html5-img
1 / 11

Sammen mod mobning - For trivsel, tolerance og tryghed -

Sammen mod mobning - For trivsel, tolerance og tryghed -.

kalea
Télécharger la présentation

Sammen mod mobning - For trivsel, tolerance og tryghed -

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sammen mod mobning- For trivsel, tolerance og tryghed - Iværksat af Undervisningsministeriet og Skolestyrelsen i samarbejde med BUPL, Børnerådet, Børns Vilkår, Danmarks Lærerforening, Danmarks Radio, DCUM, Danske Skolelever, KL, Mary Fonden, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Skolelederne og Skole og Samfund.

 2. Hvad er mobning? Dan Olweus, professor med speciale i mobning, Norge:”En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere andre personer”Fra mobning i skolen, 1992

 3. Hvad er mobning? Helle Raabøl Hansen, cand. Jur og mobbekonsulent, Danmark:”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig”.Fra: Grundbog mod mobning, 2005

 4. Konsekvens for dem der mobbes? • Angst • Søvnbesvær • Manglende koncentration i skolen • Stagnation i en faglig udvikling • Ingen skoleglæde eller lyst til at komme i skole • Fysiske gener som mave- og hovedpine • Stress • På længere sigt kan det føre til: • Manglende selvtillid /lavt selvværd • Depression • Tanker om selvmord

 5. Konsekvens for dem der mobber? • At de bliver mere aggressive og voldelige • At de mister fornemmelsen for, hvad der er socialt og menneskeligt acceptabelt • At de bliver forstærket i et negativt socialt mønster med en dårlig omgangstone • At de får magt over andre ved en truende og negativ dominerende adfærd • At de oplever angst for selv at blive mobbet • At de er til skade for andre og sig selv

 6. Konsekvenser for øvrige elever? • Medløberne • Støtter dem der mobber, men er ofte i et dilemma • Det er synd for dem, der bliver mobbet, men er bange for selv at blive mobbet. • Tilskuerne – det tavse flertal • De bliver passive mobbere, fordi de ikke griber aktivt ind. • De forsøger at holde sig uden for mobningen blandt andet af angst for selv at blive mobbet eller fordi, de ikke ved, hvad de skal gøre

 7. Konsekvenser for øvrige elever? • Konsekvenser for alle - Utryghed - Med til at legitimere mobning - Manglende sociale kompetencer - Et dårligt undervisningsmiljø - Klassen bliver et dårligt sted at være

 8. Fakta fra Børnerådets rapport ”Mobning 2008” • Hver 4. elev har været udsat for mobning inden for de seneste par måneder • 1 ud af 25 elever oplever mobning ugentligt • 58% svarer at mobning foregår i frikvartererne • Venner og forældre er de foretrukne personer at henvende sig til hvis man bliver mobbet.

 9. Skolernes indsats for at øge trivslen og nedbringe mobning • Antimobbestrategi og undervisningsmiljøvurdering • Ordensregler • (elever, medarbejdere, skolebestyrelse) • Kontaktforældre arbejder for klassen

 10. Trivselsambassadører • Nyt begreb • Findes blandt interesserede forældre på skolen • Skal arrangere og medvirke ved aktiviteter, der forebygger mobning og fremmer trivslen på skolen. • Udpeges af skolebestyrelsen / eller direkte valg • En arbejdsgruppe under skolebestyrelsen

 11. Opgaver for trivselsambassadørerne • Trivselsambassadørerne skal være nøglepersoner i en strategi for at involvere skolens forældre mere aktivt i skolens trivsels- og antimobbestrategi. • Opgaven for trivselsambassadørerne er først og fremmest • -at arrangere og medvirke ved aktiviteter der forebygger mobning og fremmer trivslen på skolen, på årgange, i de enkelte faser, på tværs af faserne og på hele skolen. Ligesom der kan arbejdes på tværs af kommunens skoler.

More Related