Download
koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 - 2016 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 - 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 - 2016

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 - 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 - 2016 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Matti Sippola

 2. Kesu 2011 - 2016 • Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman • Valtioneuvosto hyväksynyt 15.12. 2011 Kesun vuosille 2011 – 2016 > Kehittämissuunnitelman toteutumista arvioidaan vuonna 2015 Matti Sippola

 3. Painopistealueita • Köyhyyden, eriarvoistumisen ja syrjäytymisen vähentäminen • Julkisen talouden vakauttaminen • Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen Matti Sippola

 4. Lähtökohdat • Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä • Tavoitteena on, että Suomi sijoittuu tuolloin OECD-maiden kärkijoukkoon keskeisissä - osaamisvertailuissa - koulupudokkaiden vähyydessä - nuorten ja työikäisten korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden väestöosuudessa Matti Sippola

 5. Väestön koulutustasoa nostetaan • Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 2009: 25 - 64 vuotiaat 79,5 30-vuotiaat 85,7 2020: 25 – 64 vuotiaat 88 30-vuotiaat 94 Matti Sippola

 6. Väestön koulutustasoa nostetaan • Ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 2009: 25-64 vuotiaat 73,9 30-vuotiaat 76 2020: 25-64 vuotiaat 84 30-vuotiaat 88 Matti Sippola

 7. Väestön koulutustasoa nostetaan • Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 2009: 25-64 vuotiaat 22,3 30-vuotiaat 39,2 2020: 25-64 vuotiaat 30 30-vuotiaat 42 Matti Sippola

 8. Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma • Tavoitteena on - vähentää merkittävästi sukupuolten välisiä osaamis- ja koulutuseroja - vähentää sosioekonomisen taustan vaikutusta koulutukseen osallistumiseen - parantaa heikommassa asemassa olevien ryhmien asemaa > Valtioneuvosto hyväksyy koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman vuoden 2012 loppuun mennessä Matti Sippola

 9. Kuntauudistus tukee koulutuspalveluiden tasa-arvoista saatavuutta • Osana valtionosuusjärjestelmän uudistamista selvitetään perusopetuksen valtionosuuden perusteet tavoitteena tasa-arvoisen ja tasalaatuisen perusopetuksen saatavuuden varmistaminen myös jatkossa • Uudistuksen tavoitteena on, että perusopetuksen rahoitus jatkossa perustuisi nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin: - kunnan maahanmuuttajien väestöosuuteen - aikuisväestön koulutustasoon - työttömyysasteeseen Matti Sippola

 10. Osaavan työvoiman saatavuus turvataan I • Tavoitteeksi asetetaan, että työurien pidentämiseksi ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksesta valmistuneiden mediaani-ikä laskee 24,1 vuoteen ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaani-ikä 26,3 vuoteen • Tavoitteeksi asetetaan, että 95 % perusasteen päättävistä jatkaa opintojaan välittömästi tutkintoon johtavassa koulutuksessa, ja että kaikki nuoret aloittavat perusasteen jälkeiset opinnot Matti Sippola

 11. Osaavan työvoiman saatavuus turvataan II • Korkea-asteen opiskelijavalinnat uudistetaan tukemaan nopeampaa opintoihin siirtymistä • Tavoitteeksi asetetaan, että vuonna 2016 uusista ylioppilaista 50 % jatkaa opintojaan samana vuonna • Ylioppilaiden pääasiallinen jatkokoulutusväylä on korkeakouluissa • Tavoitteeksi asetetaan, että lukiossa läpäisy paranee 90 prosenttiin, ammatillisessa peruskoulutuksessa 78 prosenttiin ja korkeakouluissa 75 prosenttiin Matti Sippola

 12. Koulutustarjontaa suunnataan työelämän tarpeiden mukaisesti • Koulutusaloista suurimmat vähennyspaineet ovat kulttuurialalla ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla > Kulttuurialan koulutuksen tarve on vajaa 3000 aloittajaa nykyistä pienempi > Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla tarve on 1300 aloittajaa nykyistä pienempi Matti Sippola

 13. Elinikäistä oppimista ja ohjausta edistetään • Koulutuksen lainsäädännöllä, ohjauksella ja rahoituksella edistetään koulutuksen ulkopuolella opitun tunnistamista ja tunnustamista kaikessa koulutuksessa • Perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen laaditaan hyvän oppilaan- ja opinto-ohjauksen kriteerit siten, että ne voidaan ottaa käyttöön syyslukukaudella 2014 Matti Sippola

 14. Maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista edistetään I • Maahanmuuttajanuoria siirtyy lukiokoulutukseen vähän suhteessa kantaväestöön ja näin ollen myös korkeakouluihin (yhtenä syynä puutteelliset kielelliset valmiudet) • Maahanmuuttajataustaisia nuoria siirtyy vähän myös ammatilliseen koulutukseen ja koulutuksen keskeyttäminen on yleistä Matti Sippola

 15. Maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista edistetään II • Maahanmuuttajien edellytyksiä lukio-opintoihin parannetaan sisällyttämällä lainsäädäntöön maahanmuuttajien valmistavaa koulutusta koskevat säädökset > koulutuksen laajuus on vuosi > uudistus toimeenpannaan syyslukukauden 2014 alusta lukien * Maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen kielikoulutuksen tasoa parannetaan ja laajuutta lisätään Matti Sippola

 16. Koulutuksen ja työelämän yhteyksiä vahvistetaan • Peruskouluista vain 20 % tekee jonkinlaista yhteistyötä yritysten kanssa • Lukioissa yhteistyö on vieläkin vähäisempää, vain 4 % tekee yhteistyötä työpaikkojen kanssa • Työelämäyhteistyö on olennainen osa ammatillista koulutusta > työssäoppiminen on pakollinen osa kaikkia ammatillisia perustutkintoja Matti Sippola

 17. Tavoitteena aktiivinen kansalaisuus • Vuonna 2014 vakiinnutetaan oppilaskunnat kaikkiin peruskouluihin tekemällä tarvittavat lisäykset perusopetuslakiin • Vahvistetaan lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia Matti Sippola

 18. Kansalliskielistrategia ja kielivarannon laajentaminen • Vieraiden kielten opiskelu on painottunut liiaksi englannin kieleen > Pääministerin johdolla valmistellaan vuoden 2012 aikana kansalliskielistrategia > Kansalliskielten opetusmenetelmiä kehite- tään siten, että painotus on viestintäval- miuksissa Matti Sippola

 19. Koulutuksen tietoyhteiskuntakehitys • Koulutuksen sähköisen infrastruktuurin yhteensopivuutta ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä parannetaan • Jatketaan koulujen tietoyhteiskunta- valmiuksien parantamista > Opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamisesta huolehditaan perus- ja täydennyskoulutuksessa kaikilla koulutuksen tasoilla Matti Sippola

 20. Opiskeluhuoltoa laajennetaan • Oppilas- ja opiskeluhuoltoa kehitetään yhdessä STM:n kanssa painottaen erityisesti toisen asteen opiskelijoiden opiskeluhuollon palveluita > Säädetään laki opiskeluhuollosta tulemaan voimaan 1.1. 2014 Matti Sippola

 21. Taiteen perusopetuksen saatavuutta parannetaan • Taiteen perusopetuksen oppilaitosrekisterissä on 465 kunnan hyväksymää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa noudattavaa oppilaitosta • Selvitetään taiteen perusopetuksen alueellista saatavuutta ja monipuolisuutta sekä oppilaitosverkon kehitystä Matti Sippola

 22. Varhaiskasvatuksen hallinnon siirto toteutuu • Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään STM:stä OKM:öön vuoden 2013 alusta lukien Matti Sippola

 23. Säädetään varhaiskasvatuslaki • Päivähoito säilyy subjektiivisena oikeutena • Päivähoitojärjestelmää kehitetään tarjoamaan perheille mahdollisuuksia päivähoidon joustavampaan käyttöön > Säädetään laki varhaiskasvatuksesta > Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014 Matti Sippola

 24. Esiopetusta koko ikäluokalle • Kaikilla lapsilla on ollut oikeus esiopetukseen 1.8. 2001 alkaen • Esiopetus on lapselle vapaaehtoista • Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville lapsille esiopetusta oppivelvollisuu- den alkamista edeltävänä vuonna > Vuoden 2012 loppuun mennessä selvitetään mahdol- lisuudet muuttaa esiopetus velvoittavaksi Matti Sippola

 25. Perusopetuksen toimintaympäristön haasteet huomioidaan • Taataan lapsen oikeus turvalliseen ja laaduk- kaaseen opetukseen lähikoulussa > Tavoitteena on, että perusopetuksen rahoi- tus jatkossa perustuisi nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä ku- vaaviin indikaattoreihin, esimerkiksi kun- nan maahanmuuttajien väestöosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttö- myysasteeseen Matti Sippola

 26. Perusopetuksen tavoitteet, tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistetaan I • Perusopetusta kehitetään koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaa- vana opetuksena • Valtioneuvosto päättää perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja ope- tukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen ja oppilaanohjaukseen (tuntijako) keväällä 2012 Matti Sippola

 27. Perusopetuksen tavoitteet, tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistetaan II • Uudistuksessa vahvistetaan taito- ja taide-aineiden opetusta, liikuntaa, yhteiskunnallista ja arvokasvatusta, ympäristökasvatuksen asemaa ja oppiaineiden välistä yhteistyötä sekä monipuolistetaan kieliohjelmia • Opetussuunnitelman perusteet uudistetaan 31.12. 2014 mennessä siten, että opetus- suunnitelmat voidaan ottaa käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta 1.8. 2016 lukien Matti Sippola

 28. Perusopetuksen ryhmäkokoja pienennetään I • Valtio on suunnannut rahoitusta ryhmäkokojen pienentämiseen vuosina 2009-2011 • Rahoitusta on voitu käyttää opettajien palk- kaukseen jakamalla ryhmiä, lisäämällä jako- tunteja resurssituntien samanaikaisopetuk- seen Matti Sippola

 29. Perusopetuksen ryhmäkokoja pienennetään II • Valtio ohjaa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen erityisiä avustuksia • Erityisesti panostetaan ryhmäkokosuositukset ylittävien ryhmien määrän merkittävään vähentämiseen > Kevääseen 2013 mennessä selvitetään tarve määritellä perusopetuksen ryhmäkoko lainsäädännöllä, esimerkiksi tekemällä ryhmäkokoja koskevat suositukset velvoitta- viksi Matti Sippola

 30. Perusopetuksen laatukriteerit tukemaan koulujen toimintaa • Perusopetuksen laatukriteerit valmistuivat syksyllä 2009 • Edistetään perusopetuksen laatukriteerien käyttöönottoa mm. valtionavustuksin sekä järjestämällä koulutusta alueellisen yhteistyön edistämiseksi perusopetuksen laatutyössä • Perusopetuksen laatukriteerit päivitetään ja niihin sisällytetään mm. aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan laatukriteerit Matti Sippola

 31. Turvallinen koulupäivä I • Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestää 98 % Manner-Suomen kunnista ja toimintaan osallistuu lähes 47 000 lasta vuosittain • Ensimmäisen vuosiluokan oppilaista 51 % osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan • Toiminta työllistää yli 7000 ohjaajaa • Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnon perusteet ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon perusteet on yhdistetty Matti Sippola

 32. Turvallinen koulupäivä II • Lisätään valtionosuuksin aamu- ja iltapäivä- toiminnan tarjontaa perusopetuksen 1-2 luokan oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville > Tavoitteena on, että kaikki mukaan haluavat saavat toimintapaikan > Kerhotoiminta vakiinnutetaan jatkamalla valtion rahoitusta kerhotoimintaan Matti Sippola

 33. Perusopetuksen tehostetun ja erityisen tuen toimeenpanoa tuetaan I • Tehostettua ja erityistä tukea koskeva laki perusopetuslain muuttamisesta tuli voimaan vuoden 2011 alusta • Oppilashuoltoa ja tietosuojaa koskevia pykäliä on sovellettu elokuusta 2010 lähtien • Opetuksen järjestäjät ovat ottaneet opetussuunnitelman perusteet käyttöön viimeistään elokuussa 2011 Matti Sippola

 34. Perusopetuksen tehostetun ja erityisen tuen toimeenpanoa tuetaan II • Perusopetuksen yleistä, tehostettua ja erityistä tukea koskevien säännösten toimeenpanoa tuetaan valtionavustuksin • Seurataan, miten oppilaan oikeudet tehostettuun ja erityiseen tukeen toteutuvat ja annetaan Eduskunnan edellyttämä selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2013 loppuun mennessä Matti Sippola

 35. Oppilaiden emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen kehittämistä tuetaan • Vahvistetaan koulua oppilaiden emotionaa- listen ja sosiaalisten taitojen kehittäjänä ja tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä • Tehostetaan toimia koulukiusaamisen vähentämiseksi • Lisätään suvaitsevaisuus- ja tapakasvatusta koulujen toiminnassa Matti Sippola

 36. Sairaalaopetusta ja huostaan otettujen lasten opetusta parannetaan • Parannetaan avohoidossa olevien oppivelvol- listen oikeutta osallistua perusopetukseen ja tarvittaessa sairaalaopetukseen sekä turvataan huostaan otettujen ja sijoitettujen lasten oikeus perusopetukseen > Tarvittavat lainsäädännölliset muutokset tehdään vuonna 2012 Matti Sippola

 37. Kansainvälistyminen vahvuutena • Kouluopetuksen eurooppalaisiin yhteistyö- hankkeisiin osallistuvien koulujen määrää kasvatetaan > Tavoitteena on lisätä liikkuvuusohjelmiin (mm. Comenius ja Nordplus Junior) osallistuvien koulujen määrää 10 % Matti Sippola

 38. Toisen asteen koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta I • Hallitus toteuttaa yhteiskuntatakuun vuoden 2013 alusta lukien niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta Matti Sippola

 39. Toisen asteen koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta II • Osana yhteiskuntatakuuta toteutetaan koulutustakuu • Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin • Kunnat seuraavat nuorten sijoittumista ja huolehtivat siitä, että sijoittumattomat nuoret saavat tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa ja ohjausta Matti Sippola

 40. Palvelukykyä kehitetään • Peruskoulujen määrä on vähentynyt viime vuosikymmenellä noin tuhannella ja oppilasmäärä noin 51 000 • Kouluverkkomuutokset ovat toteutuneet pääosin lasten määrän vähentymisen tahdissa • Kuntauudistus, jossa tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne, tukee toisen asteen oppilaitosverkon hallittua sopeuttamista ikäluokkien pienenemiseen Matti Sippola

 41. Joustavat opintopolut I • Ylioppilastutkintoa ja lukiokoulutusta sekä ammatillisia tutkintoja kehitetään erillisinä tutkintoina • Lukiokoulutusta ja ammatillisia tutkintoja uudistettaessa parannetaan mahdollisuuksia rakentaa joustavia opintopolkuja ja lisätään mahdollisuuksia suorittaa osia tutkinnoista yli tutkintorajojen Matti Sippola

 42. Joustavat opintopolut II • Ammatillisten tutkintojen joustavuutta lisätään siten, että yksilölliset valinnat ja tutkintojen suorittaminen myös osa kerrallaan on mahdollista silloin, kun se on työelämän ja yksilön tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaista • Ammatillisessa koulutuksessa hyödynnetään työvaltaisia opiskelumenetelmiä ja vaihto- ehtoisia koulutusmalleja mm. yhdistämällä erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoja * Kehitetään monityönantajaista oppisopimuskoulutusta Matti Sippola

 43. Lukion rahoitusperusteet uudistetaan I • Lukion valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen ja perustuu toteutuneisiin valtakunnallisiin kustannuksiin • Lukiossa kunnille ja kuntayhtymille määrättäviä yksikköhintoja on korotettu vähäisen oppilasmäärän perusteella - alle 200 opiskelijaa - korotus on ollut vielä suurempi, jos oppilasmäärä on alittanut 60 * Korotusta saavia pieniä kuntia on 175 Matti Sippola

 44. Lukion rahoitusperusteet uudistetaan II • Lukiokoulutuksen rahoitusperusteet uudistetaan ottaen huomioon rahoituksen ylläpitäjäneutraalisuus • Rahoitusta uudistetaan siten, että se turvaa ikäluokkien pienentyessä lukiokoulutuksen laadun ja alueellisen saavutettavuuden myös etäopetusta hyödyntäen • Rahoitusperusteisiin sisällytetään tuloksellisuusrahoitus, joka palkitsee koulutuksen laadusta ja laadun parantamisesta, esim. yksilön oppimistulosten paranemisesta ja vähäisistä keskeyttämisistä Matti Sippola

 45. Lukion tavoitteet, tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistetaan I • Voimassa oleva lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa koskeva valtioneuvoston asetus sekä sen mukaiset lukion opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön syyslukukaudella 2005 • Lukiokoulutuksen valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa koskeva valtioneuvoston asetus sekä lukion opetussuunnitelman perusteet uudistetaan perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa koskevan asetuksen uudistamisen jälkeen Matti Sippola

 46. Lukion tavoitteet, tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistetaan II • Tavoitteena on, että lukion uusi tuntijako astuu voimaan 1.8. 2016 > Lukiokoulutukseen kehitetään tuloksellisuusrahoitusta tukevat ja kattavat laatukriteerit Matti Sippola

 47. Ylioppilastutkinnon kehittäminen • Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan tutkinnon laajempi hyödyn- täminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa • Tutkinnon toisesta äidinkielen kokeesta kehitetään yleissivistystä sekä tiedon käsittelyä ja pätevyyden arvioinnin taitoja mittaava koe • Uusi koe tulee käyttöön kevään 2015 ylioppilaskirjoituksissa • Valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan asteittaista käyttöönottoa tutkintojen suorittamisessa Matti Sippola

 48. Ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä vähennetään I • Tällä hetkellä n. 45 % perusopetuksen päättäneistä siirtyy välittömästi ammatilliseen koulutukseen (osuus oli 36 % vuonna 2001) • Lukuvuonna 2008-2009 ammatillisen koulutuksen keskeytti kokonaan vajaa 8 %, kun vastaava osuus lukuvuonna 2001-2002 oli melkein 12 % • Keskeyttäneiden absoluuttinen määrä ei kuitenkaan ole merkittävästi pienentynyt Matti Sippola

 49. Ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä vähennetään II • Ammatillisen koulutuksen tavoiteajassa läpäisseiden osuus ei 2000-luvulla ole kasvanut toivotulla tavalla • Toteutetaan ammatillisen koulutuksen läpäi- syn tehostamisohjelma, jolla vähennetään koulutuksen keskeyttämistä ja tuetaan opintojen etenemistä sekä tutkintojen suorittamista tavoiteajassa Matti Sippola

 50. Ammatillista tutkintojärjestelmää kehitetään I • Vahvistetaan ammatillisten perustutkintojen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osaamisperusteisuutta • Kehitetään ammatillista tutkintojärjestelmää siten, että se muodostaa työelämän osaamis- tarpeiden näkökulmasta selkeän ja johdon- mukaisen kokonaisuuden > Yhtenäistetään ammatillisten tutkintojen nimet ja muodostetaan tutkintonimikkeet tutkintoihin Matti Sippola