Download
triatge d infermeria signes d alarma d una meningitis aguda n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Triatge d’infermeria: signes d’alarma d’una meningitis aguda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Triatge d’infermeria: signes d’alarma d’una meningitis aguda

Triatge d’infermeria: signes d’alarma d’una meningitis aguda

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Triatge d’infermeria: signes d’alarma d’una meningitis aguda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Triatge d’infermeria: signes d’alarma d’una meningitis aguda Mercè Fayos. Infermera. Servei d’Urgències. Hospital de Sabadell. Corporació Parc Tauli.

 2. Introducció • La meningitis és la inflamació o dany de les meninges que son les envoltures i membranes que cubreixen el cervell. • Aquesta inflamació pot ser principalment d’origen viral (la més benigne) o bacterià (més greu) MORT

 3. Meningitis: malaltia infecciosa • La meningitis és principalment una malaltia infecciosa de baixa incidència. • Via de transmissió: via aerea, via hematògena, contacte secrecions,…. • Paper meningococ a nasofaringe en portadors sans.

 4. Colaboración Presentació clínica Meningitis Alteració nivell consciencia Febre Rigidessa clatell

 5. Presentació clinica

 6. Presentació clínica % Cefalea Vòmits Vòmits Rigidesa clatell Febre Febre Febre Febre Alt nivell consciència Alt nivell consciència Alt nivell consciència Alt nivell consciència Attia et al JAMA 1999

 7. Colaboración Presentació clínica Meningitis 46% Alteració nivell consciència Febre Rigidessa clatell Attia et al JAMA 1999

 8. Imatge del nostre triatge

 9. Meningitis i triatge • Elevada pressió assistencial al triatge • Pacient i família • Servei d’Urgències • TTS (ambulàncies) • Forces ordre públic Problema sanitari aparegut solució ràpida esperada

 10. Meningitis i triatge • Sistema de triatge basat en valoració subjectiva per part del personal d’infermeria

 11. Influencia de la experiència de la infermera en la sospita de meningitis al triatge

 12. Símptomes %

 13. Ubicació

 14. Prioritat

 15. Triatge d’infermeria: signes d’alarma d’una meningitis aguda meningitis triatge Presentació Variable Pressió assistencial Subjectiu Malaltia infecciosa Ubicació adient Prioritat adient Evitar pacient desubicat Exploracions complementàries TRACTAMENT