1 / 22

Attēlu analīze

Attēlu analīze. Rastra attēla parametri. Punktu skaits Attēla punkta krāsu raksturlielumi RGB Hue Saturation Intensity, Brightness u.c. Attēlu analīze. Nosaka noteiktiem krāsu parametriem atbilstošu attēla laukumu parametrus pikseļu skaitu, laukumu, perimetru (ja definēts mērogs)

kasi
Télécharger la présentation

Attēlu analīze

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Attēlu analīze

 2. Rastra attēla parametri Punktu skaits Attēla punkta krāsu raksturlielumi RGB Hue Saturation Intensity, Brightness u.c.

 3. Attēlu analīze Nosaka noteiktiem krāsu parametriem atbilstošu attēla laukumu parametrus pikseļu skaitu, laukumu, perimetru (ja definēts mērogs) vidējos krāsu parametrus

 4. ImageJ Atvērtā koda programma attēlu apstrādei un analīzei Mājas lapa: http://rsbweb.nih.gov/ij/

 5. Jauns attēls Jauna attēla veidošana: File -> New -> Image Jādefinē: Type (krāsu daudzums) Fill width (aizpildījums) Width, heigth (izmēri) Slice (attēla daļu skaits)

 6. Iezīmēšana Vairums darbību saistītas ar iezīmēšanu Programma domāta attēlu analīzei, tomēr ar to var arī zīmēt. Zīmēšanas parametri: Edit -> Options Line width (līnijas biezums) Colors (krāsas)

 7. Iezīmēšana Taisnstūra, ovāla, poligona, līnijas u.c. iezīmēšanas rīki. Izveidoto iezīmējumu var mainīt vai pārvietot ar peles palīdzību. Iezīmējuma papildināšana: Shift taustiņš Iezīmējuma samazināšana: Alt tautiņš

 8. Iezīmēšana Edit -> Selection Select all (iezīmē visu) Select none (atceļ iezīmēšanu) Restore selection (atjauno atcelto iezīmēšanu) Make inverse (apvērš iezīmējumu) Specify (definē iezīmējuma izmērus un novietojumu)

 9. Zīmēšana Edit -> Draw Ar iepriekš definētu krāsu (Edit -> Options -> Color) un līnijas biezumu (Edit -> Options -> Line Width) uzzīmē iezīmējumam atbilstošu līniju. Edit -> Fill Aizkrāso iezīmējumu

 10. Zīmēšana Edit -> Clear Notīra iezīmēto laukumu Edit -> Clear outside Notīra ārpus iezīmētā laukuma

 11. Mērīšana Atver attēlu \\priede\grozs\datorlietas\datormaciba\ nodarbiba03\Ortofoto1.jpg Analyze -> Set measurements definē ko mērīt visbiežāk mēra platību (area) un perimeter (apkārtmērs)

 12. Mērīšana Analyze -> Measure Rezultātu logā parādās visa attēla platība izteikta pikseļos Izveido taisnstūrveida iezīmējumu un mēra Rezultātu logā parādās iezīmējuma platība un apkārtmērs izteikti pikseļos Tā iespējams izmērīt jebkuru iezīmēto laukumu

 13. Mērogs Ja iepriekš zināms kāds attālums, iespējams definēt mērogu. Zināms, ka attālums pa galveno ceļu starp diviem mazākajiem no labās puses pienākošiem ceļiem, ir 612 metri

 14. Mērogs Uzvelk līniju starp šiem ceļiem Analyze -> Set scale Logā redzams attālums pikseļos Pie Known distance ieraksta: 612 Pie Unit of length ieraksta: m Atzīmē Global Ok Uzvelk jaunu līniju un pārbauda vai mērogs definēts

 15. Platības mērīšana Uzvelk jaunu taisnstūrveida iezīmējumu Analyze -> Measure Tagad laukums izteikts kvadrātmetros, perimetrs – metros Atkārtota iezīmēšana un mērīšana rezultātu logā pievieno jaunu ierakstu Rezultātu logā File -> Save As Saglabā mērījumus XLS formāta failā

 16. Platības mērīšana Aizver rezultātu logu Ar poligonu iezīmēšanas rīku iezīmē kādu lauku un izmēra tā platība Iezīmē nākamo lauku un izmēra utt. Rezultātus saglabā XLS failā

 17. Noteiktas krāsas laukumu mērīšana Attēlā Vainags01.jpg dota koku vainagu fotogrāfija, veikta ar fish-eye tipa objektīvu Jānoskaidro vainagu segums izteikts procentos.

 18. Piemērs Ar ovālu iezīmēšanas rīku uzvelk apli un ar peli pielabo, lai tas aptvertu nofotogrāfēto laukumu Analyze -> Measure Izmēra iezīmēto laukumu

 19. Noteiktas krāsas laukumu izdalīšana Image -> Adjust -> Color threshold Ļauj izdalīt attēla laukumus ar noteiktas krāsas parametriem Image -> Adjust -> Threshold Lieto, ja ir melnbalts attēls

 20. Piemērs Image -> Type -> 8 bit Pārvērš attēlu melnbaltā Image -> Adjust -> Threshold Izdala gaišos, ar lapām nesegtos laukumus Analyze -> Set Measurements Atzīmē Limit to threshold Anlyze -> Measure Izmēra izdalītos laukumus

 21. Piemērs Pēc tam rezultātus var saglabāt un elektronisko tabulu redaktorā aprēķināt lapām nenosegtās daļas īpatsvaru.

 22. Uzdevums \\priede\grozs\datorlietas\datormaciba\ uzdevums02.doc

More Related