Download
gumbalde gk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gumbalde GK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gumbalde GK

Gumbalde GK

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gumbalde GK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gumbalde GK 2 april 2010 Mentometer 15 deltagare varav 10 från arbetsgruppen

  2. Därför spelar jag golf • För min motion och hälsa • Jag vill umgås med familj och vänner • Jag gillar golf som idrott • Jag vill tävla • Annat

  3. Hur tycker du att man kan snabba upp golfspelet på vår golfbana? • Mer fart under hovarna när man går • Alla måste hjälpas åt att ta ut riktningen • Om man slår fler slag på rangen, kanske man spar några på banan • Mera matchspel • Annat

  4. Ändamålet med Gumbalde GK är • Att alla medlemmar blir duktiga golfspelare • Satsa på barn och ungdomar • Att erbjuda en meningsfull fritid för våra medlemmar • Bli en populär bana så att vi får många greenfeegäster • Annat

  5. Därför är jag medlem i Gumbalde GK • Jag trivs i klubben • Det är billigt • Ligger nära där jag bor • Bra golfbana • Annat

  6. Är du nöjd med styrelsens arbete, eller skulle du vilja ha ett annat tillvägagångssätt? • Mer elitsatsning • Mer satsning på barn och ungdomar • Låta medlemmarna vara mer delaktiga • Mer tävlingsverksamhet • Jag är nöjd som det är

  7. Ange vilket värdeord som du tycker passar bäst för Gumbalde GK • Glädje • Generositet • Trygghet • Tillhörighet • Annat

  8. Ange i vilken grad du tycker att Gumbaldes nya värdegrund passar klubben • Inte alls • Lite grann • Måttligt • En hel del • Mycket

  9. Ange i vilken grad du tycker att Gumbaldes nya vision passar klubben • Inte alls • Lite grann • Måttligt • En hel del • Mycket