Download
wp yw systemu rachunku koszt w na wynik finansowy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wpływ systemu rachunku kosztów na wynik finansowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wpływ systemu rachunku kosztów na wynik finansowy

Wpływ systemu rachunku kosztów na wynik finansowy

236 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wpływ systemu rachunku kosztów na wynik finansowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wpływ systemu rachunku kosztów na wynik finansowy 13 kwietnia 2007 rok Wykład

 2. Koszty a wynik finansowy • Koszty to celowe i wyrażone pieniężnie zużycie zasobów. Stosuje się dwie podstawowe kategorie kosztów: • Koszty oparte na wydatkach i związane z wypłatą środków pieniężnych • Koszty utraconych możliwości

 3. Grupowanie kosztów • Koszty są grupowane i rozliczane według trzech struktur: • Rodzajowej • Podmiotowej • Przedmiotowej

 4. Do celów zarządzania stosuje się koszty. • Podstawowe znaczenie dla zarządzania ma rachunek kosztów zmiennych. Przyjęte w nim czynniki kosztotwórcze opierają się na wielkości sprzedaży i produkcji. Dlatego też w rachunku kosztów zmiennych istotą są koszty stałe i koszty zmienne.

 5. Wynik finansowy • Przedstawione rodzaje rachunku kosztów na wykładach różniły się między sobą w wycenie zapasów produktów, półfabrykatów i produkcji nie zakończonej. • Odmienne podejście rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych do wyceny zapasów powoduje zróżnicowanie wielkości wyniku finansowego w obu rodzajach rachunków.

 6. Otrzymanie wyniku finansowego Jednakowy wynik finansowy otrzymuje się tylko wtedy, kiedy wielkość sprzedaży odpowiada wielkości produkcji, czyli kiedy nie ulegają zmianie zapasy wyrobów gotowych. Natomiast konsekwencją zmiany zapasów jest odmienna wielkość wyniku finansowego w obu rodzajach rachunku kosztów.

 7. Należy pamiętać, Iż kiedy rozmiary produkcji i sprzedaży w poszczególnych okresach są sobie równe, wówczas wynik finansowy na sprzedaży jest jednakowy w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych. Natomiast w odniesieniu do wyceny zapasów wyrobów nie sprzedanych należy stwierdzić, że ich wartość jest zawsze niższa w rachunku kosztów zmiennych ze względu na przyjęty sposób ich wyceny.

 8. Próg rentowności • Rozważając zagadnienia związane z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa i czynnikami kształtującymi ich wielkość należy wspomnieć o PROGU RENTOWNOŚCI. Próg rentowności to punkt, w którym realizowane przez przedsiębiorstwo przychody ze sprzedaży pokrywają poniesione koszty. W punkcie tym przedsiębiorstwo nie osiąga zysku i nie ponosi strat.

 9. Rodzaje progu rentowności • Próg rentowności można przedstawić ilościowo i wartościowo Próg rentowności znajduje się w punkcie, w którym wartość sprzedaży (produkcji) zrówna się z wielkością kosztów całkowitych a więc, gdy: q * p = KS+ q* KZ

 10. Próg rentowności ilościowy • PR = KS/ p – KZ PRÓG RENTOWNOŚCI WARTOŚCIOWY, przedstawia się następująco: PR = KS/ 1- KZ/p

 11. Istota progu jest ściśle związana również z zapasami w przedsiębiorstwie Dlatego też firma prowadząca własna działalność zmuszona jest do posiadania określonej ilości zasobów. Poziom tych zasobów zależy od wielu czynników mających wpływ na wielkość zapasów w przedsiębiorstwie, do których zaliczyć można: - Przedmiot działalności przedsiębiorstwa, - Wielkość produkcji • Szybkość rotacji środków obrotowych • Technologię wytworzenia

 12. Podział zapasów w firmie 1. Zapasy prawidłowe do których zaliczamy: • Bieżące • Rezerwowe • Sezonowe 2. Zapasy nieprawidłowe • Nadmierne • zbedne

 13. Analiza zapasów: Zapasy prawidłowe to takie zapasy, które pozwalają na realizację zadań produkcyjnych przedsiębiorstwa i są wykorzystywane na bieżąco. Zapasy nieprawidłowe powodują zmniejszenie płynności finansowej. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów np.. Kosztów zamówienia, magazynowania, ubezpieczania zapasów powinno szybko je przeznaczyć do odsprzedania.

 14. Zapasy mają bezpośredni wpływ na osiągane wyniki finansowe firmy oraz wskaźniki bieżącej płynności finansowej. Dlatego też należy zastosować system efektywnego zarządzania zapasami!!!.

 15. Optimum dostawy Optimum dostawy powoduje zminimalizowanie kosztów zapasów Zadanie 1.Przedsiębiorstwo sprzedaje rocznie 1000 szt. produktów, koszt jednego zamówienia wynosi 600 zł, cena zakupu produktu to 100 zł, a roczny koszt utrzymania wynosi 10% ceny zakupu. Ile wynosi optimum dostawy?

 16. Podsumowanie 1.Koszty to celowe i wyrażone pieniężnie zużycie zasobów. Stosuje się dwie podstawowe kategorie kosztów: • Koszty oparte na wydatkach i związane z wypłatą środków pieniężnych • Koszty utraconych możliwości 2.Odmienne podejście rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych do wyceny zapasów powoduje zróżnicowanie wielkości wyniku finansowego w obu rodzajach rachunków. 3. Rozważając zagadnienia związane z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa i czynnikami kształtującymi ich wielkość należy wspomnieć o PROGU RENTOWNOŚCI. 4. Próg rentowności znajduje się w punkcie, w którym wartość sprzedaży (produkcji) zrówna się z wielkością kosztów całkowitych a więc, gdy: q * p = KS+ q* KZ