1 / 3

Ö vningsförskolor ht 2014

Ö vningsförskolor ht 2014. Ö vningskolor ht 2014. Med ansökan garanteras. att anmälda skolor uppfyller kriterierna för deltagande, samt att anmäld skolas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet. Urval

ita
Télécharger la présentation

Ö vningsförskolor ht 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Övningsförskolor ht 2014

  2. Övningskolor ht 2014

  3. Med ansökan garanteras • att anmälda skolor uppfyller kriterierna för deltagande, samt • att anmäld skolas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet. • Urval • Ambitionen är att de som uppfyller kriterierna ska kunna delta. • Ny ansökningsomgång 2015 och 2016. • Om studentvolymen inte räcker kommer ett urval att göras. • Skolor och förskolor med olika inriktningar och förutsättningar • Geografiska begränsningar • Samråd med förvaltningsledning

More Related