Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Možnosti štúdia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Možnosti štúdia

Možnosti štúdia

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Možnosti štúdia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Možnostištúdia Školský rok 2012-2013

 2. Študijné Štvorročné Nadstavbové Učebné Trojročné Učilište Dvojročné

 3. Študijné odbory 2675 6 Elektrotechnika 2413 4 Mechanik strojov a zariadení

 4. Študijné odbory Prijímacie konanie Dĺžka štúdia Ukončenie Bez prijímačiek, ak nie je naplnený plán výkonov 4 roky Maturitná skúška + osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 5. 2675 6 elektrotechnika zhotoviť základ. projektovú dokumentáciu elektrických zariadení a inštalácií, riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu, zvoliť s ohľadom na technické a ekonomické požiadavky správne postupy riešenia, diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť systémov pomocou merac. techniky, vykonávať odborné prehliadky a  skúšky na elektrických inštaláciách a zariadeniach, vykonávať montáže, prevádzkovanie a opravy automatizovaných výrobných súborov, vonkajších elektrických vedení, elektrických staníc, ochrán a signalizačných systémov, orientovať sa v globál. informačných sieťach a v ľubovoľnom aplikačnom programe, navrhnúť, konštruovať, skúšať a obsluhovať elektrické stroje, prístroje a zariadenia, obsluhovať a prevádzkovať automatizované systémy , konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC, účelne a hospodárne prevádzkovať elektrické stroje

 6. 2413 4 mechanik strojov a zariadení • vie obrábať ručne i strojovo kovové i nekovové materiály, vyrábať a montovať strojové súčiastky zostavovať a oživovať podskupiny strojov a strojových celkov, • vie zvárať kyslíkom i elektrickým oblúkom, • vie čítať technické výkresy, technologické postupy a pod. , • vie vykonávať pracovnú činnosť ako montér točivých strojov, vzduchotechniky, zámočník i príbuzné pracovné činnosti, • môže byť zaradený ako technicko-hospodársky pracovník prevádzkového charakteru .

 7. Po ukončení.......... pomaturitné, bakalárske, vysokoškolské štúdium, možnosť zamestnania v odbore

 8. Učebné odbory 2683 2 11 ELEKTROMECHANIK 3355 2 STOLÁR 3661 2 MURÁR

 9. Učebné odbory Prijímacie konanie Dĺžka štúdia Ukončenie Bez prijímačiek, ak nie je naplnený plán výkonov 3 roky Záverečná skúška + osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 10. 2683 2 11 ELEKTROMECHANIKsilnoprúdové zariadenia rôzne spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, funkcie a stavbu elektrických strojov a prístrojov, využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike, základy automatického riadenia, rôzne merania v silnoprúdovej technike, hospodárne prevádzkovať udržiavané elektrické stroje a prístroje, skúšať a obsluhovať všetky základné elektrické stroje a prístroje, obsluhovať výrobne elektrickej energie, prevádzkovať a opravovať vonkajšie ako aj vnútorné elektrické rozvody .

 11. 3355 2 STOLÁR vypracovať technickú dokumentáciu výrobkov v odbore klasickým spôsobom, príp. aj s využitím výpočtovej techniky čítať technické výkresy výrobkov v odbore vypočítať spotrebu materiálu vyhotoviť nárezové plány, kusovníky zvoliť správny pracovný a technologický postup výroby jednotlivých výrobkov obrábať drevo a drevné materiály ručným a elektrickým náradím a nástrojmi ovládať prípravu, nastavenie a obsluhu náradia, mechanizovaného náradia, strojov a zariadení pri opracovaní dreva a drevných materiálov zhotoviť jednoduchý nábytkársky a stavebno-stolársky výrobok vykonávať montáž, balenie a uskladňovanie nábytkárskych a stavebno-stolárskych výrobkov aj polotovarov osadiť stavebno-stolárske výrobky do stavebných otvorov vykonávať jednoduché sklenárske práce, povrchové úpravy výrobkov

 12. 3661 2 MURÁR • je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, vie zhotovovať jednoduché technické náčrty a skice, • pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, • ovláda potrebné výpočty týkajúce sa danej stavby a vyplývajúce z jeho náplne práce, • ovláda hospodárne využívanie zverených materiálových hodnôt, šetrenie energiou, používanie materiálových a výkonových noriem, • vie murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, • vie vykonávať betonárske práce, zhotovovať izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonávať údržbu, opravy a rekonštrukcie stavieb, • vie zhotovovať cementové potery, mazaniny a podkladové betóny, vykonávať priebežnú kontrolu zvislých a vodorovných rovín, výšok a spádov,

 13. Po ukončení.......... nadstavbové štúdium, možnosť zamestnania v odbore

 14. Nadstavbové štúdium Prijímacie konanie Dĺžka štúdia Ukončenie Bez prijímačiek, ak nie je naplnený plán výkonov 2 roky Maturitná skúška

 15. Možnosti nadstavbového štúdia: 2675 4 02 ELEKTROTECHNIKA – výroba a prevádzka strojov a zariadení 3347 4 DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA 2414 4 STROJÁRSTVO PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

 16. Po ukončení.......... pomaturitné, bakalárske, vysokoškolské štúdium, možnosť zamestnania v odbore

 17. Učilište 3686 0 STAVEBNÁ VÝROBA 3178 0 VÝROBA KONFEKCIE

 18. Učebné odbory Prijímacie konanie Dĺžka štúdia Ukončenie Bez prijímačiek, ak nie je naplnený plán výkonov -pre žiakov, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9.ročníku 2 roky Záverečná skúška

 19. 3686 0 STAVEBNÁ VÝROBA vykonávať jednoduché zemné práce súvisiace s dopravou, ukladaním a zhutňovaním vykopanej zeminy a stavebné úpravy vykonávať jednoduché práce súvisiace s ukladaním drenážnych rúrok a kanalizačného potrubia z rôznych materiálov vykonávať jednoduché a pomocné betonárske a železobetonárske práce, súvisiace s výrobou, dopravou, spracovaním a ošetrovaním čerstvého betónu vykonávať  pomocné práce pri príprave, montáži a demontáži rôznych pracovných lešení vysekávať ryhy a otvory , vyrovnávať rôzne nerovnosti betónu a muriva pripraviť materiál a podklady pre izolácie proti vode a zemnej vlhkosti vykonávať pomocné práce pri murovaní , omietaní, maľovaní a pri  natieračských prácach, pri zatepľovaní fasád a striech stavebných objektov, pri výmene okien a dverí

 20. 3178 0 VÝROBA KONFEKCIE aplikovať ručné stehy a švy na výrobku, samostatne zhotoviť jednoduché výrobky, podľa pravidiel ručne vyžehliť výrobok a správne vykonať operácie súvisiace s medzioperačným žehlením, vykresliť strih z odborného časopisu a urobiť jednoduché úpravy ( skrátiť, zúžiť, rozšíriť ), zistiť meraním telesné rozmery, obsluhovať jednoihlový šijací a obnitkovací stroj aplikovať symboly ošetrenia pri údržbe výrobku, vykonávať práce v sklade materiálu, drobnej prípravy a hotových výrobkov.

 21. Po ukončení.......... pokračovanie v 3-ročnom štúdiu možnosť zamestnania v odbore

 22. Ďakujem za pozornosť....... Prajem pekný deň............