html5-img
1 / 22

JESTEŚMY SZKO ŁĄ PODSTAWOW Ą I PRZEDSZKOLEM Z POLSKIM J Ę ZYKIEM NAUCZANIA

JESTEŚMY SZKO ŁĄ PODSTAWOW Ą I PRZEDSZKOLEM Z POLSKIM J Ę ZYKIEM NAUCZANIA. ROCZNIKI 1 – 5. Nasze g łó wne cele:. By uczniowie z ch ę ci ą chodzili do szko ł y By mogli otwarcie wyra ż a ć swoje myśli By mogli swobodnie zadawać pytania i umieć obronić własne zdanie

inga
Télécharger la présentation

JESTEŚMY SZKO ŁĄ PODSTAWOW Ą I PRZEDSZKOLEM Z POLSKIM J Ę ZYKIEM NAUCZANIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. JESTEŚMY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄI PRZEDSZKOLEM Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA ROCZNIKI 1 – 5

 2. Nasze główne cele: • By uczniowie z chęcią chodzili do szkoły • By mogli otwarcie wyrażać swoje myśli • By mogli swobodnie zadawać pytania i umieć obronić własne zdanie • By potrafili wzajemnie się ocenić i docenić, przeprowadzić samoocenę • By byli dumni ze swojej szkoły

 3. Bezpieczny klimat w szkole Staramy się: • stwarzać pozytywny klimat w szkole • poświęcać czas każdemu uczniowi adekwatnie do jego potzreb i zdolności • tworzyć serdeczne i twórcze środowisko, także poza lekcjami • traktowaćucznia jako partnera, wszelkie sygnały z jego strony traktować bardzo poważnie i wspónie szukać rozwiązań

 4. Robimy wszystko po to, by nasza szkoła była otwarta dla wszystkich dzieci, rodziców oraz zainteresowanych naszą pracą.

 5. Czego się uczymy?Języków, matematyki, przyrody, nauki o kraju i historii, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego.

 6. Języki • Od klasy 1. uczymy wszystkich przedmiotów w języku polskim • Od klasy 2. rozpoczynamy naukęjęzyka czeskiego • Od klasy 3. uczymy języka angielskiego

 7. polski czeski angielski W naszejszkoleWszystkiejęzykisąbardzoważne

 8. SzkołaTwórcza – Tvořivá škola Krytyczne myślenie w pisaniu i czytaniu Metody aktywizujące Drama Nauczanie projektowe Ekskursje NASZE METODY NAUCZANIA

 9. METODY AKTYWIZUJĄCE • Nauczycielniepodajegotowychinformacji i rozwiązań, leczstwarzasytuacje, w którychuczeńsam lub w grupiedochodzi do wiedzypoprzezposzukiwania, ćwiczenia i działaniawłasne.

 10. Nauczycielewiedzą, że procesy poznawanianastępująstopniowo, a w roli głównej jest uczeń i jegoaktywność • Nauczyciel stara sięprzygotowaćdlauczniaoptymalnewarunki do nauki • Nauczycieldąży do osiąganiawyższychpoziomówpoznania i rozwojumyśleniaucznia

 11. Uczniowiedziękiwymienionymmetodomnauczania, zdająsobiesprawę z tego: • czegosięnauczyli, • co im w tympomagało, • jak mająpostępowaćdalej Uczeń jest motywowanywewnętrznie.

 12. Czego chcemy dla ucznia? • Chcemy, by uczeńbyłzainteresowanynauką i zdawałsobiesprawę z tego, że daje mu ona informacje i wiedzępotrzebną do życia. • Niepowiniensięuczyćtylkodladobregostopnia i pochwałyrodzica.

 13. Dlaczego „Myślenie krytyczne w pisaniu i czytaniu“? • Głównymcelem jest wprowadzanietakich metod nauczania, którewspierająmyśleniekrytyczne oraz potrzebękształceniasięprzezcałeżycie.

 14. Musimy „Krytycznego myślenia“ uczyć od dzieciństwa • By uczniowie w dzisiejszymświecie odnosili sukcesy, musząumieć SELEKCJONOWAĆ i ELIMINOWAĆ informacje, DECYDOWAĆ o tym, co jest ważne, myśleć TWÓRCZO, KRYTYCZNIE i EKONOMICZNIE.

 15. Myślenie krytyczne znaczy: • Zrozumienieinformacji, obiektywnąocenęsiebie i innych • Rozwijanie „myśli“ i jej dokładneprzebadanie • Porównanie „myśli“ z innymiopiniami i z tym, co jużwiem • Zajęciestanowiska i jegoobrona

 16. Jakich terminów używamy • Brainstorming (burza mózgów) • Mapa myśli • Insert (znakowanie) • Kierowaneczytanie • Dyskusja • Praca z portfoliem

 17. Referaty • Warsztaty czytania • Różne metody pisania • Metody refleksji i autorefleksji • Metody samooceny

 18. Co można po pewnym czasie takiego nauczania zaobserwować?

 19. Rozwójsamodzielnościdziecka. • Odmawianiepomocy ze stronyrodziców – „Jajużsampotrafię.“ . • Chęć do dalszejwspółpracy. • Lepszewyrażaniewłasnychmyśli.

 20. Dziecko - uczeń • Niezniechęcasię, niezrażaniepowodzeniem • Maswojezdanie na temat… • Potrafiuzasadnićswojezdanie i swój punkt wiedzenia na danyproblem • Jest odważniejsze • Potrafilepiejdyskutować i zadawaćpytania

 21. Jest zainteresowanedalszymkształceniem i uzupełnianiemwiedzy • Jest bardziejpracowite • Jest bardziejodpowiedzialne • Potrafiznaleźćpotrzebneinformacje

 22. Nasze szkolne programy nauczania„Szkoła Twórcza“ W naszych szkolnych programachnauczania, podanepowyżej strategie łącząsię ze sobą, przeplatają i wzajemnieuzupełniają. Patrz bliżej programy szkolne pt. Szkoła Twórcza

More Related