1 / 21

Energetika v období mezi národními studiemi

Energetika v období mezi národními studiemi. 16.4.2014 Ing. Martin Michek. Project Management And Consulting. Norbert Wiener Primitivní víra v pokrok je přesvědčením, které nesvědčí o síle, ale o povolnosti, a tudíž o slabosti. Džaváharlál Néhrú

ita
Télécharger la présentation

Energetika v období mezi národními studiemi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Energetika v období mezi národními studiemi 16.4.2014 Ing. Martin Michek Project Management And Consulting

 2. Norbert Wiener Primitivní víra v pokrok je přesvědčením, které nesvědčí o síle, ale o povolnosti, a tudíž o slabosti DžaváharlálNéhrú Historie je záznamem lidského pokroku, záznamem boje pokroku lidského myšlení, lidského ducha směrem k známému či neznámému cíli.

 3. Rychlost změn od dob industrializace do doby digitálního věku se neustále zvyšuje, s rozvojem průmyslu exponenciálně roste i rozvoj služeb V období zemědělství a řemesel až do základů zaměření prací na specializovanou činnost byl rozvoj služeb na minimální úrovni

 4. Thomas Edison "Bezradnost a nespokojenost jsou prvními předpoklady k pokroku. "

 5. Závěry z Národní studie

 6. Ekonomické podmínky z Národní studie

 7. Doporučení z Národní studie • Připravit národní legislativní podmínky a technické normy AMM tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana dat. • Nezahajovat plošné zavedení AMM do roku 2018 a pokračovat v provozování a technologickém vývoji cestou pilotních projektů, • rozšířit možnosti využití systému HDO doplněním o tarify bez přímého řízení spotřebičů • sledovat technologický vývoj v oblasti inteligentních sítí a inteligentního měření • do r. 2017 stanovit národní komunikační standardy, standardy měřicích zařízení a hlavních prvků systému AMM • vyhodnotit vhodnost a zejména efektivitu zavedení inteligentního měření nejpozději do roku 2017, • do roku 2018 zpracovat aktualizaci národní studie na základě vyhodnocení, vypracovat plán implementace inteligentního měření  

 8. Jak jsem se vypořádali s doporučeními • V oblasti národní legislativy a technických norem není vidět zřejmý pokrok • Pokračuje nabírání zkušeností v provozování v pilotních projektech AMM • Sběr nových zkušeností z technologického vývoje inteligentních měřících systémů pokulhává • Nebyly doplněny nové tarify bez přímého řízení spotřebičů využitím systému HDO • Sledujeme a vyhodnocujeme technologický vývoj v oblasti inteligentních sítí a inteligentního měření • Nebyly zahájeny práce na tvorbě národních komunikačních standardu, standardu měřicích zařízení a hlavních prvků systému AMM • Na hodnocení vhodnosti a efektivity zavedení inteligentního měření je dostatek času

 9. Přístup k hodnocení IMS ? Nic není jen černobílý Je nutné objektivně vyhodnocovat situaci Je nutné znovu posoudit cíle a výchozí parametry

 10. Stávající přístup

 11. Změny kolem nás

 12. Technologické možnosti Smart meteringu

 13. Energetika Zdravotnictví Lokální šetření Řízení, specializace Operativa v terénu

 14. Řešení problémů ve zdravotnictví Prosazování technického pokroku Sdílení odborných informací Komunikační problémy Rivalita mezi odbornými zařízeními Protože jde o zdraví nás všech dokážeme si to lépe představit

 15. Změny v našem okolí Vyšší přesnost a automatizace zvyšuje kvalitu služeb Přenos a archivace dat se dynamicky vyvíjí Lokální operativa dosahuje vyšší odbornosti a úspěšnosti

 16. Hledání smysluplného řešení AMM Je společný koncept spolupráce a komunikace napříč energetickým sektorem

 17. Jak postupovat dál

 18. Stanovení smysluplných parametrů

 19. Reálná očekávání od smart technologií

 20. Hledání smysluplných cílů ??? Základní životní funkce – dýchání , tlukot srdce Zajištění základní životních funkcí Základní funkce energetické soustavy Základní operativa, základní funkce

 21. Děkuji za pozornost Thomas Edison "Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

More Related