Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Juliol de 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Juliol de 2013

Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Juliol de 2013

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Juliol de 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Juliol de 2013 Observatori del Treball de les Illes Balears Direcció General d’Economia i Estadística

 2. Mercat laboral a les Illes Balears Dades de juliol de 2013: • Aturregistrat • Afiliació a la Seguretat Social • Contractes de treball

 3. Atur – Juliol 2013 • Respecte del mes anterior: • El mes de juliol tanca amb 69.354 persones en situació d’atur, 1.380 persones menys que al juny, que suposa un descens de l’1,95%. En el conjunt d’Espanya es dóna un descens de l’1,36%.

 4. Baixal’atur al juliol respecte al juny. No totselsanys es donen caigudesintermensuals al juliol. Variació intermensualde l’atur registrat a les Illes Balears, juliol-juny Font: SOIB

 5. Perfil delsaturatsregistrats a les Illes Balears, juliol 2013

 6. Atur – Juliol 2013 • En termes interanuals: • El nombre d’aturats baixa un 8,17% (6.170 persones menys) respecte l’any anterior, mentre al conjunt d’Espanya creix un 2,43%.

 7. L’aturbaixa per novè mes consecutiu a les Illes Balears Variació interanual de l’atur al 2012 i 2013 a les Illes Balears. Font: SOIB

 8. Les Illes Balears i Catalunya són les úniques comunitats autònomes on baixa el nombre d’aturats respecte l’any anterior Variació interanual de l’atur registrat a juliol de 2013 Font: MEYSS

 9. Des del1997 no es donava una caiguda de l’atur tant forta el mes de juliol a les Illes Balears Variació interanual de l’atur registrat durant el juliol, 2006-2013. Font: SOIB

 10. L’aturcau a totes les illes, ambmésintensitat a Menorca (-12,3%) i a les Pitiüses (-11,3%) .

 11. La desocupació entre elsmenors de 25 anys va davallar un 19,1% en relacióambl’anypassat Evolució de l’atur registrat entre els joves menors de 25 anys durant el juliol, 2006-2013. Font: SOIB

 12. Afiliació – Juliol 2013 • Respecte del mes anterior: • L’afiliació mitjana puja en 12.113 persones (2,68%) a les Illes Balears en el mes de juliol, mentre al conjunt d’Espanya ho fa en 32.890 persones (0,20%). És a dir, més de 1 de cada 3 noves altes a la seguretat social durant el mes de juliol corresponen a les Illes Balears.

 13. Des de l’any 2005 no es donava un increment intermensual de l’afiliació tant accentuat Variació intermensual(juliol respecte juny) de l’afiliació mitjana a les Illes Balears. Font: TGSS

 14. Es donen 12.113 afiliatsmés que al mes de juny, el 36,8% del total d’altes del conjuntd’Espanya Variació intermensual(juliol respecte juny) de l’afiliació mitjana a les Illes Balears. Font: TGSS

 15. Afiliació – Juliol 2013 • En termes interanuals: • L’afiliació mitjana puja un 1,11% (5.086 persones més) respecte el mes de juliol de 2012. Les Illes Balears són la única comunitat autònoma on es crea ocupació neta, per tercer mes consecutiu.

 16. L’afiliació registra 5.086 cotitzants més que el 2012, el major increment des del 2007 Variació interanual de l’afiliació mitjana a les Illes Balears. Font: TGSS

 17. Les Illes Balears són la única comunitat autònoma del conjunt d’Espanya que crea ocupació per tercer mes consecutiu Variació interanual de l’afiliació mitjana a juliol de 2013. Font: TGSS

 18. Contractes – Juliol 2013 • Respecte del mes anterior: • S’han registrat 40.461 nous contractes durant el mes de juliol, un 1,0% menys que en el mes de juny. En el conjunt de l’estat es dóna un increment del 18,0%. • En termes interanuals: • Respecte al mes de juliol de 2012 la contractació creix un 13,1% a les Illes Balears, mentre que en el conjunt nacional experimenta un descens de l’1,3%.

 19. Gràcies per la seva atenció Observatori del Treball de les Illes Balears Direcció General d’Economia i Estadística