1 / 20

DISPOSITION

DISPOSITION. Fremlæggelse af artikel 1 Human Factor Engineering Fremlæggelse af artikel 2 A socio-technival study of an Ubiquitous CPOE system Opgave i projektgrupperne Find fra jeres projekt 3 områder hvor I har indtænkt HFE Præsentation af opgaverne

jovan
Télécharger la présentation

DISPOSITION

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. DISPOSITION • Fremlæggelse af artikel 1 • Human Factor Engineering • Fremlæggelse af artikel 2 • A socio-technival study of an Ubiquitous CPOE system • Opgave i projektgrupperne • Find fra jeres projekt 3 områder hvor I har indtænkt HFE • Præsentation af opgaverne • Hver projektgruppe præsenterer et af deres eksempler

 2. Artikel 1: Human Factors Engineeringfor clinical applications • Artiklen er fra 2006 • Forfatterne • Marie Catherine Beuscart-Zephir • Peter Elkin • Sylvia Pelayo

 3. Baggrunden bag HFE Problemstillingen At mange kliniske applikationer er designet med afsæt i ”Hospitals informations systemer” (HIS). Det betyder at: • Systemerne er baseret på informationsadm. rationalitet • Tager ikke udgangspunkt i den praksis de skal fungere i • Ofte svære at bruge – for komplicerede (usabillity flaws) • Giver ikke overblik i forhold til workflows o.lign. • Passer ikke i forhold til workflows • Er tilbøjelig til at dreje en meget oral kommunikativ arbejdskultur imod en mere datafokuseret kultur.

 4. Konsekvenser i praksis • At brugerne har/får modstand mod at bruge et bestemt it system, eller flere af it-systemer. • At der etableres uofficielle alternative skuffesystemer • At brugerne i en afdeling eller på et hospital kan oparbejde en egentlig sociokulturel it-teknologi forskrækkelse. • At de gamle papirbaserede systemer overlever som parallelle subsystemer, hvorved ingen af delene fungerer optimalt. • At patienterne risikerer at få dårligere pleje og medicinsk behandling fordi systemerne benyttes forkert eller har fejl

 5. Hvad handler HFE om !!! • Definitionen på HFE ”Human Factor Engineering” ”En teknologi der omhandler analyse og optimering af relationer mellem mennesker og deres arbejdsprocesser, gennem integration af humanistisk videnskabelig metode og design (engineering) i systematiserede applikationer” . ”HFE handler om at optimere forholdet mellem individet og dennes arbejdssituation” Man anskuer systemudvikling i et helhedsperspektiv

 6. HFE analyseområder • Fysiske ergonomiske forhold • Fysisk-kropsligt relateret arbejdsmiljø så som monotome bevægelser, variation i opgaverne, arbejdsstillinger, løft, • Cognitive ergonomiske forhold • Mentale procesområder så som, decisionmaking, skilled performance, human and pc interaction, human reliability, workstress mm. • Organisatorisk ergonomiske forhold • Sociotekniske systemer så som, organisatoriske strukturer, policies og processer

 7. Eksempler på arbejdsmiljørelaterede analyseområder • Udviklingen af applikationer begynder altid med at der gennemføres analyser af arbejdssituationer • Herigennem afdækkes arbejdsrelaterede problemer så som • Farligt fysisk arbejdsmiljø • Ineffektive arbejdsværktøjer • Ringe individuel eller kollektive arbejdspræstationer • Kommunikation og samarbejdsforhold • Sikkerhedsproblemer • Overtrædelse af reglementer mm. • Analysen anbefaler altså i forbindelse med udvikling af applikationer, at der samtidigt sker en udbedring af denne type problemer.

 8. Konklusion Når der udvikles aplikationer i sundhedsvæsenet bør tre forhold inddrages: • Designere og udviklere • Projektledere, brugerrepræsentanter og HIS ressourcer SAMT • Ergonomer med ansvar for HFE

 9. Artikel 2:A socio-technical study of an Ubiquitous CPOE system in Local Use • Hvilke kvalitative virkninger er der på arbejdsprocesserne ved indførelsen af CPOE (computer-based Provider Order & Entry system) /EPM?

 10. Formål Klarhed over følgende problemstillinger • Brug af IT til medicinering / patient relateret aktiviteter • Hvad gør systemet ved arbejdspraksis? • Brugerens erfaring – kan den bruges i fremtiden? • Projektorganisering ved denne typer projekter

 11. Metode • Observationer i 48 timer • Interviews af 6 personer • Analyse af brugerflader • Fokus på 4 forskellige arbejdsprocesser ___________________________ • Kort om COPE-systemet (EPM)

 12. Resultater

 13. Forskelle i 4 Kerneaktiviteter • Ordination • Rekvisition • Dosering • Fortsat medicinering (continuity of medication)

 14. Forandring på 3 centrale relationer • Læge – patientbehandling • Læge – Sygeplejerske samarbejde • Koordinering mellem hospitalet og fremtidige behandlingssituationer.

 15. Læge – patientbehandling

 16. Læge – Sygeplejerske samarbejde

 17. Koordinering mellem hospitalet og fremtidige behandlingssituationer

 18. Konklusion Brug af systemet medførte: • Tids og rumlige ændringer i arbejdspraksis. • Ændring i kvalifikationer • Mindre tid hos patienten

 19. Diskussion • IT i sundhedsvæsnet er uundværlig • Udfordringen ligger i systemudvikling, samt hvilken designpolitik der ligger bag. • Vigtigt at inddrage brugerniveauet. • Fejlene findes på flere niveauer • Ny forståelse af menneskets interaktion med computer i hospitalsmiljø skal integreres i systemdesign og arbejdsprocesser (organisering).

 20. Spørgsmål til gruppearbejde Find fra jeres projekt 3 områder hvor I har indtænkt HFE Fremlæg et bud på brug af HFE

More Related