1 / 23

Małgorzata Klimka, Grażyna Budzińska

Od Szkoły do Kariery – Metodologia Doradztwa Zawodowego ukierunkowanego na Ucznia z wykorzystaniem narzędzia Test Ścieżki Kariery s2cpt. Małgorzata Klimka, Grażyna Budzińska.

kaveri
Télécharger la présentation

Małgorzata Klimka, Grażyna Budzińska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Od Szkoły do Kariery– Metodologia Doradztwa Zawodowego ukierunkowanego na Ucznia z wykorzystaniem narzędziaTest Ścieżki Kariery s2cpt Małgorzata Klimka, Grażyna Budzińska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 2. Transfer innowacji • Innowacyjny projekt „Opracowanie skutecznego narzędzia wspierającego budowanie ścieżek karier uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w celu zapobiegania bezrobociu” realizowany był w latach 2008-2010 przez Turcję, Grecję, Słowenię, Węgry oraz Wielką Brytanię.

 3. Idea projektu S2CPT od Szkoły do Kariery • Działania w ramach projektu, są zgodne z ideą strategii lizbońskiej, w zakresie doradztwa zawodowego przez całe życie, w którego skład wchodzi: • dostarczanie informacji, • poradnictwo, wspieranie, • określanie kompetencji, • doradztwo, • definiowanie i rozwój zainteresowań, • nauka podejmowania decyzji, • zarządzanie karierą.

 4. Idea projektu S2CPT od Szkoły do Kariery • Główną rolą sytemu jest stworzenie innowacyjnego, internetowego narzędzia, wspierającego doradztwo zawodowe w szkołach, • S2CPT ma stanowić kompleksowy system integrujący środowiska dzieci, rodziców i nauczycieli w działaniach kształtujących ścieżki karier uczniów, • Rolą systemu jest dostarczenie wsparcia szerokiemu gronu odbiorców poprzez dostęp internetowy.

 5. Partnerzy projektu • Polska – Społeczna Akademia Nauk, • Turcja – Bahcesehir University, • Turcja – Local Authority of Education of Istanbul, • Hiszpania - Associació Catalana De Formació Polivalent Aplicada (BAOBAB), • Austria - Analyse, Beratung, interdisziplinäre Forschung (Abif), • Litwa - Jaunimo karjeros centras (JKC).

 6. System S2CPT – kompleksowe curriculum • Narzędzie dla uczniów do samodzielnej identyfikacji predyspozycji zawodowych oraz stylów uczenia, • Narzędzie dla rodziców, wspierający zrozumienie procesu kształtowania ścieżek kariery ich dzieci, • Narzędzie dla doradców i nauczycieli, służące budowaniu sieci kontaktów oraz wymianie doświadczeń z nauczycielami i doradców z innych krajów.

 7. Metodologia CPT System online/oparty na www Program doradztwa DORADCY Określamy style uczenia się uczniów w oparciu o teorię technik nauczania Dunn i Dunn Określamy rodzaje osobowości uczniów w oparciu o teorię RIASEC Dr J. Holland DORADZTWO ZAWODOWEE Zindywidualizowany raport DORADZTWA ZAWODOWEGO Program zawodowy dla rodziców Program zawodowy dla uczniów Rodzice Uczniowie

 8. Baza merytoryczna systemu S2CPT • Koncepcja typów osobowości zawodowej Johna Hollanda • Koncepcja stylów uczenia Rity i Kena Dunn

 9. Samopoznanie predyspozycji zawodowych na bazie koncepcji Johna Hollanda

 10. Samopoznanie predyspozycji na bazie koncepcji Rity i Kena Dunn • Czas rozpoczęcia nauki • Wytrwałość • Ciągłość – koncentracja • Umiejętność wykonywaniaróżnorodnych zadań • Praca grupowa • Praca z autorytetem • Środowisko fizyczne • Pora dnia • Przetwarzania danych i zmysłów w nim uczestniczących • Sposobów myślenia

 11. Konstrukcja testu CPT • Seria pytań dotyczących zainteresowań • Seria pytań dotyczących stylów uczenia się • Raport dla doradcy i dla ucznia

 12. Odbiorcy projektu • Uczniowie szkół ponadpodstawowych, • Rodzice i opiekunowie, • Nauczyciele, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi.

 13. Działania w projekcie S2CPT • Konferencja od Szkoły do Kariery • Analiza zawartości narzędzia • Analiza potrzeb przeprowadzona wśród Uczniów, Doradców Zawodowych oraz Rodziców, • Raport dotyczący konstrukcji raportu testu, opracowany w oparciu o opinie doradców zawodowych, • Opracowanie listy zawodów i profesji

 14. Konferencja od Szkoły do Kariery Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, 11 styczeń 2012

 15. Konferencja od Szkoły do Kariery

 16. Analiza struktury narzędzia • Doradcy zawodowi w każdym z krajów partnerskich, podjęli się wykonania testu CPT w wersji pierwotnej i oceny przydatności wszystkich pytań dla dalszej modyfikacji narzędzia.

 17. Analiza potrzeb • We wszystkich krajach partnerskich, zebrano opinie Uczniów, Nauczycieli bądź Doradców Zawodowych oraz Rodziców, na temat potrzeb każdej z tych grup w działaniach doradczych skierowanych do młodzieży.

 18. Raport • Polscy doradcy zawodowi, służyli radą jak udoskonalić raport generujący się, po wykonaniu testu, aby służył uczniom do jak najpełniejszej samooceny predyspozycji oraz zainteresowań.

 19. Co program umożliwia Uczniom? • Poznawanie zainteresowań irozwijanie pozytywnej autopercepcji; • Świadomość znaczenia ulepszeń i zmian; • Przekonanie o korzyściach z sukcesu akademickiego; • Odkrywanie zależności pomiędzy życiem zawodowym a nauką; • Doskonalenieumiejętności rozumienia i wykorzystaniainformacji o karierze; • Zrozumienie osobistej odpowiedzialności i istotydobrych nawyków zawodowych; • Rozwijanie świadomości zgodności interpersonalnej; • Rozwój umiejętności podejmowania decyzji; • Rozwijanie umiejętności planowania i rozwiązywania problemów; • Znajomość procesu planowania kariery.

 20. Co program zapewnia Nauczycielom? • Informacje dotyczące planowania kariery i nauki; • Wspiera umiejętności doradcze; • Informacje dotyczące branż i życia zawodowego; • Informacje dotyczące etyka w doradztwie; • Informacje dotyczące sposób wykorzystania i zastosowania CPT.

 21. Co program zapewnia Rodzicom? • Informacje o istocie procesu planowania kariery dzieci; • Wsparcie w pomocy dzieciom w podejmowaniu decyzji dotyczących ich kariery zawodowej (ale nie podejmowanie za nie decyzji).

 22. Informacje kontaktowe • www.s2cpt.eu • Społeczna Akademia Nauk ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź,www.spoleczna.plwww.dpf.swspiz.plKoordynator projektu Marta Kędzia e-mail: mkedzia@spoleczna.pltel: +48 42 664-22-78

 23. Dziękujemy za uwagę.Małgorzata Klimka,Grażyna Budzińska

More Related