1 / 22

James Redhouse

James Redhouse. 1811-1892. Hayatı…. 30 Aralık 1811 yılında Londra’da doğmuştur. Dil bilgini, mütercim, sözlük yazarıdır. Çocuk yaşta anne ve babasını kaybetmiştir. 1819'da Christ's Hospital adlı yardım ve eğitim kurumuna yerleştirilmiştir. Hayatı….

isleen
Télécharger la présentation

James Redhouse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. James Redhouse 1811-1892

 2. Hayatı… • 30 Aralık 1811 yılında Londra’da doğmuştur. • Dil bilgini, mütercim, sözlük yazarıdır. • Çocuk yaşta anne ve babasını kaybetmiştir. • 1819'da Christ's Hospital adlı yardım ve eğitim kurumuna yerleştirilmiştir.

 3. Hayatı… Burada denizcilik, haritacılık, teknik resim, trigonometri gibi konularda öğrenim görmüştür. 1826’da disiplinsizlik nedeniyle okuldan çıkarılınca, Akdeniz’e açılan bir gemi ile İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da Mühendishane-i Berri-i Hümayun'da teknik ressam olarak çalışmıştır.

 4. Hayatı… • İstanbul'da kaldığı 8 yıllık sürede Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmiştir. • Türk dilini en iyi bilen yabancıdır. • 1826'da İstanbul'da Bahriye'de İngilizce muallimi idi. • 1838'de sadrazam mütercimi oldu.

 5. Hayatı… • 1840'tan sonra Hariciye Nezareti tercümanı olarak bütün dış temasların çevirisini yürüttü. • 1853'de İngiltere'ye döndü, Dışişlerinde Doğu dilleri tercümanlığı yaptı. • Londra’ya döndükten sonra, bir yandan Londra’da Osmanlı Elçilerine çevirmenlik yaparken, diğer yandan Türkçe-Fransızca-İngilizce bir sözlük hazırlama girişiminde bulunmuş, ancak o sırada Bianchi’nin Türkçe-Fransızca sözlüğü yayınlaması üzerine kendi hazırladığı sözlüğü yayınlamaktan vazgeçmiştir.

 6. Hayatı… • 1838’de tekrar Türkiye’ye gelen Redhouse, önce sadrazama, daha sonra da hariciye nâzırına tercüman tayin edilmiştir. Görevi, 1840’da Bahriye Nezareti'ne nakledilmiş, 1843’te İngiliz Sefarethanesi ile Osmanlı Devleti arasında irtibat tercümanı olmuş ve on yıl bu görevde kalmıştır. • Görevinin ilk yıllarını 1847’ye kadar Erzurum’da geçiren Redhouse, Osmanlı Devleti ile İran arasındaki barış görüşmelerine de katılmıştır.

 7. Hayatı… • 1841’de Sultan Abdülmecid tarafından "Nişân-ı İftihar", 1847’de de İran Şahı tarafından "Arslan ve Güneş Nişânı" ile ödüllendirilmiştir. • 1851’de Encümen-i Daniş Üyeliği'ne seçilmiştir. • 1853’te, Londra’ya dönerek Dışişleri Bakanlığı’nda ve Kraliyet Asya Derneği’nde çalışmıştır.

 8. Hayatı… • 1855’te, Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ne geri dönmüştür. • İngiliz kara ve deniz birlikleri için Türkçe el kitabı niteliğinde olan "The Turkish Campaigner’s Vade-Mecum of Ottoman Colloguial Language" (Osmanlıca Konuşma Dili Cep Klavuzu) adlı küçük bir kitap hazırlamıştır.

 9. Hayatı… • Redhouse, daha sonra İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce küçük bir sözlük hazırlamış ve eser, tek cilt halinde 1856-1857’de yayınlanmıştır. • 1860’da kurulan, mali bakımdan Amerikalı şahıs ve kuruluşlarca desteklenen bir komitenin isteği üzerine, 47.000 kelimeden oluşan İngilizce Türkçe Sözlük adlı sözlüğü hazırlamış ve sözlük 1862’de yayınlanmıştır. • 4 Ocak1892tarihinde vefat etti.

 10. Redhouse Sözlüğü… • Osmanlıca’ya ait çok zor bulunabilen birçok yerel deyimi ifade etmesi ve tarihi tabirleri içermesi açısından değerlidir. • Bu açıdan, uzun süre bu esere denk bir yapıt ortaya çıkarılamamıştır. • Daha sonraları hazırlanan Şemseddin Sami’nin "Kâmûs-ı Türkî" si böyle bir niteliğe sahip olabilmiştir.

 11. Redhouse Sözlüğü… Osmanlıcadan İngilizceye yapılan ilk ve kapsamlı sözlük 1856'da yayımlandı. Redhouse'un elyazması 12 cilttir ve British Museum'dadır. Arap harflerine göre alfabetik yaptığı bu sözlükte kelimelerin Arapça, Farsça, Türkçe oluşları gösterilmiştir.

 12. Redhouse Sözlüğü… • Latin harfleriyle okunuşları verilmiştir. • Türü belirtilmiştir. • Numaralarla anlam farkları ve deyimler İngilizce verilmektedir.

 13. Eserleri… • İlk sözlüğü yazmıştır

 14. Eserleri… • Grammaire raisonne de la langue Ottomane

 15. Eserleri… • Turkish vade mecum

 16. Eserleri… • A simplified grammer of the Ottoman-Turkish

 17. Eserleri… • Müntehabatı lügatı Osmaniye

 18. Eserleri… • A Turkish and English lexicon shewing the English significations of the Turkish terms

 19. Eserleri… • The Mesnevi

 20. Eserleri… • A Vindication of the Ottoman Sultans title of caliph

 21. Eserleri… • A Vindication of the Ottoman Sultans title of caliph

 22. Eserleri… • Kitabı maanii lehçe li James Redhouse el İngilizi

More Related