1 / 3

Program Skogsbrandseminarium

Program Skogsbrandseminarium. 0930-0940 Inledning Bo Johansson SRV 0940-1010 Skogsbrandssommaren 2005 Håkan Helgesson RTJ Älmhult 1010-1030 Nulägesrapport från skogarna Lars Karlsson Skogsstyrelsen 1030-1040 Paus

imala
Télécharger la présentation

Program Skogsbrandseminarium

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Program Skogsbrandseminarium 0930-0940 Inledning Bo Johansson SRV 0940-1010 Skogsbrandssommaren 2005 Håkan Helgesson RTJ Älmhult 1010-1030 Nulägesrapport från skogarna Lars Karlsson Skogsstyrelsen 1030-1040 Paus 1040-1110 I huvudet på en skogsägare Lars Ove Johansson 1110-1140 Brandriskmodeller Marie Gardelin SMHI 1140-1200 Förändrade risker Leif Sandahl SRV 1200-1245 Lunch

  2. 1110-1140 Brandriskmodeller Marie Gardelin SMHI 1140-1200 Förändrade risker Leif Sandahl SRV 1200 1245 Lunch 1245-1345 Skogsbränder i Södra Frankrike Oscar Nystrom VAR Frankrike 1345-1400 Länsstyrelsernas samordning 2006 Gunnar Karlsson Länsstyrelsen Kronoberg 1400-1410 Paus

  3. 1410-1440 Nyutvecklade utbildningar Kjell Lydänge, Kjell Mo SRV Rickard Hansen Kalmar Brandkår 1440-1510 Kaffe 1510-1540 Räddningsverkets stöd 2006 Civila helikopterresurser Lennart Danielsson, Bo Johansson SRV 1540-1600 Försvarsmaktens stöd 2006 Mikael Månsson Försvarsmakten 1600-1620 FFK möjligheter och begränsningar Tommy Wiren FFK 1620-1650 Paneldebatt

More Related