Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atzo idazmakina erosi nuen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atzo idazmakina erosi nuen

Atzo idazmakina erosi nuen

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Atzo idazmakina erosi nuen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Atzo idazmakina erosi nuen

 2. Atzo arazo bat duen idazmakina erosi nuen ...

 3. ProblXma gaizki funtzionatzXn duXn tXkla batXk XragitXn du

 4. GainontXko tXklXk ongi funtzionatzXn dutX, hagitz ongi. Baina tXkla bakar honXk akatsak XmatXn ditu eta idaztXn duXna ongi irakurtzXa Xragozten du. Xz al zaudX ados?

 5. TXkla horrXk dio ez dXla hainbXsterako. TXkla bakar batXk Xz duXla horrXnbXsto garrantziarik. Baina tXkla horrXn funtzionamXndu txarrak bXstX guztiXn lanXan Xragina du.

 6. Nik ustX dut bXrdin gXrta daitXkXXla klaustro batXan, norbaitXk nahi duXn moduan funtzionatzXn badu, taldXarXn XrabakiXi kasurik Xgin gabX. PXrtsona honXk Xrran lXzakX Xz dXla hainbXstXrako. PXrtsona bakar bat, bXstXXkin batXra, taldX lanXan Xz aritzXa Xz dXla larria. Baina hori Xz da horrXla: bXstX pXrtsonXk bXhar dutX, bXrX lanarXn bXharra dutX.

 7. ZurX Xskolako klaustro, ziklo, batzordXXtako bilXrXtan zurX partX hartzXa ez dXla bXharrXzkoa pXntsatzXn duzun hurrXngoan, oroitu zaitXz, mXsXdXz, idaz makina honXkin.

 8. PartX hartzXn duzunXan, zurX iritzia XmatXn duzunXan eta proposamXnak Xdo kritikak XgitXn dituzunXan laguntzXn gaituzu Xta, gainXra, gurX lana kalitatXzkoa izatXn eta gurX hXzkuntza proiXktua hobXa izatXn laguntzXn duzu. ZurX XspXriXntzia, gogoa, Xrantzukizuna Xta nortasuna bXhar ditugu.

 9. Ora%nd%k okXrrago... ZXr gXrta l%tXkX b% tXklXk ga%zk% funtz%onatuko balutX? %karagarria l%tzatXkX!!

 10. Xt& zXr Xrr&nXn zXnukX h%ru b&l%r&...? J&s&nXz%n&!!!

 11. Xt& g&%zk% f€ntz%on&tzXn d€tXn l&€ tXkl& Xd€k%ko b&gXn%t€, dXn&k b&tXr&? L&n t&ldX& Xz%nXzko& l%tz&tXkX, d€d&r%k g&bX!!

 12. Xz d€t pXnts&t€ XrX Xg%n n&h%, zXr gXrt&t€k$ l%tz&tXkX b$st tXklXk g&%zk% f€ntz%$n&t€ko b&l€tX.

 13. Xsk$l&n Xt& b%lXrXt&n Xg$tXn d%rXn g€zt%Xn &h&lXg%n&rXn fr€%t€& d& g€rX %k&slXXn bXh&rr&k &sX Xt& g€rX %k&stXtxX&rXn pr$%Xkt€&k &€rrXr& Xg%n &h&l %z&Tx&.

 14. Eskolako tekla guztiak batera joanez gero, aunitzez errazago egiten da lana. Lan taldean denak gara behar – beharrezkoak.