1 / 10

PRIOPRITETNI PROBLEMI I MOGUĆA RIJEŠENJA “KAMEN – STONE”

IPA Prekogranični program Hrvatska – BiH 2007-2013 XIX Simpozij Kamenara 13. svibanj 2011 . Klesarska Škola Pučišća. PRIOPRITETNI PROBLEMI I MOGUĆA RIJEŠENJA “KAMEN – STONE”. PRIORITETNI PROBLEMI - OPĆENITO -.

juancarlos
Télécharger la présentation

PRIOPRITETNI PROBLEMI I MOGUĆA RIJEŠENJA “KAMEN – STONE”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IPA Prekogranični program Hrvatska – BiH 2007-2013 XIX Simpozij Kamenara 13.svibanj 2011. Klesarska Škola Pučišća PRIOPRITETNI PROBLEMI I MOGUĆA RIJEŠENJA “KAMEN – STONE”

  2. PRIORITETNI PROBLEMI- OPĆENITO- 1. Prostornim planovima je potrebno definirati potencijalne istražne prostore – zone za eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena. • 2. Kamen se može eksploatirati samo na prostorima gdje ga ima i takvog ga treba vrednovati. 3. Rudno bogatstvo je u vlasništvu RH, i od interesa, po članku 3 Zakona o rudarstvu.

  3. PRIORITETNI PROBLEMI- OPĆENITO- 4. Nije usvojena dugoročna strategija gospodarenja mineralnim sirovinama. • 5. Nema poticaja ministarstva za ozbiljno i kvalitetno istraživanje mineralnih sirovina kao podloge za izradu prostornih planova. 6. Nemogućnost kreditiranja poduzetnika, osim zalogom vlastite imovine.

  4. PRIORITETNI PROBLEMI • 7. Potrebna su velika ulaganja za otvaranje kamenoloma, ovisno o tipu, veličini i planiranoj proizvodnji i to: • cca: 1.000.000 € za novu opremu • cca: 500.000 € za polovnu opremu • cca: 150.000 – 200.000 € za 3 – 5 ha, zemljište ili služnost • cca: 50.000 € za izradu dokumentacije

  5. PRIORITETNI PROBLEMI • 8. Velika davanja: istraživanje • - istraživanje: 1 godina – 600 kn/ha • 2 godina – 800 kn/ha • 3 godina – 1.000 kn/ha • - naknada: fiksna: do 20 ha – 800 kn/ha, • 20-50 ha – 1.000 kn/ha • više od 50 ha – 1.200 kn/ha • varijabilna: 5 %: - 2,5% lokalna samouprava • 1% regionalna samouprava • 1,5% državni proračun

  6. PRIORITETNI PROBLEMI 9. Veliki rizik ulaganja, obzirom na izradu kvalitetnih istražnih radova i buduće eksploatacije, upitna rentabilnost i potreba za više istražnih prostora. • 10. Predugo vrijeme od 1,5 – 3 godine za legalizaciju djelatnosti.

  7. MOGUĆA RJEŠENJA 1. Potrebno bi bilo da se sva dokumentacija zatraži i ishodi u jednom ministarstvu. • 2. Studiju procijene utjecaja na okoliš potrebno je rješavati za šira područja – zone kako ne bi svaki poduzetnik radio svoju studiju, odnosno riješiti, studijom po prostornim planovima lokalne samouprave.

  8. MOGUĆA RJEŠENJA 3. Prostornim planovima treba osigurati infrastrukturu kao mogućnost planiranja svih gospodarskih djelatnosti pa tako i potencijalnih istražnih prostora za eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena.

  9. MOGUĆA RJEŠENJA 4. Ne poduzimati nikakve aktivnosti ako to nije predviđeno postojećim prostornim planovima. • 5. Prije poduzetih aktivnosti realno procijeniti tržište – domaće i izvoz.

  10. HVALA NA PAŽNJI ! Tamara Plastić, Klesarska škola Pučišća E-mail: tamara.plastic@skole.hr Ivo Pulišelić, konzultant na projektu E-mail: ivan.puliselic@gmail.com

More Related