Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jeanette Wiik Ching Mattias Liljedahl Marlene Byström PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jeanette Wiik Ching Mattias Liljedahl Marlene Byström

Jeanette Wiik Ching Mattias Liljedahl Marlene Byström

318 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jeanette Wiik Ching Mattias Liljedahl Marlene Byström

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jeanette Wiik Ching Mattias Liljedahl Marlene Byström

 2. Hur har det varit möjligt? Både politiker och chefer har slutit upp kring frågor som rör våld i nära relationer

 3. Hur har det varit möjligt? Omorganisation Inrättande av tjänster Tydliga prioriteringar

 4. Utvecklingsarbete 2006 Socialrådgivare i kvinnofridsfrågor 2007 Utvärdering-Brottsförebyggande? 2007 50% ATV (Alternativ Till Våld) 2009 100% ATV

 5. Resurscentrum mot våld Män, Kvinnor, Barn

 6. Resurscentrum mot våld Män, Kvinnor, Barn Vi tillhandahåller råd, stöd och behandling som både öppna och biståndsbeviljade insatser.

 7. Resurscentrum mot våld Män, Kvinnor, Barn Vi tillhandahåller råd, stöd och behandling som både öppna och biståndsbeviljade insatser. Gemensamt synsätt, samt professionell handledning och fortbildning.

 8. Resurscentrum mot våld Samverkan externt med klienten i centrum Arbetsgrupp

 9. Vem utsätter? Vem blir utsatt?

 10. Vem utsätter? Vem blir utsatt? ” utsatt situation ”

 11. ”öppet öppet” bistånd Frivilligt, mottagningen, annan myndighet obestämt antal träffar, en timma i taget

 12. Olika typer av • råd och stöd: • Enskilda krissamtal och kurativa samtal normalisering- resp uppbrottsprocess • Gruppverksamhet • Stöd i kontakten med andra myndigheter • Skyddat boende • Stöd inför, under och efter rättegång

 13. Hedersrelaterade ärenden • Länsövergripande handbok för personal inom socialtjänsten • Finns som pdf:www.y.komforb.se • Resurs och ”bollplank” för utredande socialsekreterare

 14. Samverkan inom Resurscentrum • ATV information till klienten • Information rörande stöd till barn

 15. Behov av andra insatser, oro för barn • Internaktualisering • Gott och nära samarbete med mottagningsgruppen samt vuxenenheten

 16. Vad är ATV?

 17. Alla: samhällsklasser kulturer religioner åldrar

 18. Alla: samhällsklasser kulturer religioner åldrar Svag självkänsla och dålig kontakt med sitt eget känsloliv

 19. Vem utövar våld?

 20. 4 olika försvar Osynliggörande Externalisering Förnekelse/bagatellisering Fragmentering

 21. Fokus på våld Checklistan Det första våldet, det värsta våldet, det vanligaste våldet, det senaste våldet

 22. För att förstå våld så måste jag först förstå ilska

 23. Våldet fyller en funktion för förövaren

 24. Vad finns det då för alternativ?

 25. Hur många former av våld finns det?

 26. ”jag trodde mamma skulle dö” Men hur påverkas barnen? förneka att barnen påverkats

 27. Barnen ser, hör och känner ”pappa har krossat mitt hjärta”

 28. ”han sa att vi inte fick berätta något om det som hänt” oförutsägbar och kaotisk osynliggjorda skuld och skamkänslor familjehemlighet

 29. mitt i våldet skydda mamma hot mot dem själva

 30. Vad behöver då de här barnen?

 31. Vad behöver då de här barnen? prata med någon påbörja bearbetningen känna sig bekräftade ”jag brukar vilja ingripa, men jag är rädd att det i så fall ska hända mig något”

 32. Individuellt stöd Gruppverksamhet 5-20 år ”jag kände att jag måste skydda mamma”

 33. Enskilda samtal Rädda Barnens modell: Trappan Krisbearbetningen som sker i 3 steg Kontakt – Rekonstruktion – Kunskap ”jag är rädd att det ska hända igen”

 34. Enskilda samtal Barnets egna berättelse Avlasta ansvar Strukturerad och förutsägbar tillvaro Normala reaktioner ”det känns som att jag fått en pil i hjärtat”

 35. GruppverksamhetenBryggan CAP (Children Are People Too) TAPP (TeenAge Power Program) Baserade på Minnesotamodellen 4-6 barn i varje grupp olika teman ”barn får inte ringa till polisen, då får de böter”

 36. Våga se barnen Bryt tystnaden och lägg ansvaret för våldet där det hör hemma Ge möjlighet att bearbeta upplevelserna ”jag skulle vilja fråga pappa varför han gjorde det han gjorde, men är rädd för hur han reagerar, om han blir arg”

 37. Har ni några frågor om verksamheten och det vi gör i Örnsköldsvik?

 38. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer! Jeanette Ching, 0660-88 225, mejl: jeanette.wiik.ching@ornskoldsvik.se Mattias Liljedahl, 0660-88 519, mejl: mattias.liljedahl @ornskoldsvik.se Marlene Byström, 0660-88 626, mejl: marlene.bystrom@ornskoldsvik.se