1 / 63

Vnútroodborová činnosť

Vnútroodborová činnosť. Od borový zväz Polície Slovenskej Republiky. Úvod. OZP v SR je členom KOZ SR v rámci SR a to od roku 1990. UISP- v roku 1992 v Španielsku Granada EUROCOP- cop v angličtine – p olicajt O ZP v SR je členom EUROCOPU a to od roku 2003.

kennan
Télécharger la présentation

Vnútroodborová činnosť

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vnútroodborová činnosť Odborový zväz Polície Slovenskej Republiky

 2. Úvod • OZP v SR je členom KOZ SR v rámci SR a to od roku 1990. • UISP- v roku 1992 v Španielsku Granada • EUROCOP- cop v angličtine – policajt • OZP v SR je členom EUROCOPU a to od roku 2003

 3. OZP v SR k tomu, aby mohol efektívne existovať v rámci vnútroodborovej činnosti prijal celý rad dokumentov, ktoré koordinujú prácu jednotlivých orgánov OZP v SR. Základnými dokumentmi sú: • Stanovy OZP v SR • Kolektívne zmluvy • Štatút právnej ochrany • Štatút podporného fondu • Pravidlá hospodárenia s finančnými prostriedkami • Smernica pre kontrolnú činnosť • Smernica pre udeľovanie medailí a ocenení

 4. Štruktúra • Základné organizácie • Rada predsedov • Predsedníctvo • Predseda + 3 Podpredsedovia

 5. ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE 77 podľa územnosprávneho rozdelenia - OKRESY

 6. 1. Základné organizácie Sú tvorené podľa územného princípu a základnými orgánmi sú: • Členská schôdza • Výbor • Revízori účtov

 7. ZO OZP v SR- volia zo svojich radov predsedu – na 5 ročné volebné obdobie • ZO OZP v SR – zasielajú zápisnicu na centrálu OZP v SR o jeho zvolení • ZO OZP v SR – prijímajú uznesenia týkajúce sa jej činnosti • ZO OZP v SR nie sú oprávnené samostatne konať vo svojom mene a nemajú právnu subjektivitu • ZO OZP v SR sú oprávnené samostatne hospodáriť so zverenými finančnými prostriedkami • ZO OZP v SR má povinnosť odvádzať percentuálny podiel stanovený Radou predsedov z výberu členských príspevkov každý mesiac na účet OZP v SR • Členská schôdza – je najvyšším orgánom ZO OZP v SR, schádza sa najmenej raz za dvanásť mesiacov

 8. v ZO OZP v SR kde je viac ako 50 členov funkciu členskej schôdze môže plniť konferencia delegátov, ktorí sú splnomocnení na zastupovanie a hlasovanie na členskej schôdzi ZO OZP v SR • členská schôdza schvaľuje pravidlá hospodárenia ZO OZP v SR, rozpočet a stanovuje odmeny členom výboru • volí a odvoláva zástupcu pre zastupovanie členov ZO OZP v SR na zasadnutiach orgánov OZP v SR • Výbor ZO OZP v SR – je výkonným orgánom , zvoláva členskú schôdzu ZO OZP v SR a predkladá návrhy činnosti, správu o majetku 1x ročne, návrhy na nakladanie s finančnými prostriedkami • Revízori účtov – sú volení funkcionári ZO OZP v SR, dozerajú aby hospodárenie bolo v  súlade so Stanovami a vnútornými predpismi schválenými orgánmi OZP v SR, kontrolujú hospodárenie s majetkom ZO OZP v SR, dodržiavanie schváleného rozpočtu ZO OZP v SR, správnosť vykonávaných finančných operácií

 9. 2.Rada predsedov - ZO

 10. 2. Rada predsedov • je najvyšším orgánom OZP v SR medzi kongresmi • Rada predsedov OZP v SR – sa skladá z predsedov ZO OZP v SR, alebo členov delegovaných ZO OZP v SR, po jednom zástupcovi za každú ZO OZP v SR a členov Predsedníctva OZP v SR • Rada predsedov OZP v SR – rozhoduje hlasovaním a úlohy prijíma formou uznesenia o veciach , ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti kongresu: napr. zmenyv stanovách, rozpočet, voliť a odvolávať revízorov účtov

 11. KRAJSKÉ RADY 9 /8+1/ 8 krajských rád podľa územnosprávneho rozdelenia – KRAJE + pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou

 12. 3. Krajské rady OZP v SR • sú zriadené podľa príslušných krajov – 8 krajov + Rada útvarov MV a PPZ • Krajská rada OZP v SR – je koordinačný orgán a prostredníctvom svojho predsedu plní funkciu sociálneho partnera riaditeľovi KR PZ • Krajská rada OZP v SR – je zložená z predsedov ZO OZP v SR alebo delegovaných členov výborov ZO OZP v SR v príslušnom kraji • Krajská rada OZP v SR – nie je vo vzťahu k ZO OZP v SR ich nadriadeným orgánom, ale uznesenia v rámci sociálneho partnerstva sú pre ne záväzné

 13. 3. Krajské rady OZP v SR • presadzuje oprávnené záujmy svojich členov ZO OZP v SR, ktorí patria do územnej pôsobnosti KR OZP v SR • koordinuje činnosť ZO OZP v SR • volí a odvoláva predsedu KR OZP v SR • predseda KR OZP v SR zastupuje záujmy ZO OZP v SR vo vzťahu k služobnému vedeniu KR PZ a je delegovaný do poradných orgánov KR PZ • volebné obdobie je 5 rokov • hospodári s prideleným finančnými prostriedkami a predseda zodpovedá za jednoduché vedenie účtovníctva

 14. 4. Predsedníctvo OZP v SR - tvoria predsedovia krajských rád + vedenie OZP + 2 zástupcovia občianskych zamestnancov

 15. 4. Predsedníctvo OZP v SR • rozhoduje medzi zasadnutiami Rady predsedov OZP v SR vo všetkých oblastiach ktoré nepatria do výlučnej právomoci Kongresu a Rady predsedov OZP v SR • Predsedníctvo - rozhoduje hlasovaním a úlohy prijíma formou uznesenia • Predsedníctvo - navrhuje a zvoláva zasadnutia Rady predsedov OZP v SR, schvaľuje materiály pre rokovanie Rady predsedov OZP v SR, rozhoduje o všetkých otázkach činnosti OZP v SR , ktoré nepatria do pôsobnosti Rady predsedov ZO OZP v SR a Kongresu OZP v SR • Predsedníctvo – sa skladá predsedu, podpredsedov OZP v SR / traja / a predsedov Rád OZP v SR

 16. 5. Vedenie OZP v SR - je výkonným orgánom OZP v SR a riadi činnosť OZP v SR medzi zasadnutiami Predsedníctva OZP v SR vo všetkých oblastiach činnosti OZP v SR v súlade z uzneseniami Rady predsedov ZO OZP v SR a Predsedníctva OZP v SR • rozhodnutia vedenia OZP v SR musia byť následne prerokované v orgánoch OZP v SR • vedenie sa skladá z predsedu a podpredsedov a rozhoduje hlasovaním • predseda organizuje a riadi činnosť podpredsedov • vedenie plní úlohy zamestnávateľa

 17. 6. Kongres OZP v SR - je najvyšším orgánom OZP v SR, ktorý sa skladá z delegátov, ktorých volia ZO OZP v SR podľa kľúča schváleného Radou predsedov ZO OZP v SR a delegátov, ktorými sú automaticky členovia Predsedníctva OZP v SR • kongres OZP v SR schádza sa najmenej 1x za 5 rokov • do právomoci kongresu patrí: - schvaľovanie stanov a ich zmien, rozhodnutie o rozpustení a zániku OZP v SR, schvaľovanie programu OZP v SR, schvaľovanie správy o činnosti OZP v SR a správy o činnosti revíznej komisie od posledného kongresu • kongres OZP v SR – je spôsobilý sa platne uznášať, ak je prítomných aspoň 50%a jeden hlas všetkých delegátov kongresu OZP v SR

 18. 7. Revízori účtov • sú volení funkcionári OZP v SR, volí ich Rada predsedov OZP v SR a dozerajú na to, aby hospodárenie OZP v SR a jeho orgánov bolo v súlade so Stanovami OZP v SR, s uzneseniami orgánov OZP v SR a so všeobecne záväznými právnymi predpismi • Revízori účtov – kontrolujú hospodárenie s majetkom OZP v SR, dodržiavanie schváleného rozpočtu OZP v SR, správnosť finančných operácií, hospodárenie rád OZP v SR • Revízori účtov – majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady predsedov OZP v SR • Revízori účtov – o výsledku kontroly spíšu zápisnicu, ktorá je predmetom najbližšieho rokovania Predsedníctva OZP v SR a následne Rady predsedov

 19. 8. Pomocné komisie OZP v SR - zabezpečujú úlohy vyplývajúce z Programu OZP v SR, sú to ďalšie komisie, ktoré zriadi podľa potreby Rada predsedov, členov pomocných komisií OZP v SR volí a odvoláva Rada predsedov OZP v SR • Pomocné komisie – zo svojho zasadnutia vyhotovujú zápis, ktorý podpisuje predseda komisie

 20. 8. STANOVY

 21. 10. Hospodárenie • Pravidlá hospodárenia • Rozpočet 2011 • Peňažný denník • Hospodári • Smernica pre kontrolnú činnosť

 22. 10A. Pravidlá hospodárenia

 23. 10B. Rozpočet 2011

 24. 0,8 % 30% činnosť odborového zväzu 70% základné organizácie Členské príspevky VÝŠKA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV ČLENOV OZP v SR v zmysle uznesenia Rady predsedov

 25. 10B. Rozpočet 2011

 26. 10B. Rozpočet 2011

 27. 10B. Rozpočet 2011

 28. 10B. Rozpočet 2011

 29. 10C. Peňažný denník

 30. 10C. Peňažný denník

 31. 10D. Hospodári

 32. 10D. Hospodári

 33. 10D. Hospodári

More Related