1 / 30

Verdistrømsanalyse “Value Stream Mapping”

Verdistrømsanalyse “Value Stream Mapping”. Verdistrømsanalyse kan hjelpe deg med å bestemme hvor du vil og hvilke mål du bør ha.

jaegar
Télécharger la présentation

Verdistrømsanalyse “Value Stream Mapping”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Verdistrømsanalyse “Value Stream Mapping” • Verdistrømsanalyse kan hjelpe deg med å bestemme hvor du vil og hvilke mål du bør ha. • Hvis ikke kan det bli som “Alice i underverdenen”, når Alice spør katten “kan du si meg hvilken vei jeg skal gå” og katten svarer; “det kommer an på hvor du vil komme”. “Jeg bryr ikke så mye om det”. “Da spiller det heller ingen rolle hvilken vei du går”.

 2. En verdistrøm er alle hendelser (både verdiskapende og ikke verdiskapende) som behøves for å bringe et spesifikt produkt eller tjeneste fra utgangsmaterial til kunden. Så fort det finnes et produkt (eller tjeneste) for en kunde så finnes det en verdistrøm. Utfordringen er å se den. Hva er Verdistrøm? • Det finnes tre hovedtyper verdistrømmer i en virksomhet: • Fra råmateriale til kunde – tilvirkning • Fra konsept til lansering – Utvikling • Fra ordre til betaling – Administrasjon

 3. Fokus på Prosess Produkt Prosess Produkt Produkt Operasjon

 4. Hvorfor verdistrømsanalyse • Koplet til kundens behov • Binder sammen materiale og • informasjonsflyt • Synliggjør sløsing • Felles språk for • prosessen • Plan for forbedringer

 5. Først Spesifiserverdifra kundens synspunkt Hva er det kunden betaler for/vil ha Spesielt i administrative og serviceprosesser er dette nøkkelen til å lykkes med VSM

 6. Arbeidsmodell Produktfamilie Kartlegg nåsituasjonen Framtidig flyt Gjennomføring

 7. Produktfamilier Operasjonssteg Produkter

 8. Produktfamilie Kartlegg nåsituasjonen Framtidig flyt Gjennomføring Beskriv nåsituasjonen • Forstå hvordan verksomheten fungerer i dag • Material- og informasjonsflyt • Bruk symboler • Start med utlevering • Gå til prosessen og få virkelige data • Tegn og skriv for hand • Begynn med kunden, følg flyten bakover

 9. Viktigste symboler for verdistrømsanalyse Operatør Delt prosess Kunde Data ”Supermarket” Prosess Produksjonscelle Materialflyt inn/ut ”Push” Utjamnet belastning ”Pull” Elektronisk Dataoverføring Fifo PIA/Lager Sikkerhetslager Forbedringsmulighet Tidslinje Verdiskapende tid Kanbanboks ERP Bestillings ,signal og produksjonskanban Kilde: www.strategosinc.com

 10. Eksempel ”nåsituasjon”

 11. Produktfamilie Kartlegg nåsituasjonen Framtidig flyt Gjennomføring Beskriv framtidig flyt • Skap en “slank” flyt(lean) • Vær visuell • En skisse for det framtide arbeidet • Begynn med den eksisterende flyten • Bruk kjente operasjoner i den første skissen, gå lenger i de etterfølgende skissene

 12. Eksempel Framtidig flyt

 13. Eksempel på før/etter verdistrømsanalyse

 14. Eksempel VSM enkel produksjonsflyt Flyten er 15/produkter/uke Pakking Inspeksjon sveis boring sveis drei OT=6 OT=6 OT=2 OT=3 OT=3 15 10 3 1 5 OMT=0 OMT=5 OMT=10 OMT=0 OMT=0 UT=100 UT=80 UT=80 UT=100 UT=100 OT= Operasjonstid i timer OMT= Omstillingstid i minutter UT= Operasjonens Uptime i % Antall produkter i flyt 3

 15. Gjennomløpstid Grafisk presentasjon Insp. Pakk. sveis boring drei sveis. ? 18/200 = 9% Uke 1 Uke 2 Uke 3

 16. Transportavstand i produksjonen boring pakking drei sveis, sveis Lastebil Lastebil 365 meter

 17. Forslag til strakstiltak utfra verdistrømmen ”Low hanging fruits” Problem Tiltak • Stort lager mellom sveis og dreiing på grunn av venting på xxxx. Tross stort lager av xxxx, dvs ”feil” xxx i lager • Lager mellom sveis og boring, ukjent årsak. • System for utjamning produksjon/kapasitetsplanlegging finnes ikke. Se over rutiner for å bestille xxxx Undersøk årsak Innfør system for belastningsplanlegging

 18. Langsiktige tanker for reduksjon av ledetid • Flytgruppering av produksjonen • Identifiser produkter med ensartet operasjonsrekkefølge • Organiser maskiner i en gruppe (Gjerne U-celle) som gjør alle operasjoner ferdig i en flyt. • Eksempel Pakking sveis Takt: 1 stk/6 time Bemanning 4 personer boring Fleksibilitet på bemanning Takt 1/6 1/8 1/12 1/24 time Bemanning 4 3 2 1 drei delmontasje xxx sveis Dette gir en ledetid 3 skift fra ferdig produkt

 19. Flytting av maskiner

 20. Eksempel på U-celle

 21. Eksempel næringsmiddelproduksjon - Nåsituasjonen

 22. Eksempel næringsmiddelproduksjon – framtidig situasjon

 23. Eksempel Bank - Nåsituasjonen

 24. Eksempel Bank – Framtidig situasjon Før

 25. ProductionControl ASSEMBLY COMPANY ProductionControl MACHINE COMPANY MATERIAL SUPPLIER FORGE MACH ASSY WHSE DIST Verdistrøm mellom fabrikker CUSTOMER

 26. ProduksjonControl ASSEMBLY COMPANY ProductionControl MACHINE COMPANY MATERIAL SUPPLIER FORGE ASSY MACH WHSE Utjamning og ”trekk” mellom fabrikker CUSTOMER OXOXOXO

 27. ProductionControl ASSEMBLY COMPANY ProductionControl MACHINE COMPANY MATERIAL SUPPLIER FORGE MACH ASSEMBLY Samordning mellom fabrikker CUSTOMER Same Site Same Site

 28. ProductionControl MACHINE COMPANY ProductionControl ASSEMBLY COMPANY MATERIAL SUPPLIER FORGE MACH ASSY Integrering av fabrikker CUSTOMER Same Site

 29. Del opp gjennomføring steg for steg Produksjonsplan Leverandør- loop Loop Loop Loop Flyt Flyt Flyt

 30. Oppsummering Som regel gjennomføres prosessforbedringer slik: • Utvikle en velfungerende kontinuerlig flyt basert på takttid • Etabler ”trekk” - system for å styre produksjonen • Innfør utjamning av produktmiks og volum • Praktiser kaizen-aktiviteter – for kontinuerlig eliminering av sløsing, reduksjon av mellomlager og forbedring av flyt i prosessene

More Related