Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Психологически показател : Концентрация на вниманието и последователност на мисловните процеси. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Психологически показател : Концентрация на вниманието и последователност на мисловните процеси.

Психологически показател : Концентрация на вниманието и последователност на мисловните процеси.

194 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Психологически показател : Концентрация на вниманието и последователност на мисловните процеси.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Тестът за училищна готовност е разработен на 12 страници с различни когнитивни задачи. Раздава се на листи, от които в края на изследването се оформя книжка. Всяка страница съдържа педагогически или психологически показател, цел, инструкции и неоцветена илюстрация, свързана с изследването. Проведен е в класната стая, колективно или индивидуално според спецификата на въпроса. Данните от изследването на всички показатели се привеждат в тристепенна скала- 3, 2, 1, и нула за тези които отказват или абсолютно нищо не работят. Въз основа на индивидуална комплексна оценка на всяко дете се определя училищната зрялост. Готовността за училище се формира на основата на учебната зрелост. Най-общо училищна зрялост означава ниво на физическо, психическо и социално развитие. Съобразно баловата оценка децата се разпределят в три групи –подготвени за обучение (зрели), подготвени, но с пропуски (средно зрели) и неподготвени (незрели). Тя е критерий за определяне на училищната готовност. (зрялост) Критериите за оценка са следните: 0 точки – нищо не направил, отказва да работи; 1 точка –1 верен отговор, който се приема за налучкване; 2 точки –всичко вярно, но с насочване от учителя или 2 верни отговора от възможни 3; 3 точки – всичко вярно, без помощ от учителя.

 2. Общия брой точки, които може да събере едно дете са 36, а за целия клас (20) ученика са 720. Ученик с повече от 21 точки има мотивация за обучение и е готов за училищна дейност. Ученик, който е събрал от 8 точки до20 точки, резултатът му е задоволителен и подлежи на обучение. Ученик, който е събрал от 1 точка до 7 точки, резултатът му е незадоволителен т.е. не е готов за обучение. Децата, отнасящи се към първите две групи се приемат като подготвени за системно училищно обучение и могат да се обучават в първи клас. Останалите деца се нуждаят от допълнителни изследвания и консултации с различни специалисти за точно установяване състоянието на детето. Тестът е подготвен от начален учител за паралелка съставена от различни етноси. При интерес от колеги мога да дам и допълнителни, разясняващи указания.

 3. 1 Психологически показател: Концентрация на вниманието и последователност на мисловните процеси. Цел: Изследване устойчивосттана вниманието и зрително-моторната координация. Инструкция: Начертай най-краткият път, по който паякът може да излезе от мрежата.

 4. 2 Психологически показател: Зрителна памет. Цел: Изследване на точността и обема на зрителната памет и зрително-моторната координация. Инструкция:Художникът е допуснал пет грешки при рисуването на дясната картинка. Открийте грешките и дорисувайте, за да станат еднакви..

 5. 3 • Педагогически показател: Допълване на изречение. • Цел:Изследване мисловните процеси и словесно-логичната памет. • Инструкции: Довършете изреченията. • - Прасенцата гледат навън през............................. • Те разговарят за.......................................

 6. 4 Педагогически показател: Словесен анализ. Цел: Установяване умението на ученика за словесен анализ. Инструкция: Отговори на въпросите с няколко думички. Какво прави Барби? От колко думи е твоето изречение? Какво има Барби на главата? От колко думи е твоето изречение? С какво е облечена? От колко думи е твоето изречение?

 7. 5 • Педагогически показател: Звуков анализ. • Цел: Изследване на аналитико-синтетичната дейност. • Инструкция: • Как вие Вълчо? Кой звук чуваш първо? Кой звук чуваш последно? • Как грухти прасето? Кой звук чуваш първо? Кой звук чуваш последно?

 8. 6 Педагогически показател: Звуков анализ. Цел: Изследване на аналитико-синтетичната дейност. Инструкция:Всеки звук си има квадратче. Кои квадратчета са толкова, колкото са звуковете на думата “комин”. 2. 1.

 9. 7 Психологическипоказател:Изследване на емоционално-волевата готовност. Цел: Установяване равнището на развитие на фините движения на ръката и умения за пространствено ориентиране. Инструкции: * Очертай фигурата по прекъснатите линиите! * Дорисувай лъчите на слънцето! * Нарисувай вълни под платноходката!

 10. 8 Педагогически показател: Съответствие между множества. Цел: Да се установят знанията за сравняване на предмети. Задача:Нарисувайте на първата линия толкова кръгчета, колкото са лодките. Напишете на втората линия повече кръстчета, отколкото са лодките. Направете на третата линия по-малко квадратчета, отколкото са лодките. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. 3.

 11. 9 Педагогическипоказател:Съотнасяне на количесво предмети към цифра. Цел:Измерване знанията за числото като показател за количество. Инструкция: Преброй мечетата и запиши над картинката цифрата, която показва колко са. Кое по ред е мечето с барабаните? ? Запиши в последователен ред цифрите на числата от 1 до 10. ........................................................................................................................................

 12. 10 Педагогическипоказател:Съответствие между цифра и количество. Цел:Измерване знанията за числото като показател за количество. Инструкции: Кои числа виждате? Подчертайте с една черта най-голямата цифра. Подчертайте с вълничка най-малката цифра. Нарисувайте толкова балончета, колкото показва цифрата. “Вържете” ги за цифрата.(учителя показва с друга цифра) 5 3 1

 13. 11 Педагогически показател: Разпознаване на геометрични фигури. Цел: Установяване знанията за геометричните фигури. Инструкция: Напиши цифра едно вътре в кръгчето; Напиши цифра две вътре в квадратчето; Напиши цифра три вътре в правоъгълничето; Напиши цифра четири вътре в триъгълничето.

 14. 12 Педагогическипоказател:Събиране и изваждане на числата до десет. със зрителна опора. Цел: Да се изследват уменията за събиране и изваждане до 10. 1+1= 4+1= 3+2= 6-1= 4-2= 3-1= = + + = + = Инструкция: Пресметнете задачите като ползвате картинките.