Download
varemarkedet blanchard kapitel 3 del 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varemarkedet Blanchard kapitel 3 Del 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varemarkedet Blanchard kapitel 3 Del 1

Varemarkedet Blanchard kapitel 3 Del 1

241 Views Download Presentation
Download Presentation

Varemarkedet Blanchard kapitel 3 Del 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VaremarkedetBlanchard kapitel 3Del 1 HD-samfundsøkonomi

 2. Overblik Varemarkedet Kapitalmarkedet Faktormarkedet IS/LM- Modellen AD/AS- Modellen

 3. Overblik Varemarkedet Efterspørgsel: Privat: (C) Offentligt: (G) Investeringer: (I) Udbud = Produktionen Y t Efterspørgsel = Udbud Ligevægt på varemarkedet Utilsigtet lagre = 0 Efterspørgsel ≠ Udbud Uligevægt på varemarkedet Utilsigtet lagre ≠ 0 Den indkomst hvor der er ligevægt på varemarkedet: Ligevægtsindkomsten Utilsigtede lagre driver tilpasningen fra uligevægt til ligevægt

 4. Overblik Varemarkedet Utilsigtede lagre driver tilpasningen fra uligevægt til ligevægt Den indkomst hvor der er ligevægt på varemarkedet: Ligevægtsindkomsten t Efterspørgslen bestemmer produktionen. En given ændring i efterspørgslen udløser en større ændring i produktionen

 5. Varemarkedet Som vi tidligere har set er Forsyningsbalancen: Men vi vil simplificere dette en smule. Lukket økonomi Y + IM = C + G + I + X Vi forudsætter, at økonomien er lukket frem til kapitel 18 i Blanchard-bogen Y = C + G + I

 6. Varemarkedet Den analyse vi vil anvende til at undersøge varemarkedet er den såkaldte ligevægtsanalyse: Dette kræver som tidlige nævnt: Teorier der kan beskriver agenternes adfærd Hvilke adfærdsteorier kan beskrive varemarkedet Adfærdsrelationer Y = C + G + I Produktionen (Y) Privatforbrug (C) Offentligt forbrug og investeringer (G) Private investeringer (I)

 7. Det private forbrug (C) Y = + G + I C Teorien om bestemmelse af det private forbrug C = f(Y-T) Yd = Y - T C = f(Yd) C = c0 + c1Yd 7

 8. Det private forbrug (C) Det private forbrug kan deles i to dele: C = c0 + c1Y Indkomst uafhængige del: c0 Konstantled Det autonome forbrug Indkomst afhængigt forbrug: c1Y Det marginale forbrug MPC: 0 < c1 < 1

 9. Den enkelte forbrugers valg Y = C + S + T Y - T = C + S Yd = C + S Den del af den disponible indkomst der ikke forbruges opspares Yd = C + S Det samlede forbrug: C = Yd - S Den samlede opsparing: S = Yd - C 9

 10. Varemarkedet Derved Den enkelte forbrugers valg mellem forbrug og opsparing Den samlede opsparing: S = Yd – C S = Yd – ( c0 + c1Yd)S = Yd - c0 - c1Yd S = - c0 + (1-c1)Yd s = 1-c1 Marginale opsparingskvote (MPS) og 0 < s1 < 1 S = - c0 + s1Yd Det samlede forbrug: C = c0 + c1 Yd c1 = Marginale forbrugskvote (MPC) og 0 < c1 < 1 10

 11. Keynes argumenterede for, at forbrug og opsparing primært afhænger af den disponible indkomst Forbrugsfunktionen Sammenhængen mellem privat forbrug og husholdningernes aktuelle indkomst Empirisk grundlag 11

 12. Forbrug og indkomst i Danmarkårets priser, 1988-2000 650 600 550 500 Husholdningernes forbrugsudgifter (mia. kr.) 450 400 2 350 R = 0,9797 300 350 400 450 500 550 600 650 Husholdningernes disponible indkomst (mia. kr.) 12

 13. Varemarkedet Adfærdsrelationer Y = C + G + I Produktionen (Y) Privatforbrug (C) C = c0 + c1Yd Privat opsparing (S) S = -c0 + s1 Yd Offentligt forbrug og investeringer (G) Private investeringer (I)

 14. Offentligt forbrug og investering Y = C + G + I • Består af den offentlige sektors udgifter til • drift af institutioner • investeringer i bygninger, anlæg, maskiner og transportmidler. • De offentlige indkomstoverførsler er ikke med. • De er ikke en del af den samlede efterspørgsel, men et bidrag til den disponible indkomst

 15. Offentligt forbrug og investering G er eksogent eller autonomt givet: Den bestemmes udenfor modellen Den offentlige efterspørgsel antages at være politisk bestemt – ikke systematisk afhængig af modellen. Y = C + G + I G = G0 15

 16. Varemarkedet Adfærdsrelationer Y = C + G + I Produktionen (Y) Privatforbrug (C) C = c0 + c1Yd S = -c0 + s1 Yd Offentligt forbrug og investeringer (G) G = G0 Private investeringer (I)

 17. Private investeringer (I) Består af erhvervslivets investeringer i Bygninger anlæg, maskiner og transportmidler, erhvervslivets lagerinvesteringer samt investeringer i boligbyggeri De private investeringer er eksogent eller autonomt givet: Y = C + G + I I = I0 17

 18. Varemarkedet Adfærdsrelationer Y = C + G + I Produktionen (Y) Privatforbrug (C) C = c0 + c1Yd S = -c0 + s1 Yd Offentligt forbrug og investeringer (G) G = G0 Private investeringer (I) I = I0

 19. Produktionen (Y) Med forudsætningen om et lukket økonomi kan vi skrive: YP = Værdien af Produktionen Yi = Værdien af indkomsten = Bestemmelse af udbuddet af varer og tjenester YP= Yi

 20. Varemarkedet Adfærdsrelationer Y = C + G + I Produktionen (Y) YP = Yi Privatforbrug (C) C = c0 + c1Yd S = -c0 + s1 Yd Offentligt forbrug og investeringer (G) G = G0 Private investeringer (I) I = I0 Samlet udbud (Y) Samlet efterspørgsel (Z)

 21. Varemarkedet Vi kan nu beskrive under hvilke betingelser, der er ligevægt på varemarkedet. En sådan beskrivelse kan ske på flere måder: Verbal forklaring Grafisk Grafisk Lad os først se på efterspørgselssiden

 22. Private investeringer I = I0 Offentligt forbrug og Investeringer G = G0 Privat forbrug C = c0 + c1Yd S = -c0 + s1 Yd Samlet efterspørgsel Z = c0 + c1 Yd + I + G VaremarkedetEfterspørgselssiden G I C C = c0 + c Yd S= -c0 + s Yd G = G0 I = I0 C0 G0 I0 Yd -C0 Yd Yd

 23. VaremarkedetEfterspørgselssiden I G C C = c0 + c1 Yd I = I0 G= G0 C0 I0 G0 Yd Yd Yd Z I, G, C C = c0 + c1 ∙ Yd Z = c0 + c Yd + I0 + G0 C0 G= G0 G0 I = I0 I0 Yd

 24. VaremarkedetEfterspørgselssiden C = c0 + c1 Yd +∆C0 I G C C = c0 + c1 Yd ∆C0 I = I0 G= G0 I0 G0 c0 Yd Yd Yd I, G, C Z Z = c0 + c1 Yd + I0 + G0 + ∆c Z = c0 + c1Yd + I0 + G0 ∆C0 c0 G= G0 G0 I = I0 I0 Yd

 25. VaremarkedetEfterspørgselssiden C = c0 + c1 Yd I G C C = c0 + c1 Yd I = I0 G= G0 C = c0 + c1 Yd C0 I0 G0 Yd Yd Yd I, G, C Z = c0 + c1 Yd + I0 + G0 Z Z = c0 + c1 Yd + I0 + G0 Z = c0 + c1 Yd + I0 + G0 C0 G= G0 G0 I = I0 I0 Yd

 26. VaremarkedetEfterspørgselssiden I G C C = C0 + C ∙ Yd I = I0 + ∆I0 ∆I0 G = G0 I = I0 C0 I0 G0 Yd Yd Yd Z Z = c0 + c1 Yd + I0 + G0 + ∆I0 Z = c0 + c1 Yd + I0 + G0 C0 G = G0 G0 C0 I = I0 + ∆I0 G = G0 ∆I0 G0 I = I0 I0 Yd

 27. VaremarkedetEfterspørgselssiden I G C C = C0 + C ∙ Yd G = G0 + ∆G0 ∆G0 G= G0 I = I0 C0 I0 G0 Yd Yd Yd Z Z = c0 + c1 Yd + I0 + G0 + ∆I0 Z = c0 + c1 Yd + I0 + G0 C0 G= G0 + ∆G0 ∆G0 C0 G= G0 G0 I = I0 I0 Yd

 28. VaremarkedetLigevægten Samlet efterspørgsel Z = c0 + c1(Y-T) + I0 + G0 Z,Y Z YP = Yi Samlet Udbud YP = Yi Y0 = Ligevægtsindkomsten Y0 = Z0 Z = c0 + c1 (Y-T) + I0 + G0 c0 – c1 T0 + G0 + I0 450 Ligevægten YP = Z Y0 Y

 29. VaremarkedetLigevægten Ligevægten YP = Z Tilpasnings-mekanismen YP = Yi Z,Y Y1 Y1 > Z1 Z1 Z = c0 + c1 (Y-T) + I0 + G0 Y0 = Z0 c0 + - c1T0 +G0 + I0 450 Y0 Y1 Y

 30. VaremarkedetLigevægten Er der ledige produktionsfaktorer Bestemmes produktionen af efterspørgslen Z,Y YP = Yi Y1 = Z1 Z1 = c0 + c1 (Y-T) + I0 + G0 +∆G Z = c0 + c1 (Y-T) + I0 + G0 Y0 = Z0 c0 – c1T0 + G0 + I0 + ∆G c0 – c1T0+ G0 + I0 450 Y0 Y1 Y

 31. VaremarkedetLigevægten En stigning i efterspørgslen (Z) giver altså en større stigning i indkomsten (Y) Hvorfor det? YP = Yi Z,Y Y1 = Z1 Z1 = c0 + c1 (Y-T) + I0 + G0 +∆G c0 – c1T0 + G0 + I0 + ∆G 450 Y0 Y1 Y

 32. Dette var så en grundlæggende indføring i varemarkedsmodellen I næste lektion vil vi arbejde videre med opbygningen af denne varemarkedsmodel