Download
smart gr nn vekst n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Smart Grønn Vekst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Smart Grønn Vekst

Smart Grønn Vekst

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Smart Grønn Vekst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Smart Grønn Vekst Paul Chaffey, Abelia

 2. Smart Grønn vekst • Samlet 48 toppledere fra ulike bransjer i 24 timer • Skulle jobbe fram kommersialiserbare forretningsideer • Ble vurdert av et ekspertpanel

 3. Fra fossil vekst…

 4. …til smart grønn vekst

 5. Det er ikke politikk mot næringsliv – næringsliv er svaret • Det er ikke politikk mot næringsliv. Det er næringslivets evne til å lage nye varer og tjenester som er forutsetningen for å lykkes • Markeder er ikke problemet. Vi må ha konkurranse for å få å lage produkter som kan lykkes internasjonalt

 6. Sektortenking tvinger oss inn i for smale siloer • Smarte byer • Dematerialisering • Internet of things • Tjenester basert på gjenbruk av data • Steinalderen tok ikke slutt fordi vi slapp opp for stein

 7. Vi skal ikke beskytte det bestående, men stimulere det nye • Hvis vi vet at endringene kommer uansett kan det være lurt å omstille nå • Målet må være å skape fremtidens eksportnæringer • Ikke landet med mest sol som vinner…

 8. Det handler om nye tjenester og forretningsmodeller • Fra varer til tjenester • Nettverkseffekter • Bruk av ikt og nettverkseffetkter • Frigjøring av offentlige data • Problem å finne betalingsmodeller som kan betale infrastruktur

 9. Lynn Orr, a professor at Stanford University, has solar panels on his home. During the day he sells power to the local utility at 29 cents a kilowatt-hour. At night he buys it back for 9 cents. The system is not perfectly flexible. He can reduce his bill to zero but no further. “So I need an electric car”. The Economist, 28. mai 2009

 10. En egen idehåndbok • Forklare paradigme-skiftet • Beskrive prosjektene • Etterlyse politiske rammevilkår som fremmer fremtidens eksportindustrier

 11. Tre suksessfaktorer I:Kampen om de kloke hodene • Kampen om talentene • Knapphet på arbeidskraft – hvordan beholder vi de beste vi allerede har • Arbeidsgivere konkurrerer om å være mest attraktive • Er ikke en ansatt fornøyd med sjefen så finner hun seg en ny sjef • Økende kamp om grupper med lengre utdanning – flere vil gå til privat sektor

 12. Tre suksessfaktorer II:Kunnskapsinfrastruktur • Verdensledende infrastruktur for å trekke til oss de beste • Ny industri bygget på forskningsbasert kunnskap • Ikke landet med mest sol som vinner… • Ikke bare et spørsmål om ny teknologi, problemet er ofte forretningsmodeller

 13. Strategiske ressurser brukes i samspill med andre Evne til å finne gode partnere og få verdier ut av samarbeidet er differensierende Organisasjonen må bruke mest tid på de strategisk viktigste arenaene Kvaliteten på forsknings- og innovasjonspartnere Hva mener andre om oss? Nettverksarenaer for å utveksle erfaringer Tre suksessfaktorer III:Samhandlingsevne