Download
komunika n styly v knihovnick praxi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komunikační styly v knihovnické praxi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komunikační styly v knihovnické praxi

Komunikační styly v knihovnické praxi

215 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Komunikační styly v knihovnické praxi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminář 16.9.2014 Komunikační styly v knihovnické praxi Profesionalita a komunikační styl Efektivní komunikace Komunikační proces Postoje a sociální jednání PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., Psychologický ústav FF MU v Brně

 2. Komunikace je… • proces sdělování a sdílení významů mezi lidmi intrapersonální interpersonální masová komunikace

 3. Komunikační proces • Plaňava, 1992 kontext kontext osobnost A záměr A transfor- mátor A sdělení transfor- mátor B účinek B osobnost B ZV

 4. Co je to efektivní komunikace? záměr = účinku kontext kontext osobnost A záměr A transfor- mátor A sdělení transfor- mátor B účinek B osobnost B ZV

 5. Co si sdělujeme? • Fakta • Postoje k faktům • Postoje (vztah) ke komunikačnímu partnerovi • Aktuální stav • Trvalejší osobnostní charakteristiky • Naši představu o časovém průběhu

 6. Čím komunikujeme? (osobní média)

 7. Životní postoje a komunikace

 8. Životní postoje a komunikace

 9. Životní postoje a komunikace

 10. Životní postoje a komunikace

 11. Životní postoje a komunikace

 12. Životní postoje a komunikace

 13. Životní postoje a komunikace

 14. Životní postoje a komunikace

 15. Životní postoje a komunikace

 16. Formulujte, prosím, s respektem k sobě i druhým To jste mi špatně rozuměl. (výtka, poučování) Asi jsme si úplně neporozuměli. Tu knihu jste někam založil a pak zapomněl, kde je. (mentorování) Dívejte se (necháme čtenáře nahlédnout na monitor počítače), dle záznamu jste si knihu půjčil 1.8. Výpůjčku vám teď prodloužím ještě o týden. Pokud knihu nenajdete, máme tyto možnosti řešení… Máte povinnost nebo vyžadujeme, abyste…! (hrozba) Náš knihovní řád nedovoluje, abyste…. můžete k tomu využít….pokud budete v dané činnosti pokračovat, budu nucen(-a) vás nechat vyvést z knihovny policií…

 17. Profesionalita a komunikační styl • Komunikační kompetence - schopnost člověka předat někomu zprávu přijatelně rychle a správně, s využitím nejpřiměřenějších kódujících znaků. (Nakuma,1997, dle Vybíral, 2000, s.37) • Komunikační styl • vychází z asertivity • kontrola emočních projevů • projevy empatie a naslouchání • loajalita

 18. Bibliografické odkazy BERNE, E. Co řeknete, až pozdravíte: transakční analýza životních scénářů. Praha: Lidové noviny, 1997. 450 s. BERNE, E. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992. 193 s. Hennig, G., Pelz, G. (Eds.) Transakční analýza: terapie a poradenství. Praha: Grada, 2008. 317 s. LISTER-FORD, Ch. Transakční analýza v poradenství a psychoterapii. Praha: Portál, 2006. 228 s. PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada, 1996. 181 s. Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha 2000. 263 s. Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.) Sociální psychologie. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2008. 404 s. WATZLAWICK, P., BAVELAS, J.B.& JACKSON, D.D. Pragmatika lidské komunikace. Interakční vzorce, patologie a paradoxy. Hradec Králové, 1999. 243 s.

 19. Děkuji Vám za pozornost a přeji příjemný den!