1 / 15

Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12.

Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 2014- október 12-ei MEGVÁLASZTÁSÁRA A választási kampány Előadó: Dr. Kovács Zoltán

jadon
Télécharger la présentation

Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK2014- október 12-ei MEGVÁLASZTÁSÁRA A választási kampány Előadó: Dr. Kovács Zoltán aljegyző, a TVI vezetőjének jogi helyettese

 2. A választási kampány A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól – 2014. augusztus 23-tól- a szavazás napján a szavazás befejezéséig (2014. október 12-én 19.00) tart. Kampányeszköznekminősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a a) plakát, b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, c) politikai reklám és politikai hirdetés, d) választási gyűlés. Nem minősül választási kampánynak: • a választási szervek tevékenysége, • az állampolgárok - mint magánszemélyek - közötti személyes kommunikáció. Nincs kampánycsend! De vannak tilalmazott, illetve engedélyhez kötött tevékenységek!

 3. A választási kampány Tilalmak: 1.) A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. 11/2014. NVB iránymutatás: a relatív kampánytilalom szabályainak értelmezéséről: • Bejárattól számított 150 m-en belül minden olyan tevékenység tiltott, ami alkalmas a választási akarat befolyásolására. • Bevetítés, belülre sugárzás tilalma (150 m –en kívülről is tilos)! • Plakátot tartalmazó autó áthaladhat, de várakozni tilos! (Kiv.: menetrend szerinti személyszállító járművek) • Választási szervek tagjai pártszimbólumot tartalmazó ruhát nem viselhetnek, ilyen tárgyakat nem osztogathatnak. Jelölő szervezet azonosítására alkalmas formaruhát nem használhatnak.

 4. A választási kampány 2.) A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni. Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető. 3.) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. 4.) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezéséta helyi önkormányzat, műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. 5.) Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

 5. A választási kampány 6.) Takarási tilalom plakát esetén. Eltávolítási határidő: 2014. november 11. 16.00 7.) A szavazás napján választási gyűlés nem tarthatóés politikai reklám nem tehető közzé. 8.) Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre. 9.) A politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos. 10.) A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el. 11.) Az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétételre szánt politikai reklám megrendelője köteles a reklám feliratozásáról vagy jelnyelvi tolmácsolással való ellátásáról gondoskodni. 12.) Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés csak a nyilvántartásba vett árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében közölhető. Magyarországon letelepedett kiadók sajtótermékei közül csak az közölhet politikai hirdetést, amely az Mttv. szerinti hatósági nyilvántartásban szerepel.

 6. A választási kampány Politikai reklám, politikai hirdetés Politikai reklám (A médiatörvény - a 2010. évi CLXXXV. törvény - definiálja): Valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány (választásban: jelölő szervezet, illetve független jelölt) népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám. Politikai hirdetés: (A Ve. definiálja) Az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom.

 7. A választási kampány Politikai reklám közzétételének feltételei a Ve. alapján: • A médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett teheti közzé a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek politikai reklámjait. Közös jelölt, illetve közös lista esetén a jelölő szervezetek együttesen jogosultak a politikai reklám megrendelésére. ARÁNYOSSÁG AZ ESÉLYEGYELŐSÉG BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL • A politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos. • A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el. • Az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétételre szánt politikai reklám megrendelője köteles a reklám feliratozásáról vagy jelnyelvi tolmácsolással való ellátásáról gondoskodni. • A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.

 8. A választási kampány Politikai reklámok közzététele 1.) Közszolgálati médiaszolgáltató (Magyar TV, Duna TV, MTI): • Összesen 300 perc az összes közszolgálati médiaszolgáltató esetén a műsoridő 2.) Nem közszolgálati médiaszolgáltató, de országosan elérhető lineárisan elérhető médiaszolgáltató (pl. ilyenek a „kereskedelmi” csatornák) ha 2014. augusztus 23-ig közli a NVB-vel ilyen szándékát. A határidő elmulasztása jogvesztő. Meg kell jelölni a biztosított időkeretet is. Ezeket az adatokat a NVI a honlapján közzéteszi. 3.) Egyéb sajtótermék esetén (minden, ami nem tartozik 1.) és 2.) alá): (Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. )

 9. A választási kampány Politikai hirdetést az egyéb sajtótermék úgy tehet közzé, mint az országos médiaszolgáltatók, reklám közzétételének szabályait a Ve. nem szabályozza!

 10. A választási kampány 13.) Választási kampányanyag a választópolgár részére közvetlen megkeresés módszerével a 89. §-ban meghatározottak (választópolgár tiltó, korlátozó nyilatkozatot tehet nevére és lakcímére vonatkozóan) alapján juttatható azzal, hogy egyéb adatai felhasználásához - mint mobiltelefonszám, elektronikus levélcím - a kifejezett hozzájárulása szükséges. 14.) A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exitpoll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.

 11. A választási kampány Jogorvoslati fórumok a médiakampányban: 1.) Fő szabály: NVB: médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével, - az e törvény rendelkezéseinek megsértésével - kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. 2.) OEVB: körzetiés helyi illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást az országgyűlési képviselők választásán és az Európai Parlament tagjainak választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, A bizonyítás a médiakampányban: A kifogásban a kérelmező megjelöli, vagy lehetőség szerint csatolja a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszámot vagy médiatartalmat. A megjelölt műsorszámot az illetékes választási bizottság - amennyiben szükséges és a kérelmező nem csatolta - hivatalból szerzi be.

 12. A választási kampány Szankciók médiakampányban: Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, a 218. § (2) bekezdése a-c) pontjaiban foglalt jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezi a médiatartalom-szolgáltatót, hogy határozata rendelkező részét: • a) napilap és internetes sajtótermék, valamint lekérhető médiaszolgáltatás esetében a határozat közlésétől számított 3napon belül, a jogsértő közléshez hasonló módon, • b) más időszaki lap esetében a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon, • c) lineáris médiaszolgáltatás esetében a határozat közlésétől számított 3napon belül, a jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé. • d) bírság (szabályai a következő dián), (218. § Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad a) megállapítja a jogszabálysértés tényét, b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, c)a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti,)

 13. A választási kampány A választási bizottság bírságot is kiszabhat. Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató típusát, lefedettségét, a jogsértéssel érintett sajtótermék típusát, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese. (max.: 5.075.000 MFt)

 14. A választási kampány Adatszolgáltatás a névjegyzékből A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét– ha nem tett a választópolgár kizáró nyilatkozatot előzetesen - a jelölt kérésére - az érintett választókerületre kiterjedően - a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda (OEVI) , (a listát állító jelölő szervezet kérésére - a jelölő szervezet által megjelölt választókerületekre kiterjedően - a Nemzeti Választási Iroda) 5 napon belül, de legkorábban anyilvántartásba vételüket követően átadja. Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a jelölt igazolja a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetését. (OGY választáson:101.500 Ft/választókerület) Az adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos. Szankció: BÍRSÁG KISZABHATÓ!!! Az adatszolgáltatás adatait ajelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet 3napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.

 15. Köszönöm a figyelmet! dr. Kovács Zoltán aljegyző a TVI vezető jogi helyettese

More Related