Download
r mske slice n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rímske číslice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rímske číslice

Rímske číslice

551 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rímske číslice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rímskečíslice Pre 5. ročníkZŠ

 2. Obsah • Niečo z histórie • Základné symboly • To najdôležitejšie o pravidlách • Precvičujme spolu

 3. Odkiaľ sa rímske číslice vzali? • Jetospôsobzápisučíselpomocoupísmenabecedy • Takto zapisovali číslice starí Rimania • V stredoveku v západnej Európe zaviedli vylepšenia • Používajú sa dodnes na hodinovom ciferníku, číslujú sa tak kapitoly v knihách, poradia panovníkov, filmových alebo knižných diel.

 4. Základnésymboly • I = 1 • V = 5 • X = 10 • L = 50 • C = 100 CENTUM • D = 500 • M = 1000 MILLE

 5. Ak sa číslica nachádza pred rovnakou alebo menšou, jej hodnota sa pripočítava Ak sa číslica nachádza pred väčšou číslicou, hodnota menšej číslice sa odratáva Číslice musia byť zoradené podľa veľkosti Napríklad: CXXVIIječíslo127 Napríklad: CMXXIV je číslo 924 CCXLIII je číslo 243 Napríklad: 1105 zapisujeme MCV a nie MVC,VMC alebo VCM Aké máme pravidlá ?

 6. A čo ešte? • Číslice I,X,C,M sa môžu opakovať ale najviac 3x • Číslice V,L,D nemožno opakovať napríklad 100 nezapisujeme LL ani XXXXXXXXXX • V zápisoch možno používať len 6 dvojíc čísel, z ktorých prvá je menšia ako druhá • IV = 4 XC = 90 • IX = 9 CD = 400 • XL = 40 CM = 900

 7. Príklad 1 Skontrolujte, či sú nasledujúce čísla zapísané v súlade s uvedenými pravidlami. Nesprávne opravte.

 8. Riešenie Opravil si to dobre?

 9. Príklad 2 Doplň do tabuľky o jedno menšie a o jedno väčšie rímske číslo

 10. Riešenie • Skontroluj si výsledky

 11. Príklad 3 Dnes sme v obchode našli cenovky na tovare napísané zvláštnymi znakmi. Vieš zistiť, koľko stoja ?

 12. Riešenie

 13. Príklad 4 V učebnici dejepisu sa objavili tieto významné letopočty. Ktoré sú to? Čo sa vtedy prihodilo? DCCCLXIII MCMXVIII MCMXLV MMXXXIX

 14. Riešenie 863 1918 1945 2039

 15. Ďakujem za pozornosť. Mariana Pavelčáková