1 / 20

Mikołaj Kopernik. „O obrotach sfer niebieskich” – co tam jest?

Mikołaj Kopernik. „O obrotach sfer niebieskich” – co tam jest?. Zuzanna Kabacińska, nanotechnologia IV rok. – astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, strateg, lekarz, poeta, astrolog, tłumacz, kanclerz kapituły warmińskiej od 1511, kanonik warmiński, scholastyk wrocławski, duchowny katolicki.

india
Télécharger la présentation

Mikołaj Kopernik. „O obrotach sfer niebieskich” – co tam jest?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mikołaj Kopernik. „O obrotach sfer niebieskich”– co tam jest? Zuzanna Kabacińska, nanotechnologia IV rok

 2. – astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, strateg, lekarz, poeta, astrolog, tłumacz, kanclerz kapituły warmińskiej od 1511, kanonik warmiński, scholastyk wrocławski, duchowny katolicki. Urodził się 19 lutego 1473 w Toruniu, zmarł 24 maja 1543 we Fromborku. Jego najważniejszym dziełem jest De revolutionibusorbiumcoelestium – O obrotach sfer niebieskich, w którym opisał heliocentryczną wizję wszechświata w sposób wystarczająco szczegółowy, by mogła stać się naukowo użyteczna. Ogłoszona przez niego teoria heliocentryzmu stanowi jedną z najważniejszych rewolucji naukowych w dziejach ludzkości od czasów starożytnych, nazywaną niekiedy przewrotem kopernikańskim.

 3. Powstanie „O obrotach..” 1514 – początek spisywania Księgi I "De revolutionibus orbium coelestium". Całe dzieło było napisane po łacinie i powstawało do roku 1530. Kopernik wiedział, z jakim sprzeciwem współczesnych mogą spotkać się jego odkrycia. Mimo, że nowy obraz wszechświata był już w jego zapiskach ukształtowany na początku XVI w., zwlekał z ogłoszeniem owych tez i dopiero na krótko przed śmiercią uległ naciskom przyjaciół i zgodził się wydrukować oraz rozpowszechnić swe dzieło. Śmierć była jednak szybsza i autor nie doczekał się jego wydania. Teolog norymberski, Andrzej Osiander, namówił Mikołaja Kopernika, aby w przedmowie do swego dzieła przedstawił je jako hipotezę, łagodząc w ten sposób zbyt śmiałą jego wymowę. W 1533 roku poglądy Mikołaja Kopernika wyłożone w rękopisie jego dzieła "De Revolutionibus" zreferowano papieżowi Klemensowi VII. W roku 1542 pierwsze dwa arkusze "De revolutionibus" wyszły spod prasy drukarskiej. Mikołaj Kopernik wysłał do Norymbergi napisaną przez siebie przedmowę dedykowaną papieżowi Pawłowi III. Rozdziały 13 i 14 Księgi I ukazały się drukiem w Wittenberdze pod postacią osobnej książki "De lateribus et angulis triangulorum..." (O bokach i kątach trójkątów), z przedmową Retyka.

 4. "De Revolutionibus…". Księga I. Rozdział X. „Pierwszą i najważniejszą ze wszystkich jest sfera gwiazd stałych, obejmująca samą siebie oraz cały świat (...).Z kolei idzie pierwsza z planet, Saturn, który obiegu swego dopełnia w ciągu trzydziestu lat. Za nim Jowisz, dokonujący obiegu w dwunastu latach. Następnie Mars, który odbywa obieg w ciągu dwu lat. Czwarte miejsce w tym szeregu zajmuje sfera o rocznym obiegu, w której, jak powiedzieliśmy, mieści się Ziemia ze sferą Księżyca jakby małym epicyklem. Na piątym miejscu Wenus powraca do pierwotnego położenia co dziewięć miesięcy. Szóste wreszcie miejsce zajmuje Merkury, odbywający obieg w ciągu osiemdziesięciu dni.A w środku wszystkich ma swą siedzibę Słońce. Czyż bowiem w tej najpiękniejszej świątyni moglibyśmy umieścić ten znicz w innym albo lepszym miejscu niż w tym, z którego on może wszystko równocześnie oświetlać?"

 5. Spis treści „De revolutionibus...” OBROTÓW KSIĘGA PIERWSZA Rozdz. I: Świat jest kulisty Rozdz. II: Ziemia jest również kulista Rozdz. III: Jak Ziemia wraz z wodą tworzy jedną kulę Rozdz. IV: Ruch ciał niebieskich jest jednostajny i kolisty nieustanny lub z ruchów kolistych złożony Rozdz. V: Czy Ziemi przysługuje ruch kolisty i gdzie jest jej miejsce? Rozdz. VI: Ogrom nieba w stosunku do wielkości Ziemi Rozdz. VII: Dlaczego starożytni sądzili, że Ziemia spoczywa bez ruchu w środku wszechświata jakby jego punkt centralny? Rozdz. VIII: Odparcie przytoczonych dowodów i ich niewystarczalność Rozdz. IX: Czy można Ziemi przypisać większą ilość ruchów i ośrodku wszechświata Rozdz. X: Porządek sfer niebieskich Rozdz. XI: Uzasadnienie trojakiego ruchu Ziemi Rozdz. XII: O cięciwach w kole Tablica cięciw w kole Rozdz. XIII: O bokach i kątach trójkątów płaskich prostolinijnych Rozdz. XIV: O trójkątach sferycznych

 6. OBROTÓW KSIĘGA DRUGA Rozdz. I: Koła i ich nazwy Rozdz. II: Nachylenie zodiaku, rozstęp zwrotników i sposób ich wyznaczania Rozdz. III: Łuki i kąty przecinających się z sobą kół - równika, zodiaku i południka, z których pochodzi deklinacja i rektascenzja, oraz ich obliczanie Tablica deklinacji Tablica rektascenzji Tablica kątów południkowych Rozdz. IV: Sposób obliczania deklinacji i rektascenzji dla dowolnej gwiazdy, położonej poza kołem, które przebiega środkiem znaków zwierzyńcowych, gdy znana jest jej szerokość i długość, oraz sposób obliczania stopnia zodiaku, wraz z którym gwiazda kulminuje Rozdz. V: Przecięcia horyzontu Rozdz. VI: Różne rodzaje cieni południowych Rozdz. VII: W jaki sposób najdłuższy dzień, rozpiętość wschodu i nachylenie sfery wzajemnie się określają, oraz o wszystkich innych nierównościach dni Różnice wznoszeń dla sfery ukośnej

 7. Rozdz. VIII: Godziny oraz części dnia i nocy Rozdz. IX: Wznoszenie ukośne punktów zodiaku oraz sposób wyznaczania stopnia kulminującego dla dowolnego stopnia wschodzącego Rozdz. X: Kąt przecięcia zodiaku z horyzontem Tablica wznoszeń znaków zwierzyńcowych w obrocie sfery prostej Tablica wznoszeń na sferze ukośnej Tablica kątów, które zodiak tworzy z horyzontem Rozdz. XI: Praktyczne zastosowanie tych tablic Rozdz. XII: Kąty i łuki kół, które przechodząc przez bieguny horyzontu przecinają się z tymże kołem znaków zwierzyńcowych Rozdz. XIII: Wschód i zachód gwiazd Rozdz. XIV: Określenie położenia gwiazd i opis katalogu gwiazd stałych Katalogowy opis konstelacji i gwiazd, począwszy od tych, które się znajdują na półkuli północnej Opis konstelacji i gwiazd znajdujących się pośrodku, czyli przy zodiaku Opis konstelacji i gwiazd znajdujących się na półkuli południowej

 8. OBROTÓW KSIĘGA TRZECIA Rozdz. I: Antycypacja równonocy i przesileń Rozdz. II: Historia obserwacji potwierdzających nierówność precesji równonocy i przesileń Rozdz. III: Założenia wyjaśniające zmienność równonocy oraz wzajemnego nachylenia zodiaku i równika Rozdz. IV: W jaki sposób ruch wahadłowy, czyli ruch libracji powstaje z ruchów kołowych Rozdz. V: Przeprowadzenie dowodu nierówności antycypacji równonocy i nachylenia Rozdz. VI: Równomierne ruchy precesji równonocy oraz nachylenia zodiaku Ruch średni precesji równonocy dla lat i sześćdziesiątek lat Ruch średni precesji równonocy dla dni i sześćdziesiątek dni Ruch anomalii równonocy dla lat i sześćdziesiątek lat Ruch anomalii równonocy dla dni i sześćdziesiątek dni Rozdz. VII: Wielkość maksymalnej różnicy między równomierną a widomą precesją równonocy Rozdz. VIII: Poszczególne różnice tych ruchów i ich tabelaryczny układ Tabela prostaferez równika i nachylenia zodiaku Rozdz. IX: Sprawdzenie i skorygowanie podanych wiadomości o precesji równonocy Rozdz. X: Wielkość maksymalnej różnicy między przecięciami równika i zodiaku Rozdz. XI: Oznaczanie miejsc ruchów równomiernych równonocy i anomalii Rozdz. XII: Obliczanie precesji równonocy wiosennej i nachylenia Rozdz. XIII: Wielkość i zróżnicowanie roku słonecznego

 9. Rozdz. XIV: Równomierne i średnie ruchy obrotów środka Ziemi Tablica równego niezłożonego ruchu Słońca dla lat i sześćdziesiątek lat Tablica równego niezłożonego ruchu Słońca dla dni, sześćdziesiątek dni i części dnia Tablica równego złożonego ruchu Słońca dla lat i sześćdziesiątek lat Tablica równego złożonego ruchu Słońca dla dni, sześćdziesiątek dni i części dnia Tablica równego ruchu anomalii Słońca dla lat i sześćdziesiątek lat Tablica ruchu anomalii Słońca dla dni i sześćdziesiątek dni Rozdz. XV: Rozważania wstępne do wyjaśnienia nierówności widomego ruchu słonecznego Rozdz. XVI: Widoma nierównomierność Słońca Rozdz. XVII: Wyjaśnienie pierwszej, czyli rocznej, nierówności słonecznej wraz z jej poszczególnymi różnicami Rozdz. XVIII: Sprawdzanie równego ruchu w długości Rozdz. XIX: Ustalanie położeń i pierwiastków dla równego ruchu Słońca Rozdz. XX: Druga, czyli podwójna, różnica, zachodząca u Słońca na skutek zmiany absyd Rozdz. XXI: Wielkość drugiej różnicy w nierówności słonecznej Rozdz. XXII: Sposób określania równego ruchu apogeum słonecznego wraz z ruchem zmiennym Rozdz. XXIII: Poprawianie anomalii Słońca i ustalanie jej miejsc pierwiastkowych Rozdz. XXIV: Tabelaryczny wykaz różnic między ruchem równym i widomym Tablica prostaferez Dokończenie tablicy prostaferez Rozdz. XXV: Obliczanie widomego ruchu słonecznego Rozdz. XXVI: Doba, czyli zmienność dnia naturalnego

 10. OBROTÓW KSIĘGA CZWARTA Rozdz. I: Hipotezy o kołach księżycowych w wyobrażeniu starożytnych Rozdz. II: Słabość powyższych założeń Rozdz. III: Inny pogląd na ruch Księżyca Rozdz. IV: Obroty Księżyca i poszczególne jego ruchy Ruch Księżyca dla lat i sześćdziesiątek lat Ruch Księżyca dla dni, sześćdziesiątek dni i części dnia Ruch anomalii księżycowej dla lat i sześćdziesiątek lat Ruch anomalii księżycowej dla dni, sześćdziesiątek dni i części dnia Ruch szerokości Księżyca dla lat i sześćdziesiątek lat Ruch szerokości Księżyca dla dni, sześćdziesiątek dni i części dnia Rozdz. V: Wyjaśnienie pierwszej nierówności Księżyca, zachodzącej w czasie nowiu i pełni Rozdz. VI: Potwierdzenie poprzednich wywodów o rówbych ruchach długości i anomalii Księżyca Rozdz. VII: Miejsca pierwiastkowe długości i anomalii księżycowej Rozdz. VIII: Druga różnica Księżyca i stosunek pierwszego epicykla do drugiego Rozdz. IX: Ostatnia różnica, z jaką Księżyc zdaje się poruszać nierównomiernie od najwyższej absydy epicykla Rozdz. X: Sposób określania widomego ruchu Księżyca z danych ruchów równomiernych Rozdz. XI: Tabelaryczny wykaz prostaferez, czyli wyrównań księżycowych Tablica prostaferez księżycowych Rozdz. XII: Obliczanie biegu księżycowego Rozdz. XIII: Sposób badania i wyznaczania ruchu szerokości księżycowej Rozdz. XIV: Miejsca anomalii szerokości Księżyca

 11. Rozdz. XV: Budowa przyrządu paralaktycznego Rozdz. XVI: Sposób określania paralaks Księżyca Rozdz. XVII: Określanie odległości Księżyca od Ziemi i jej stosunku w częściach, jakich promień Ziemi zawiera jedną Rozdz. XVIII: Średnica Księżyca i cienia ziemskiego w miejscu przejścia Księżyca Rozdz. XIX: Sposób równoczesnego wyznaczania odległości Słońca i Księżyca od Ziemi, ich średnic i cienia w miejscu przejścia Księżyca oraz osi cienia Rozdz. XX: Wielkość powyższych trzech ciał niebieskich: Słońca, Księżyca i Ziemi, oraz porównanie ich ze sobą Rozdz. XXI: Widoma średnica Słońca i jego paralaksy Rozdz. XXII: Nierówność widomej średnicy Księżyca oraz jego paralaksy Rozdz. XXIII: Zasada zmienności cienia ziemskiego Rozdz. XXIV: Tabelaryczny wykaz poszczególnych paralaks Słońca i Księżyca na kole przechodzącym przez bieguny horyzontu Tablica paralaks Słońca i Księżyca Tablica promieni Słońca, Księżyca i cienia Rozdz. XXV: Obliczanie paralaksy Słońca i Księżyca Rozdz. XXVI: Sposób rozpoznawania paralaks długości i szerokości Rozdz. XXVII: Potwierdzenie wywodów o paralaksach Księżyca Rozdz. XXVIII: Średnie koniunkcje i opozycje Słońca i Księżyca Tablica koniunkcji i opozycji Słońca i Księżyca Rozdz. XXIX: Badanie prawdziwych koniunkcji i opozycji Słońca i Księżyca Rozdz. XXX: Sposób odróżniania zaćmieniowych koniunkcji i opozycji Słońca i Księżyca od innych Rozdz. XXXI: Wielkość zaćmienia Słońca i Księżyca Rozdz. XXXII: Określanie przewidywanego czasu trwania zaćmienia

 12. OBROTÓW KSIĘGA PIĄTA Rozdz. I: Ich obroty i średnie ruchy Ruch komutacji Saturna dla lat i sześćdziesiątek lat Ruch komutacji Saturna dla dni, sześćdziesiątek dni i części dnia Ruch komutacji Jowisza dla lat i sześćdziesiątek lat Ruch komutacji Jowisza dla dni, sześćdziesiątek dni i części dnia Ruch komutacji Marsa dla lat i sześćdziesiątek lat Ruch komutacji Marsa dla dni, sześćdziesiątek dni i części dnia Ruch komutacji Wenus dla lat i sześćdziesiątek lat Ruch komutacji Wenus dla dni, sześćdziesiątek dni i części dnia Ruch komutacji Merkurego dla lat i sześćdziesiątek lat Ruch komutacji Merkurego dla dni, sześćdziesiątek dni i części dnia Rozdz. II: Opis równego i widomego ruchu tych ciał niebieskich według poglądu starożytnych Rozdz. III: Ogólne wyjaśnienie widomej nierówności wpływem ruchu Ziemi Rozdz. IV: Przyczyny ukazywania się własnych ruchów planet jako nierównych Rozdz. V: Opisy ruchu Saturna Rozdz. VI: Trzy inne później zaobserwowane opozycje Saturna Rozdz. VII: Sprawdzanie ruchu Saturna Rozdz. VIII: Wyznaczenie pierwiastkowych miejsc Saturna Rozdz. IX: Paralaksy Saturna pochodzące od rocznej orbity Ziemi i wielkość jego odległości Rozdz. X: Opisy ruchu Jowisza Rozdz. XI: Trzy inne później zaobserwowane opozycje Jowisza Rozdz. XII: Potwierdzenie równego ruchu Jowisza Rozdz. XIII: Wyznaczenie miejsc pierwiastkowych ruchu Jowisza Rozdz. XIV: Określanie paralaks Jowisza i jego wysokości w stosunku do orbity obrotu ziemskiego Rozdz. XV: Gwiazda Marsa Rozdz. XVI: Trzy inne ostatnio zaobserwowane opozycje nocne gwiazdy Marsa Rozdz. XVII: Potwierdzenie ruchu Marsa

 13. Rozdz. XVIII: Ustalenie pierwiastkowych miejsc Marsa Rozdz. XIX: Wielkość orbity Marsa w częściach, z jakich jedna stanowi roczną orbitę Ziemi Rozdz. XX: Gwiazda Wenus Rozdz. XXI: Stosunek średnic orbity Ziemi i Wenus Rozdz. XXII: Dwoisty ruch Wenus Rozdz. XXIII: Sprawdzenie ruchu Wenus Rozdz. XXIV: Miejsca pierwiastkowe anomalii Wenus Rozdz. XXV: Merkury Rozdz. XXVI: Miejsce najwyższej i najniższej absydy Merkurego Rozdz. XXVII: Wielkość mimośrodu Merkurego i stosunek proporcjonalny jego kół Rozdz. XXVIII: Przyczyny pojawiania się przy boku sześciokąta większych odchyleń Merkurego od występujących w perigeum Rozdz. XXIX: Sprawdzenie średniego ruchu Merkurego Rozdz. XXX: Nowsze obserwacje ruchów Merkurego Rozdz. XXXI: Ustalenie miejsc pierwiastkowych ruchu Merkurego Rozdz. XXXII: Pewna inna zasada przysuwania się i cofania Rozdz. XXXIII: Tablice prostaferez pięciu gwiazd błędnych Tablica prostaferez Saturna Tablica prostaferez Wenus Tablica prostaferez Jowisza Tablica prostaferez Merkurego Tablica prostaferez Marsa Rozdz. XXXIV: Sposób obliczania miejsc tych pięciu gwiazd w długości Rozdz. XXXV: Postoje i cofania się pięciu gwiazd błędnych Rozdz. XXXVI: Sposób określania czasów, miejsc i łuków ruchów wstecznych

 14. OBROTÓW KSIĘGA SZÓSTA Rozdz. I: Ogólne przedstawienie odchylenia pięciu planet w szerokości Rozdz. II: Hipotezy o kołach, po których te gwiazdy poruszają się w szerokości Rozdz. III: Wielkość nachylenia orbit Saturna, Jowisza i Marsa Rozdz. IV: Przedstawienie wszelkich innych, dowolnych w ogóle, szerokości tych trzech gwiazd Rozdz. V: Szerokości Wenus i Merkurego Rozdz. VI: Drugie przesunięcie się w szerokości Wenus i Merkurego odpowiednio do pochyłości ich orbit w apogeum i perigeum Rozdz. VII: Rodzaje kątów oblikwacji obu gwiazd, Wenus i Merkurego Rozdz. VIII: Trzeci rodzaj szerokości Wenus i Merkurego, nazywany dewiacją Szerokości Saturna, Jowisza i Marsa Szerokości Wenus i Merkurego Rozdz. IX: Obliczanie szerokości pięciu gwiazd błędnych

 15. Skrzynka w której przechowywany jest manuskrypt Kopernika. Karta tytułowa pierwszego wydania De revolutionibus orbium coelestium, Norymberga, 1543

 16. Karta 1 verso Karta 1 recto

 17. Karta 9 verso Ta sama karta w pierwszym wydaniu

 18. Karta 16 recto Karta 11 recto

 19. Źródła Internet: Wikipedia: Mikołaj Kopernik, O obrotach sfer niebieskich www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/titlpg_p.html

 20. Dziękuję za uwagę 

More Related