Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE

195 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MANAŽOVANIE A HODNOTENIE PODNIKOVÉHO PORTFÓLIA METÓDAMI PORTFÓLIOVEJ ANALÝZY SEMESTRÁLNY PROJEKT Bc. VERONIKA MELICHEROVÁBc. ZUZANA ČERNÁKOVÁ Školitelia: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Ing. Veronika Kaiserová TRNAVA 2011

 2. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality „Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP -0384-09„ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate SocialResponsibility(CSR)“.

 3. OBSAH 1 Podstata portfólia podniku 2 Metódy portfóliovej analýzy 2.1 BCG matica 2.2 Matica GE 2.3 Matica Shell 2.4 Matica životného cyklu

 4. MANAŽOVANIE A HODNOTENIE PORTFÓLIA Portfólio –rozdelenie investičnýchzdrojov s cieľom znížiť riziko. Riadiť portfólio znamená identifikovať pozície jednotlivých podnikateľských jednotiek, analyzovať vzťahy medzi nimi, rozhodovať o podpore alebo útlme PJ na základe atraktívnosti odvetvia a zaujatej konkurenčnej pozície, navrhovať stratégie vstupu alebo odchodu z odvetví. Riadiace úsilie je zamerané na zvýšenie výkonnosti portfólia a na zväčšenie konkurenčnej sily podniku ako celku.

 5. 1 PODSTATA PODNIKOVÉHO PORTFÓLIA • Portfóliové analýzy sú veľmi rozšírené a často používané techniky, ktoré umožňujú tvorbu a hodnotenie rôznych typov stratégií. • Formulovanie stratégie diverzifikovaného podniku je z väčšej časti spojené s riadením portfólia podnikaní. Aj na jeho vrcholovej úrovni je potrebné odpovedať na strategické otázky: • Kde sa práve nachádzame? • Kam sa chceme dostať? • Ako sa tam chcem dostať? • Procedúra hodnotenia, skúmania a rozhodovania o ďalšom strategickom postupe pozostáva z nasledujúcich krokov: • Charakteristika podnikovej stratégie. • Aplikácia portfóliovej analýzy. • Hodnotenie strategických parametrov podnikateľských jednotiek. • Formulovanie podnikovej stratégie.

 6. 2 METÓDY PORTFÓLIOVEJ ANALÝZY Kvalita podnikaní, do ktorých podnik diverzifikoval, a ich vzájomné väzby, sa najčastejšie hodnotia prostredníctvom portfóliovej maticovej analýzy. Najjednoduchšie a najčastejšie používané portfóliové analýzy: • BCG Matica, • GE matica. Ďalšími metódami sú: • Matica Shell, • Matica životného cyklu odvetvia.

 7. 2.1 MATICA BCG • BCG (Boston Consulting Group) - prvá technika portfóliovej analýzy, ktorá získala veľkú obľubu a široké použitie. • Pôvodný názov techniky je rastovo – podielová matica a z názvu vyplýva, že ide o techniku založenú na konštrukcii matíc, kde ako kriteriálne vektory sú použité rast odvetvia a relatívny podiel na trhu. • Matica BCG sústreďuje pozornosť na smer a charakter peňažných tokov (cash flow), na investície do rozličných typov podnikaní a na centrálne podnikové finančné zdroje, ktoré sa môžu presúvať medzi podnikateľskými jednotkami, aby sa optimalizovala výkonnosť celého podniku.

 8. 2.1 MATICA BCG

 9. 2.1 MATICA BCG • Otázniky • sú odvetvia alebo oblasti podnikania, kde výrazná prevaha slabých stránok podniku a externé prostredie poskytuje množstvo príležitostí. • Hviezdy • sú odvetvia alebo oblasti podnikania, v ktorých sme silný v porovnaní s konkurenciou a naviac ide o odvetvia s prevahou príležitostí nad hrozbami.

 10. 2.1 MATICA BCG • Dojné kravy • sú odvetvia alebo odbory podnikania, v ktorých má podnik výraznú prevahu silných stránok nad slabými v porovnaní s konkurenciou, ale očakáva sa ústup príležitostí a začína nástup hrozieb • Psy • sú odvetvia alebo odbory podnikania, v ktorých má podnik mnoho slabých stránok v porovnaní s konkurentmi.

 11. 2.1 MATICA BCG a jej modifikácie • Matica BCG s faktorom časuzobrazuje polohu podnikateľských jednotiek vo viacerých plánovacích obdobiach. Podáva dynamický obraz zloženia portfólia, z ktorého vidno predpokladané budúce polohy, smer pohybu a veľkosť podnikateľských jednotiek. • Matica BCG so šiestimi políčkami – pôvodná BCG matica sa rozširuje kvadranty nazvané úbohé psy a odpadkový koš. Takto zostavená matica prináša komplexnejší a realistickejší podľad na portfólio. • Matica BCG s viacerými súradnicovými systémami. Súradnicový systém pôvodnej matice BCG možno dopĺňať o ďalšie variácie, ktoré dovolia posudzovať štruktúru portfólia z rozmanitejšieho súboru hodnôt kritérií.

 12. 2.2 MATICA GE • V GE matici sú ako základné kriteriálne faktory použité: • Atraktívnosť odvetvia, v ktorom podnik, resp. jeho SPJ pôsobia, a ktorá závisí od rastu dopytu po výrobkoch alebo službách v odvetví, priemernej ziskovosti dosahovanej v odvetví, konkurenčnej štruktúre v odvetví, uplatňovanej cenovej politiky a od vplyvu ďalších strategických faktorov, vytvárajúcich príležitosti alebo hrozby. • Postavenie podniku, resp. jeho SPJ v danom odvetví, ktoré závisí od jeho relatívneho podielu na trhu, dosahovanej ziskovosti, alebo iných silných a slabých stránok v porovnaní s konkurenciou.

 13. 2.2 MATICA GE • Kritéria pre určenie dlhodobej atraktívnosti odvetvia sú: • veľkosť trhu a miera rastu trhu, • vznikajúce hrozby a príležitosti, • minulá, súčasná a budúca ziskovosť odvetvia, • technologická náročnosť, • intenzita konkurencie, • prekážky vstupu a výstupu, • sociálne, environmentálne a regulačné vplyvy. • Kritéria pre určenie podnikateľskej sily, resp. konkurenčnej pozície sú: • podiel na trhu, • relatívna nákladová pozícia (náklady porovnané s konkurentmi), • znalosť trhov a zákazníkov, • kvalita riadiacich pracovníkov, • kvalita výrobkov a služieb, • relatívna ziskovosť (ziskovosť porovnávaná s konkurentmi).

 14. 2.2 MATICA GE ? – otáznikové podnikanie * - víťazné podnikanie $ - producent zisku Ø – priemerné podnikanie x – porazené podnikanie

 15. 2.2 MATICA GE

 16. 2.3 MATICA SHELL • nelíši sa od matice GE a je vlastne jej variáciou, • vznikla ako prostriedok na podporu rozhodovania o investičných a deinvestičných prioritách vo veľkých podnikoch s veľmi rozmanitými podnikaniami, • je založená na predpoklade, že zdroje sú obmedzené, a preto nikdy nebude dostatok finančných a iných zdrojov na realizáciu všetkých projektov a príležitostí, ktoré môžu vzniknúť v úspešnom podniku.

 17. 2.3 MATICA SHELL

 18. 2.4 MATICA ŽIVOTNÉHO CYKLU • Na odstránenie nedostatkov matice GE Charles Hofer navrhol maticu, ktorá kombinuje konkurenčnú pozíciu so životným cyklom odvetvia. Horizontálna súradnica zaznamenáva konkurenčnú pozíciu SPJ. Vertikálna súradnica zobrazuje jednotlivé fázy vývoja odvetvia. Matica má 15 políčok. • Každá SPJ je znázornená kruhom, ktorého veľkosť je úmerná veľkosti odvetvia, v ktorom SPJ pôsobí, a kruhový výsek zobrazuje trhový podiel SPJ. • Význam matice spočíva v tom, že do zobrazenia portfólia zavádza časový faktor. Z jednotlivých fáz životného cyklu odvetvia sa dá implicitne usudzovať, aký asi bude rast trhu.

 19. 2.4 MATICA ŽIVOTNÉHO CYKLU • ? – otázniky • ? * - nadchádzajúci víťazi • * - etablovaní víťazi • $ - producenti zisku • x – porazení

 20. Ďakujeme Vám za Vašu pozornosť! 