1 / 24

Nocions b siques de nomenclatura en Qu mica Org nica

Nomenclatura d'alcans. 1.- Per a anomenar un hidrocarbur ramificat s'escull com a cadena principal la ms llarga (=amb ms toms de Carboni)2.- Els carbonis de la cadena principal s'enumeren de manera que els radicals tinguen els localitzadors ms baixos possibles.3.- Els radicals s'anomenen a

kamilia
Télécharger la présentation

Nocions b siques de nomenclatura en Qu mica Org nica

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    1. Nocions bsiques de nomenclatura en Qumica Orgnica

    2. Nomenclatura dalcans 1.- Per a anomenar un hidrocarbur ramificat sescull com a cadena principal la ms llarga (=amb ms toms de Carboni) 2.- Els carbonis de la cadena principal senumeren de manera que els radicals tinguen els localitzadors ms baixos possibles. 3.- Els radicals sanomenen anteposant-los un localitzador que indique la posici que ocupa a la cadena principal (en qu carboni) 4.-Si tenim dos o ms radicals diferents en diferents carbonis sanomenen per ordre alfabtic incloent-hi els prefixes: cicle-, neo-, iso-, ... 5.- Si un radical (o cadena lateral) en porta altres radicals, sanomena com una cadena substituda enumerant els seus carbonis des del carboni duni a la cadena principal. El seu nom es colloca entre parntesis perqu no done lloc a cap confusi. En cas de tenir la mateixa cadena complexa dos o ms vegades li anteposem un dels prefixes: bis-, tris-, tetraquis-, ... 6.- En igualtat de condicions, sescull com a cadena principal la que tinga el major nombre dtoms de carboni en menor nombre de cadenes laterals 7.- Escollirem com a cadena principal la que tinga cadenes laterals menys ramificades 8.- Si dues o ms cadenes laterals es troben en posicions equivalents, donarem el nombre ms baix a la que sanomene primer (per ordre alfabtic)

    3. Nomenclatura dalquens i alquins En general, tenen prioritat els dobles sobre els triples enllaos 1.- Escollirem com a cadena principal la que tinga ms nombre dinstauracions (dobles i triples enllaos, independentment si en sn dobles o triples) 2.- Per a enumerar la cadena principal donarem els localitzadors ms xicotets a les insaturacions (independentment si en sn dobles o triples), en cas de coincidncia t preferncia el localitzador menor pels dobles enllaos front els triples. 3.- Si els localitzadors de les insaturacions sn iguals, les ramificacions decideixen els localitzadors Exemples: 5,7-decadien-2- ? CH3-C?C-CH2-CH=CH-CH=CH-CH2-CH3 3-octen-1,7-di ? HC?C-CH2-CH2-CH=CH-C?CH 1-hexen-5- ? HC?C-CH2-CH2-CH=CH2

    4. Benz i derivats

More Related