1 / 101

Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r. . Tworzenie szkolnych planów nauczania we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach. . Szkolne plany nauczania.

sumitra
Télécharger la présentation

Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r. Tworzenie szkolnych planów nauczania we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach.

 2. Szkolne plany nauczania • zapoznanie się z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 r. poz. 204) • planowanie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego i zawodowego do sporządzenia planów nauczania

 3. § 2.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa: • minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, kształcenie zawodowe oraz realizacja godzin z wychowawcą; • tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas oraz zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas, na danym etapie edukacyjnym; • minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; • tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; • wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: • zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; • wymiar godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

 4. § 2.2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa: W oddziałach szkół prowadzących kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe jest sumą minimalnych wymiarów godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne, określonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły.

 5. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas(semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy(semestralny) wymiar godzin W zasadniczej szkole zawodowej, technikum, i szkole policealnej szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.

 6. § 3.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa: : Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na: • 1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; • 2) realizację (…) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (…)

 7. §4.1.Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas(semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy(semestralny) wymiar godzin odpowiednio: • poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą; • poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego; • zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (…); • dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.

 8. § 4.2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa: W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego (…).

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa: § 4.5 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego (…) ustala dyrektor szkoły. § 4.6 W liceum ogólnokształcącym i technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego - także w grupie międzyszkolnej.

 10. § 7.1 Podział na grupy jest obowiązkowy: • na obowiązkowych zajęciach „komputerowych” w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, przy czym liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych /dyrektorzy szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi dostosują organizację zajęć do tego wymogu do 31 sierpnia 2013 r./ • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

 11. Minimalny wymiar godzin : W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania. Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza, że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu. (nie może go zmniejszyć)

 12. Ramowy plan nauczania

 13. Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN) • Cykl kształcenia trwa 3 lata • Cykl ten obejmuje 85 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym 50 godzin kształcenia zawodowego Tygodniowy wymiar godzin: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami, wynosi: • klasa I - 27 godzin, • klasa II - 29 godzin, • klasa III - 30 godzin;

 14. Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN) Tygodniowy wymiar godzin: 2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: • w oddziale specjalnym – po 10 godzin na oddział, • w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

 15. Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN) Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia w trzyletnim okresie nauczania: • język polski – 160 godzin • język obcy nowożytny – 130 godzin • historia - 60 godzin • wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa – po 30 godzin • podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin • matematyka – 130 godzin • wychowanie fizyczne – 290 godzin • godziny z wychowawcą – 95 godzin • kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin • kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin

 16. Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN) 2. Na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej: • w oddziale specjalnym - 960 godzin na oddział, • w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.

 17. Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN) • Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawcę na dokształcania teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. • W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawców.

 18. Planowanie wymiaru godzinkształcenia w ZSZ

 19. Ramowy plan nauczania dla Technikum (zał. nr 8 do rozp. MEN) • Cykl kształcenia trwa 4 lata • Cykl ten obejmuje 132 godziny obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym na kształcenie zawodowe 49 godzin Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi: a) klasa I - 33 godziny, b) klasa II - 35 godzin, c) klasa III - 34 godziny, d) klasa IV - 31 godzin. • Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły.

 20. Ramowy plan nauczania dla Technikum • Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia w czteroletnim okresie nauczania: a. Przedmioty w zakresie podstawowym : • język polski – 360 godzin ; • dwa języki obce nowożytne – 450 godz. (dowolnie rozdzielane); • historia, podst. przedsiębiorczości - po 60 godzin • wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa – po 30 godzin • matematyka – 300 godzin • wychowanie fizyczne – 360 godzin • godziny z wychowawcą – 120 godzin

 21. Ramowy plan nauczania dla Technikum • Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia czteroletnim okresie nauczania: • kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin, • kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin. • przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym): - język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin, - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin,

 22. Ramowy plan nauczania dla Technikum c. przedmioty uzupełniające: • historia i społeczeństwo oraz przyroda – po 120 godzin, • ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne – po 30 godzin, W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin.

 23. Ramowy plan nauczania dla Technikum • Przedmioty z zakresu kształcenia ogólnego, ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i matematyki, realizowane są w klasach I i II. 2. Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci szkoła, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, organizuje nauczanie tak, aby każdy uczeń wybrał spośród przedmiotów oferowanych przez szkołę 2 przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna być:matematyka, biologia, geografia,fizykalubchemia.

 24. Ramowy plan nauczania dla Technikum • Każdy uczeń technikum realizuje przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,jednak uczniowie, którzy realizują w zakresie rozszerzonym: • historię i z wyjątkiem matematyki jeden z przedmiotów wymienionych w ust. 4, obowiązani są realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, • historię i matematykę, obowiązani są realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

 25. Ramowy plan nauczania dla Technikum • Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym. • Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

 26. Ramowy plan nauczania dla Technikum Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 2, mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor technikum po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

 27. Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej (zał. nr 9 do rozporządzenia MEN) • W dwuletnim okresie nauczania poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: • kształcenie zawodowe teoretyczne – 800 godzin • kształcenie zawodowe praktyczne – 800 godzin • wychowanie fizyczne – 190 godzin • Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin • Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie. • W przypadku 1-rocznego, 1,5-rocznego lun 2,5-letniego okresu nauczania ogólny wymiar godzin zmniejsza się lub zwiększa się proporcjonalnie

 28. Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

 29. Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego Planowanie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach zależy od: • typu szkoły ponadgimnazjalnej, • wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie • zawodowe teoretyczne wynikające z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, • wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie • zawodowe praktycznewynikające z ramowego planu • nauczania dla danego typu szkoły,

 30. Planowanie wymiaru godzin W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw poszczególnych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. Nazwy zajęć edukacyjnych powinny być zawarte w szkolnym planie nauczania.

 31. Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego • liczby wyodrębnionych kwalifikacji w podstawie • programowej kształcenia w zawodach, • minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego • określonej w podstawie programowej kształcenia • w zawodach, • wyboru przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, którebędą realizowane w technikum w zakresie • oraz przedmiotu uzupełniającego, • wymiaru godzin praktyki zawodowej, realizowanej • w technikum i szkole policealnej.

 32. Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego Zasadnicza Szkoła Zawodowa : 3-letni cykl nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)

 33. KWALIFIKACJA : K1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)

 34. Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowejPlanowanie wymiaru godzin • Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ • Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania • Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; symbol712905 • Podbudowa programowa: gimnazjum • Kwalifikacje: • K1 - Montaż systemów suchej zabudowy (B.5) • K2 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6) • K3 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.7)

 35. Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego

 36. Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego Technikum: Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w technikum może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki. Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania należy przeliczyć na godziny i realizować z godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki odpowiada jednej godzinie lekcyjnej), a ich przebieg rozłożyć w czasie w sposób określony przez dyrektora szkoły.

 37. Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego Technikum: 4-letni cykl nauczania 30 tygodni w roku szkolnym Zawód: technik mechanik ; symbol 311504 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.)

 38. Ramowe plany nauczania Strona internetowa wspierająca działania dyrektora www. koweziu.edu.pl

 39. Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodzie: www. koweziu.edu.pl

 40. Ramowe plany nauczania www. koweziu.edu.pl Szkolne plany nauczania:

 41. Ramowe plany nauczania Szkolne plany nauczania dla Technikum: • Przykładowe szkolne plany nauczania Technik geodeta Technik mechanik Technik ekonomista

More Related