Download
ntls npm utvalg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NTLs NPM Utvalg PowerPoint Presentation
Download Presentation
NTLs NPM Utvalg

NTLs NPM Utvalg

115 Views Download Presentation
Download Presentation

NTLs NPM Utvalg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NTLs NPM Utvalg NTL Universiteter og høgskoler 3. november 2011

 2. New Public Management (NMP) • Reformbølge for forvaltning og styring i offentlig sektor siden 1980-tallet • Overordnet mål: Modernisering og effektivisering av offentlig sektor • Økt vekt på resultater, marked, konkurranse, profesjonell ledelse og brukerorientering • Virkemidler: konkurranseutsetting, privatisering, internfakturering og stykkprisfinansiering

 3. Bakteppet ”Vi skal være åpne for at vi har gjort feil, og justere dem” (Jens Stoltenberg på NTLs landsmøte i november 2010)

 4. Mandat • Utvalget skal kartlegge ulike negative utslag av NPM i enkelte virksomheter eller sektorer, og komme med forslag til hvordan NTL kan synliggjøre alternativer til NPM som styringstankegang på disse områdene. • Utvalget må avgrense arbeidet, slik at man hovedsaklig ser på situasjonen i enkelte virksomheter eller sektorer, eller spesielle styringsmetoder på tvers av sektorer. • Utvalget drøfter selv hvilke virksomheter og styringsmåter som skal studeres nærmere, og presentere en konkret arbeidsplan for forbundsstyret juni 2011.

 5. Uvalgets sammensetning • Ragnar Bøe Elgsaas, leder av utvalget • John Leirvaag, Anita Solhaug • Thomas Sandvik og Berit Asker • Ann Berit Sagedal NTL Forsvarsbygg • Nina Jeanette Lailey NTL Forsvaret • Terje J. Eriksen NTL Sentralforvaltningen • Ann Kristin Alseth NTL Universitet og høyskoler • Kjersti Barsok NTL Sentralforvaltningen • Ingrid Sølberg NTL Skatt • Merethe Engstrøm NTL NAV • Steinar Johansen NTL Forskningsinstitutter • Ellen Dalen NTL UiO

 6. Utvalgets arbeid • Hva vil vi med offentlig sektor? (Beskrivelse av ønsket situasjon) • Hva er dagens situasjon? • Hvordan kommer vi fra dagens situasjon til ønsket situasjon (strategier og tiltak)?

 7. Kartlagte områder • Mål og resultatstyring • Privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting • Bestiller/utfører-modeller • Organisering/medbestemmelse/HR-tankegang • Lønnsomhetsregnskap i offentlig sektor

 8. Noen argumenter for NPM • Konkurranse sikrer de beste og billigste ytelsene • Kontraktsutformingen sikrer klare tilbakemeldinger mht til mål, kvalitet og pris • Etablering av fritt brukervalg sikrer valgfrihet, differensiert tilbud og mer gjennomsiktige markeder • Brukerbetaling sikre ansvarlig forbruk framfor overkonsum av gratis goder • Belønning for innsats sikrer motivasjon blant medarbeiderne • Desentralisering og inntektsdekket virksomhet sikrer større strategisk og ledelsesmessig råderom

 9. Noen argumenter mot NPM • NPM bygger på naive forestillinger i forhold til målformuleringenes kompleksitet • NPM pretenderer at forskjellige elementer i konseptet er verdinøytrale, mens de i virkeligheten er politisk/ideologisk infiserte • Det dreier seg om pseudovalg og pseudomarkeder fordi markedet ikke er lett å gjennomskue • Man mister verdifull arbeidskraft og viten ved å la folk søke sine egne stillinger • Kontrakter og kontroll virker demotiverende og forøker transaksjonsomkostningene

 10. Hva er spesielt med staten? MANGE KRYSSENDE INTERESSER OG KRAV • Leverer ikke-materielle og ikke-målbare tjenester • Lov- og regelstyrt og utøver skjønn • Offentlig sektor skal tilfredsstille et mangfold av aktører, roller, mål og interesser • Oppfatningene av hva som er god forvaltning er ulike og variable - og endrer seg over tid • Ethvert hensyn staten skal ivareta er en mulig kilde til legitimitet, så vel som kritikk

 11. Mer markedsbaserte løsninger? • Krav om lønnsomhet og avkastning • Krav om anbud og konkurranse • Krav om effektivitet og mål –og resultatstyring • Krav om mer kontroll og tilsyn Samfunnsutviklingen drives av: teknologiske nyvinninger, ideologi og (internasjonal) økonomiske interesser og konkurranse og politiske vedtak Stikkordet er tilpasning, ikke styring

 12. Er det en ny hverdag for oss? ”I den grad det er interessekonflikter knyttet til arbeidstid, medvirkning og jobbtrygghet for ansatte på den ene side og kunder, brukere og eiere på den annen side, fører økt konkurranse og mer markedsbasert eierskap til at sistnevntes interesser får økt gjennomslag på bekostning av de ansattes interesser.” NOU 1999:34 s.16 Colbjørnsenutvalget

 13. Et demokratisk problem ”Politikerne har overlatt forvaltningen av offentlig sektor til økonomiske måleparametere og et mylder av underselskaper som skal konkurrere mot hverandre.” Finn Lied Industriminister fra AP på 70-tallet

 14. Utfordringer for de tilsatte • Den faglige kvaliteten settes under press pga. krav om økt effektivitet og målesystemer som ikke fanger opp alle sider ved saksbehandlingen • Mindre jobbtilfredshet • Følelse av å ikke gjøre jobben godt nok • Uklare linjer – lederansvar pulveriseres • Individualisering – ”en hver må sørge for seg” • Den enkeltes innflytelse svekkes • Dårligere arbeidsmiljø

 15. Rollen som tillitsvalgt • De fleste opplever rollen som mer krevende, vanskeligere og mer kompleks • Ny ledertype i staten • Nye organisasjonsmodeller - flat struktur, team- eller prosjektorganisering • Ledelse og ansvar uklart pga. sentralisering • I staten - desentralisering

 16. Rollen som tillitsvalgt • Økt bruk av styrer – uklarheter rundt styrerepresentasjon • Flere beslutninger tas i lukkede rom - blir bare presentert for en konklusjon • Innflytelse og medbestemmelse svekkes • Økende misnøye blant medlemmene – urealistiske krav - økt krysspress

 17. Hva betyr alt dette for samfunnet vårt? Når offentlig sektor, som legger til rette for og leverer velferdsordningene, er truet, er velferdsordningene også truet Velferdsordningene, sammen med skattesystemet, er bærebjelkene i velferdsstaten Følgelig er hele velferdsstaten vår truet

 18. Hva kan vi gjøre? • Ta det politikerne sier på alvor – konfronter dem • Bli proaktive (igjen) –lansere reformer og alternativer - Presse på for at det skal etableres regler for ”god offentlig forvaltning og økonomistyring tilpasset offentlig sektor” • Nye begrep: ”Medarbeiderskapet” – ikke ”Lederskapet” ”Økt samordning” og ”Whole-of-Government” - sette oss inn i disse begrepene og teoriene

 19. Hva kan vi gjøre? • Lederplattform i staten legger vekt på Hovedavtalens bestemmelser og de tilsattes og organisasjonenes medbestemmelse og medvirkning = en god begynnelse • ”Samhandlingsmodellen” til SV • Danne nettverk med andre som vil det samme som oss • For velferdsstaten • ”Modellkommuneforsøkene” til Fagforbundet

 20. Hva gjøres? • Alternativer til nytt økonomistyringssystem finnes – flere forskningsrapporter bla. • LO viderefører forskningsoppdrag om det alternative økonomistyringssystemet i offentlig sektor – første rapport legges frem på LO-kongressen • LO har bedt om en egen Stortingsmelding om systemet. Dette har finansdepartementet så langt avvist

 21. Hvilket samfunn vil du ha? • Et samfunn som står for en rettferdig fordeling og tilbud til alle som trenger det? • Et samfunn hvor viktige oppgaver løses i offentlig regi? • Et samfunn hvor de offentlige midlene kommer innbyggerne til gode og ikke blir til overskudd i privat virksomhet? • Et samfunn hvor vi kan bruke vår kompetanse og innflytelse til å arbeide for en fornyelse av offentlig sektor som er forenlig med arbeiderbevegelsens grunnprinsipper?

 22. Jeg ønsker oss alle lykke til! Takk for oppmerksomheten!

 23. Vil du vite mer om NPM? • http://www.velferdsstaten.no/ • http://www.attac.no/meninger/1123750428 • www.ntl.no Søk på NPM • http://www.fagforbundet.no Søk på NPM • http://www.lo.no/s/Naringspolitikk/Bedriftsutvikling-og-omstilling/?tabid=119 Søk på NPM • http://www.de-facto.no/ • http://www.fafo.no/pro/sit-drgrad.htm • http://www.sv.no/found/search?query=npm