Download
po kl po ig n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PO-KL, PO-IG PowerPoint Presentation
Download Presentation
PO-KL, PO-IG

PO-KL, PO-IG

105 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PO-KL, PO-IG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PO-KL, PO-IG FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ AKADEMICKICH FUNDUSZE STRUKTURALNE

 2. PROBLEMY: FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 3. CELE: FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 4. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 5. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IV FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 6. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni • Projekty konkursowe: Typy realizowanych operacji (projektów): • przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy • rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym) FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 7. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni • opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy) • współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania • lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 8. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni • podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe) • organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo –badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie) • stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 9. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni • projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni • wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 10. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowymznaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy • Projekty systemowe: Typy realizowanych operacji (projektów): • Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych • Zamawianie kształcenia (zlecanie uczelniom przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego kształcenia określonej liczby absolwentów) na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych oraz w specjalnościach na tych kierunkach, w tym: FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 11. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowymznaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy • wsparcie stypendialne dla studentów podejmujących kształcenie na kierunkach zamawianych • wsparcie uczelni w zakresie wdrożenia programów wyrównawczych adresowanych do studentów pierwszego roku kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach • wdrażanie nowych lub zmienionych programów (w tym programów kształcenia opracowanych w ramach poddzialania 4.1.3) FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 12. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym • Projekty systemowe: Typy realizowanych operacji (projektów): • opracowanie modeli efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym, w tym: modeli zarządzania uczelniami różnych typów oraz modeli zarządzania jakością w uczelni • opracowanie programów kształcenia, w szczególności w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych technicznych oraz nowoczesnych technologii w medycynie (w tym również makrokierunki, kierunki unikatowe, studia międzykierunkowe) FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 13. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym • opracowanie programów kształcenia w językach obcych (w tym w języku angielskim) w wybranych obszarach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych, przyrodniczych, rolniczych, medycznych i technicznych. • badania, analizy i ekspertyzy w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego zwłaszcza w zakresie jakości kształcenia i dostosowania jego kierunków do potrzeb gospodarki FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 14. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym • organizacja konferencji, seminariów i spotkań panelowych z udziałem przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców w celu wymiany doświadczeń oraz wypracowania propozycji rozwiązań kluczowych problemów w szkolnictwie wyższym • opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu i zbierania danych na temat szkolnictwa wyższego w Polsce zwłaszcza w procesie i jakości kształcenia • wsparcie szkoleniowe i analityczno – badawcze dla kadr Państwowej Komisji Akredytacyjnej w celu wzmocnienia systemu akredytacji FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 15. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IV ILOŚĆ ŚRODKOW PRZEZNACZONA NA PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 960 366 839 EUR FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 16. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 17. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET VIII FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 18. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET VIIIPodziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw –projekty konkursowe • Projekty konkursowe: Typy realizowanych operacji (projektów): • staże i szkolenia praktyczne dla: • pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych • pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach • promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out) • szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 19. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET VIIIPoddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe • Projekty systemowe: Typy realizowanych operacji (projektów): • tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: • studia, analizy, ekspertyzy • wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI • tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 20. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET VIIIPoddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe • wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.: • kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji • rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 3. stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 21. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET VIIIREGIONALNE KADRY GOSPODARKI ILOŚĆ ŚRODKOW PRZEZNACZONA NA PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 1 588 479 612 EUR FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 22. Lista przykładowych zadań/kosztówPO KL • zarządzanie projektem • obsługa księgowa • zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu • rekrutacja uczestników projektu • promocja projektu • szkolenia • doradztwo • warsztaty • studia • studia uzupełniające FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 23. Lista przykładowych zadań/kosztówPO KL • studia podyplomowe • wizyty studyjne • staże • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy • zatrudnienie subsydiowane • upowszechnienie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia • organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych • rozwój systemów informatycznych • ekspertyzy • analizy • badania • przygotowanie publikacji • ewaluacja FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 24. Lista przykładowych zadań/kosztów w ramach cross-financingu PO KL • zakup materiałów dydaktycznych i modernizacja infrastruktury dydaktycznej uczelni realizujących programy edukacyjne • wyposażenie obiektów dydaktycznych uczelni w laboratoria niezbędne do podnoszenia jakości usług edukacyjnych • dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych • zakup sprzętu komputerowego • budowa infrastruktury ICT niezbędnych do uruchamiania kształcenia w trybie e-learningu FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 25. Lista przykładowych zadań/kosztów w ramach cross-financingu PO KL • adaptacja pomieszczeń instytucji szkolących na potrzeby osób niepełnosprawnych • zakup sprzętu wykorzystywanego w działalności szkoleniowej i doradczej • zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do tworzenia baz danych i systemów komunikowania się oraz tworzenia platform współpracy przedsiębiorców z pracownikami sektora nauki FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 26. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO – IG) • PRIORYTET I BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 27. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO- IG) - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii • Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy W ramach działania przewiduje się następujące typy projektów: 1.1.1. Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: • Narodowego Programu Foresight Polska 2020, • przygotowania regionalnych strategii rozwoju, • przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np. • polskiej strategii rozwoju biotechnologii), • przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych 1.1.2. Wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie projektów badawczych zamawianych lub strategicznych programów badawczych w obszarach tematycznych określonych w PO IG. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 28. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii • Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 1. Projekty aplikacyjne realizowane przez studentów i doktorantów w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki; 2. Projekty, w których uczestniczą studenci i doktoranci, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych; 3. Międzynarodowe studia doktoranckie realizowane w kraju; 4. Projekty obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce, realizowane zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO-IG FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 29. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii • Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe 1.3.1. Projekty rozwojowe 1.3.2. Dofinansowanie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 30. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii • Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Działanie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców –samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe – lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 31. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R • PRIORYTET II INFRASTRUKTURA SFERY B+R FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 32. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R • Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 1. Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów badawczych oraz projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze, Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości). FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 33. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R • Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na: · wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej · przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 34. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R • Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki • 2.3.1. Projekty polegające na: • rozwoju infrastruktury informatycznej nauki dotyczące: • · inwestycji związanych z rozwojem zaawansowanej infrastruktury sieciowej, • · inwestycji polegających na zakupie zaawansowanych rozwiązań • informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne, • · zapewnienia ciągłości działania infrastruktury informatycznej nauki FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 35. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R • 2.3.2. Projekty polegające na: rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej dotyczące: • ·tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych, • ·tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych, FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 36. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R • 2.3.3. Projekty polegające na: • rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego. • w przypadku inwestycji objętej poddziałaniami 2.1 oraz 2.3.1 i 2.3.3 beneficjent składa jeden wniosek o dofinansowanie tego typu inwestycji. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 37. Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramachPO-IG • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w realizacje projektu; • stypendia dla studentów, absolwentów, doktorantów, uczestników stażu podoktorskiego, uczonych z zagranicy zaangażowanych w realizacje projektu (w przypadku doktorantów wraz z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i zdrowotnym ZUS) oraz opłaty za przewód doktorski; • amortyzacje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych w realizacji projektu, z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, bądź nieruchomości zabudowanych, w zakresie niezbędnym i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu; FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 38. Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramachPO-IG • inny niż amortyzacja wkład niepieniężny wniesiony do projektu przez beneficjenta w postaci materiałów lub surowców nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu i wniesionych do projektu, o ile są one niezbędne do jego realizacji; • wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 39. Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramachPO-IG • wydatki na zakup usług badawczych oraz ekspertyz, które są wymagane jako załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu, bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu; • wydatki związane z realizacja projektu poniesione na: nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji niezbędnych do realizacji projektu, nabycie profesjonalnych opracowań dotyczących trendów i charakterystyki rynku i innych publikacji związanych bezpośrednio z realizacja projektu; • wydatki na delegacje na szkolenia i konferencje, związane z tematyka projektu; FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 40. Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramachPO-IG • koszty opracowania analiz i raportów, związanych bezpośrednio z celem projektu; • koszty organizacji paneli ekspertów; • koszty wydawnictw związanych bezpośrednio z realizacją projektu; • wydatki na zakup usług informatycznych związanych bezpośrednio z realizacją projektu; • wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu; • wydatki na promocję projektu; • wydatki na promocję rezultatów projektu; FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 41. Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramachPO-IG • koszty ogólne; • wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, określone w umowie o dofinansowanie; • wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu zewnętrznego w przypadku projektów, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln złotych; • podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 42. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANEZASADY OGÓLNE • koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej; • wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu; FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 43. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANEZASADY OGÓLNE • koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; • wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; • wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 44. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANEZASADY OGÓLNE !!!!!!!!!! Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi Beneficjent. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 45. KOSZTY KWALIFIKOWANEZASADY OGÓLNE • Wynagrodzenie personelu • W ramach wynagrodzenia personelu, kwalifikowane są wszystkie koszty zatrudnienia personelu, w szczególności wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy, składki na Fundusz Pracy, PFRON oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 46. KOSZTY KWALIFIKOWANEZASADY OGÓLNE • Amortyzacja • Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środków trwałych podlegających amortyzacji, wymienionych w art. 11 ust. 2 lit. c Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 tj. mebli, wyposażenia, pojazdów, infrastruktury, nieruchomości i gruntów, stanowią wydatek kwalifikowalny FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 47. KOSZTY KWALIFIKOWANEZASADY OGÓLNE • Leasing • Do dofinansowania kwalifikuje się wyłącznie leasing operacyjny FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 48. KOSZTY KWALIFIKOWANEZASADY OGÓLNE • Opłaty finansowe i inne • Niżej wymienione kategorie wydatków są kwalifikowane w ramach, o ile ich poniesienie jest niezbędne do realizacji projektu: a) koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego; b) opłaty bankowe pobierane od dokonywanych transakcji finansowych (krajowych lub zagranicznych) np. opłaty za dokonywanie przelewów; FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 49. KOSZTY KWALIFIKOWANEZASADY OGÓLNE c) koszty porad prawnych; d) opłaty notarialne; e) koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych; f) koszty księgowości; g) koszty obsługi finansowych instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, w szczególności takich jak poręczenie lub gwarancja. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

 50. KOSZTY KWALIFIKOWANEZASADY OGÓLNE • Podatek od towarów i usług VAT • Zgodnie z art. 11 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006, podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT). FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA