Download
rachunek koszt w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rachunek kosztów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rachunek kosztów

Rachunek kosztów

403 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rachunek kosztów

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rachunek kosztów dr Marcin Kaczmarek

 2. Literatura

 3. Pojęcie kosztu • Koszt • Wydatek • Nakład

 4. Pojęcie kosztu uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

 5. Pojęcie kosztu Wyrażone w pieniądzu zużycie czynników produkcji, wykorzystanie zasobów ludzkich, usług obcych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do kosztów zalicza się również niektóre wydatki wynikające z regulacji prawnych, które przedsiębiorstwo jest zobowiązane uiścić.

 6. Pojęcie wydatku To wydatkowanie środków pieniężnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 7. Pojęcie nakładu Nakład – kategoria ekonomiczna wyrażająca w jednostkach naturalnych zużycie siły roboczej oraz zasobów majątkowychprzedsiębiorstwa. Ze względu na rodzaj czynnika wykorzystywanego w działalności gospodarczej można wyróżnić cztery rodzaje nakładów: • nakłady pracy żywej, • nakłady środków trwałych, • nakłady materiałowe, • nakłady pieniężne.

 8. Relacja koszt – wydatek - nakład

 9. Klasyfikacja kosztów • Koszty działalności operacyjnej • Koszty działalności inwestycyjnej • Koszty działalności finansowej • Koszty związane z funduszami celowymi

 10. Koszty działalności operacyjnej • Koszty działalności produkcyjnej • Koszty działalności handlowej • Koszty działalności usługowej

 11. Koszty działalności operacyjnej – koszty faz działalności • Koszty zakupu • Koszty produkcji • Koszty zarządzania • Koszty sprzedaży

 12. Koszty działalności operacyjnej – koszty rodzajowe • Amortyzacja • Usługi obce • Zużycie materiałów i energii • Wynagrodzenia • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia • Podatki i opłaty • Pozostałe koszty rodziajowe

 13. Koszty działalności operacyjnej – miejsca powstania kosztów • Koszty działalności podstawowej • Koszty działalności pomocniczej • Koszty zarządu • Koszty zakupu • Koszty sprzedaży

 14. Koszty działalności operacyjnej – kalkulacyjny układ kosztów Koszty bezpośrednie: Materiały, Paliwo, Płace bezpośrednie, Obróbka obca, Koszty przygotowania nowej produkcji. Koszty pośrednie: Koszty wydziałowe, Koszty zarządu, Koszty zakupu, Koszty sprzedaży.

 15. Koszty działalności operacyjnej – odniesienie kosztów do produktu • Koszty produktu: • techniczny koszt wytworzenia • Koszty okresu: • Koszty zarządu • Koszty sprzedaży • Pozostałe koszty operacyjne • Koszty finansowe

 16. Koszty produktu i okresu

 17. Podstawowa klasyfikacja rachunku kosztów

 18. Przekroje ewidencyjne kosztów

 19. Kalkulacja kosztów Kalkulacja - jest to ustalenie kosztu jednostkowego wytworzonego produktu, dostarczenie informacji o wysokości poniesionych kosztów, oraz o wysokości poszczególnych kosztów w całości.

 20. Układ kalkulacyjny kosztów: Materiały bezpośrednie • Wynagrodzenia bezpośrednie • Inne koszty bezpośrednie Razem bezpośrednie koszty produkcji • Pośrednie koszty produkcyjne (koszty wydziałowe) Techniczny koszt wytworzenia • Koszty zarządu Fabryczny koszt wytworzenia • Koszty sprzedaży Całkowity koszt wytworzenia

 21. Rodzaje kalkulacji • ofertowa • wstępna • wynikowa • kosztu częściowego • kosztu pełnego

 22. Metody kalkulacji • podziałowa • prosta • współczynnikowa • odjemna • doliczeniowa • asortymentowa • zleceniowa • wielostopniowa • fazowa • procesowa

 23. Rozliczanie działalności pomocniczej

 24. Problemy z rozliczeniem działalności pomocniczej

 25. Rozliczenie kosztów układem równań