Download
ronde tafel zorg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ronde tafel – zorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ronde tafel – zorg

Ronde tafel – zorg

182 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ronde tafel – zorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ronde tafel – zorg 3 februari 2012 SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde gebied.

 2. Agenda • Inleiding: uitgangspunt (EAD-project) en context • Kennismaking en voorstelling deelnemers rondetafel • Opvolging vorige rondetafel (30.9.2011) • PPPZ: Wat? Wie? Stand van zaken? • Website: ikgaervoor.be • SWOT-analyse: • Finalisering • Actieplan • Jaarprogramma 2012 • Afspraken en varia

 3. Inleiding: uitgangspunt en context • EAD-project ‘zorgcreatie’ (evenredige arbeidsdeelname) • Doelstelling: regionale ervaringsuitwisseling en sensiblisatie op het terrein • van diversiteitsmanagement en intermediaire organisaties • Timing: 1 december 2011 – 30 november 2012 (verlenging) • Focus op zorgsector in de regio MLS omwille van knelpunten/uitdagingen • zoals vergrijzing = toenemende zorgbehoefte, instroomproblematiek, • besparingsdruk,… • Zie pptrondetafel 30 september 2011: uitgebreide info EAD-project • Concreet: organiseren van rondetafels en infosessies voor de betrokken • actoren in de zorg-, welzijns- en gezondheidssector in de regio • Tijdspad: • 1e en 2erondetafels: 2 en 30 september 2011 • Zorgsymposium ‘Zorgcreatie’, Gavere, 16 november 2011: kick-off • 3erondetafel: 3 februari 2012; 9u-11u  vandaag • Diverse infosessies in 2012 (zie later)

 4. Kennismaking Voorstelling Speerpunt Zorg: bundeling alle initiatieven rond zorg in de regio Meetjesland, Leie & Schelde vanuit SERR MLS Voorstellingsrondje deelnemers rondetafels: - naam - instelling/organisatie - functie - verwachtingen/aspiraties

 5. Opvolging vorige rondetafel 30.9.2011 • Belangrijkste conclusies brainstorm 30.9.2011 => Mee te nemen naar SWOT-analyse + actieplan

 6. Pppz: wie? Wat? Stand van zaken? • Wat? • PPPZ = Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen • Tegen 2020 voorspelt het Federaal Planbureau een tekort van om en bij de 100 000 beroepskrachten in de gezondheidszorg. Minister Vandeurzen zette een actieplan 'Werken aan Werk in de Zorgsector' op poten om hieraan tegemoet te komen. Eleonora Holtzeris aangesteld als 'Ambassadeur Zorgberoepen' en trekt deze grootscheepse actie • Bij het organiseren van twee acties wenst minister Vandeurzen beroep te doen op de expertise en de netwerken die aanwezig zijn binnen de Vlaamse provincies. Concreet gaat het over een promotiecampagne voor zorgberoepen en over de oprichting van infopunten Zorg. • De Vlaamse provincies hebben zich akkoord verklaard hieraan mee te werken, op basis van een convenant die voor beide partijen garanties bevat voor een duurzame samenwerking. • Voor de Provincie Oost-Vlaanderen impliceert de medewerking aan het actieplan een samenspel tussen drie betrokken beleidsdomeinen, namelijk Welzijn, Onderwijs en Economie. • Het Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen is van start gegaan in maart 2011. Het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen in Oost-Vlaanderen kende een eerste bijeenkomst in mei 2011. • De centrale doelstelling is enerzijds het samenbrengen en stroomlijnen van de vele verschillende initiatieven die zich in de provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelen/ontwikkeld hebben ter promotie van tewerkstelling in de zorg. Dit met het oog op een verbeterde samenwerking en afstemming. Anderzijds tracht het platform in de eigen provincie een draagvlak te creëren voor de door Vlaanderen opgezette acties en hiervoor nieuwe initiatieven uit te werken.

 7. Wie? Vertegenwoordiging vanuit: • CVO VSPW • Familiezorg O-VL • Erov, Economische Raad voor O-Vl • Arteveldehogeschool • SEL zorgregio Aalst • Sint-Blasius- Het zit in je genen • Familiezorg Oost-Vlaanderen • Vormingscentrum Guislain • RESOC Waas en Dender • VOCA terugkeer en herbronning • AZ Nikolaas • VOKA • IVV Gent-Eeklo-Oudenaarde, IVV St-Vincentius (HBO verpleegkunde) • HoGent • SEL Zorgregio Gent • Kabinet WVG • HoGent • VIVO • Medical Management Assistant • KaHo Sint-Lieven - Het zit in je genen • WZC Heilig Hart, provinciaal bureau ouderenzorg Zorgnet O-Vl • OCMW Sint-Niklaas • vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu • UZ Gent • SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde • Erov, Economische Raad voor Oost-Vlaanderen • Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen • Vincenthof - Niet voor watjes • AZ St. Lucas - Niet voor watjes • VDAB • Vzw Zorginnovatiecluster • HoGent • Stad Gent, cel Economie, Stad in Werking • Provincie Oost-Vlaanderen • SERR Gent en rondom Gent • DOTzorg, WZC OCMW • AZ Glorieux (HR) • Onafhankelijk Leven • RTC (Regionaal Technologisch Centrum) • HUBrussel- KaHo Sint Lieven (verpleegkunde Aalst) • Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg • Vlaamse Overheid • Flanders Care • CVO VSPW • Vormingscentrum Guislain • Familiehulp • KOC Sint-Gregorius • VOKA

 8. Doelstelling ? • 1. In OVL een draagvlak creëren voor de door Vlaanderen opgezette acties en hiervoor nieuwe, gezamenlijke initiatieven uitwerken. • 2. Samenbrengen en stroomlijnen van de vele verschillende initiatieven die zich in OVL ontwikkelen / ontwikkeld hebben ter promotie van tewerkstelling in de zorg. Hoe? • - Evenwichtig PPPZ opzetten • - Input leveren aan VOPZ • - Fungeren als aanspreekpunt • - Interprovinciaal en intern overleg voorzien • - Cijfers ter beschikking stellen (sociale planning) • - Eigen communicatiekanalen inzetten voor promotiecampagne • - Logistieke ondersteuning • - …

 9. Website • www.oost-vlaanderen.be/zorgberoepen • ‘Werkplatform’ voor leden • Handige opstap voor kandidaat-leden • Biedt * kader * overlegstructuur * ledenlijsten en verslagen van overleg in OVL * documenten (oa kaartjes) * agenda voor OVL (autom. afstemming VL?) * links * contactgegevens

 10. Stand van zaken? • Oproep om website + facebook te blijven promoten en gebruiken • Inleefmomenten maximaliseren met speciale focus naar welzijn • Bezig met het ontwikkelen van een test voor jongeren – werken met je hoofd, handen en hart – werken in de zorgsector • Beleid ontwikkelen naar zij-instromers (vb. huisvrouwen) • Focus blijft liggen op de knelpuntberoepen in de zorg- en welzijnssector (vb geen medisch secretariaat) • Extra inspanning gevraagd vanuit regio Meetjesland (ziekenhuizen en RVT)? Wel vertegenwoordiging nu vanuit SERR (mandaat) • Nieuw project: ambassadeurschap 2012

 11. Swot-analyse • Voorstelling aanzet SWOT-analyse • Aanvulling door deelnemers (post-its-brainstorm) • Bepaling prioritaire actiepunten (top 3) • Opstellen actieplan en verfijning jaarprogrammatie speerpunt zorg 2012

 12. Afspraken en varia • Afspraken • Volgende bijeenkomst ronde tafel? • Planning infosessies: zie kalender • Invulling programma najaar + verdere verfijning: to do • Bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng! • Aansluitend infosessie en broodjeslunch/netwerkmoment: • Innovatiecentrum in de zorgsector en link naar demonstratieprojecten • Efficiëntie in de zorgondersteunende processen