid Product Prijs Marktonderzoek Promotie Plaats Ideeën over wensen en behoeften Reputatie Relatie Ruil Potentiële kopers: de markt Taken marketing: inspelen op de vraag met de vier P’s en de drie R’en

More Related