Download
future perfect i future continuous n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Future Perfect i Future Continuous PowerPoint Presentation
Download Presentation
Future Perfect i Future Continuous

Future Perfect i Future Continuous

369 Views Download Presentation
Download Presentation

Future Perfect i Future Continuous

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FuturePerfecti FutureContinuous Matura SolutionsIntermediate

 2. Poznaj Judy i Bena.

 3. Judy uwielbia oglądać pokazy mody w telewizji. Dzisiaj o 19.30 zaczyna się pokaz, który potrwa do 21.00. Ben chce spotkać się z Judy, więc pyta ją, o której godzinie ma przyjść.

 4. Isitalrightif I comeatabout 8.30? Well, whatabout 9.30? No, I’ll be watchingfashionthen. Fine. Thematch will havefinished by then.

 5. I will be watchingfashionthen. Zdanie to oznacza, że w określonym momencie w przyszłości (tu: o 20.30 dzisiaj wieczorem) Judy będzie w trakcie oglądania ulubionego programu w telewizji. Zacznie wcześniej (19.30) i w tym konkretnym momencie, o którym mówimy (20.30), będzie w trakcie oglądania. will + be + (czasownik+ing) FutureContinuous

 6. Przykłady zdań: • This time next week I’ll be lying on the beach or swimming in the sea. • What will you be doing at noon tomorrow? Can I call you? • They won’t be doing shopping tomorrow morning. • Will you be usingyourbicyclethisevening? • It’s 10 o’clock and she’sworking. Tomorrowat 10 o’clockshe’ll be workingtoo.

 7. Thematch will havefinished by then. Zdanie to oznacza, że w określonym momencie w przyszłości (tu: o 21.30 dzisiaj wieczorem) Judy nie będzie już oglądać telewizji, ponieważ jej ulubiony program zdąży się już skończyć (dokładnie o 21.00). Czasu tego używa się, aby poinformować rozmówcę o tym, że jakaś czynność w konkretnym momencie w przyszłości będzie już zakończona, dokonana. will + have + Past Participle FuturePerfect

 8. Przykłady zdań: • Shealwaysleaves for workat 8.45, so tomorrowat 9.00 she’llhavegone to work. • The film startsat 7. We aren’tgoing to be atthecinemabefore 7.25. By the time we get to thecinemathe film will havealreadystarted. • I’mstarting to write my Englishessay. It’s 5 o’clock. By 7 o’clock I will havefinishedwritingit. • I have to readCrime and Punishment for Monday, but I’msureI’llhavereaditall by Sunday. • By the time she gets ready the bus will have left.

 9. Posługując się FuturePerfectużywamy określników czasu, które informują o tym do kiedy, przed jakim czasem czy przed czym jakaś czynność się skończy. Będą to najczęściej: by do before przed by the time do czasu…, zanim FuturePerfect

 10. Ćwiczenia

 11. Przeczytaj uważnie każde kolejne zdanie i zastanów się jak je uzupełnić. Następnie kliknij, żeby zobaczyć poprawną odpowiedź.

 12. Don’tphone me between 7.30 and 9. We ………………..…. (have) dinner then. • Ifyouneed to contact me, I ……………….. (stay) atthe Pacific View Hotel untilSunday. • Tomorrowwe’regoing to play tennisat 4. ……………………..……. (play) too? • This time tomorrowthey …………………………. (not sunbathe) anymore, they ………………… (fly) home. • This time next spring he ……………………. (build) a new house in his backgarden. will be having ‘ll be staying Will you be playing won’t be sunbathing ‘ll be flying ‘ll be building FutureContinuous

 13. Phone me at 10. I ………………………. (have) my diner by then. • How many pages ……….…………………. (you write) by the end of this year? • I’m sure they ………………………….. (not finish) the new sports field before winter. • Will you be free at luchtime? Yes, I ………………………. (have) all meetings by then. • Jane is travelling around the world. Before her journey finishes,she …………………………. (travel) over 50,000 miles! will havehad will youhavewritten won’thavefinished ‘llhavehad ‘llhavetravelled FuturePerfect

 14. I’llseeyouafter lunch. What ………………………. (you do) at 3.30? • When……….…………………. (you see) Mary? • I’m certainhe ………………………….. (not eat) allthe sweets before we get back home. • ‘When will youfinishthe report?’‘I ……………………. (write) itall by theend of theweek. • Don’twait for me. I think I ……………………….(still, work) whenyoucome back after lunch, and probably …………………….....… (finish) beforelateatnight! will you be doing will you be seeing won’thaveeaten ‘llhavewritten ‘llstill be working won’thavefinished FuturePerfect & Continuous

 15. …………………………. (you pass) the post office on yourwayhome? • Bob……….…………………. (not paint) Mary’s house beforeChristmas. • I’m convincedhe ………………………….. (not go) on holiday by July 25th. • Our boss ……………………. (hire) a newsecretaryallnextweek. • Pick me upat 7. I …………………(do) my homework by then, and I …………………….... (long) for you! Will you be passing won’thavepainted won’thavegone will be hiring ‘llhavedone will be longing FuturePerfect & Continuous

 16. W razie trudności nie bój się pytać! Na pewno pomogę! www.ang.pl Znajdziesz tu dużo ciekawych ćwiczeń!