1 / 70

Informační zdroje z oblasti lékařství a zdravotnictví

Informační zdroje z oblasti lékařství a zdravotnictví. Martina Machátová Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz Aktualizace: 2. června 2014. MeSH – Medical Subject Headings https://www.nlm.nih.gov/mesh/. Tezaurus – řízený slovník termínů (deskriptorů).

kevork
Télécharger la présentation

Informační zdroje z oblasti lékařství a zdravotnictví

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informační zdroje z oblasti lékařství a zdravotnictví Martina Machátová Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz Aktualizace: 2. června 2014

 2. MeSH – MedicalSubjectHeadingshttps://www.nlm.nih.gov/mesh/ • Tezaurus – řízený slovník termínů (deskriptorů). • Tyto deskriptory lze využívat při vyhledávání literatury. • Tezaurus MeSH se používá při zpracování článků z 5 400 biomedicínských časopisů. • Zpracovatel: U.S. National Library of Medicine. • Verze 2014 obsahuje 27 149 deskriptorů a 218 000 vstupních termínů celkem.

 3. MeSHBrowserhttps://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

 4. MeSHNabídka termínů

 5. MeSHZáznam vybraného deskriptoru (1)

 6. MeSHZáznam vybraného deskriptoru (2)

 7. MEDVIKhttp://www.medvik.cz/bmc/ • Databáze obsahuje přes 700 000 záznamů ze zdrojů českého původu. • Bázi buduje Národní lékařská knihovna v Praze. • Lze používat - operátory AND, OR a NOT, - * rozšíření, - ? zástupný znak.

 8. MedvikZákladní vyhledávání – základní rešeršní pole

 9. MedvikVýsledky

 10. MedvikHledání výrazů z rejstříků

 11. MedvikVýběr termínů z nabídky

 12. MedvikVýsledky – možnost přenastavení výstupu

 13. MedvikVýsledky – zpřesnění dotazu pomocí faset Možnost zpřesnění dotazu Možnost zpřesnění dotazu

 14. MedvikVýběr výsledků do schránky (1)

 15. MedvikVýběr výsledků do schránky (2)

 16. MedvikPráce se schránkou

 17. MedvikExport ve formátu Bibliomedica

 18. MedvikPokročilé vyhledávání Vybrat potřebné pojmy a kliknout na příslušný operátor (vztah mezi výrazy).

 19. MedvikVýsledekkombinace dotazu Výsledky lze prohlížet či použít v dalším dotazu.

 20. Slovenská lekárska knižnicahttp://arl4.library.sk/arl-sllk/sk/rozsirene-vyhladavanie/ • Bibliografická databáze. • Pokrývá slovenské a výběrově i některé české časopisy od r. 1997 do současnosti (s určitými výpadky). • Lze používat: - uvozovky pro frázi, - * pro pravostranné rozšíření.

 21. Slovenská lekárska knižnicaVyhledávací maska

 22. Slovenská lekárska knižnicaVyužití slovníku - rejstříků Odesláním se výraz vybraný ve slovníku přenese přímo do rešeršní masky, ve které lze dotaz dále upřesnit. Vyhladat´: vyhledají se záznamy s vybraným výrazem.

 23. Slovenská lekárska knižnicaVýsledky

 24. Slovenská lekárska knižnicaBibliografický záznam

 25. Slovenská lekárska knižnicaPráce s vybranými záznamy

 26. ProQuest Health & Medical Complete • Licencovaná databáze – přístup pouze pro registrované uživatele MZK. • Možnost vzdáleného přístupu. • 1 500 titulů, z toho 1 300 přístupných v plném textu. • Umožňuje stahování několika plných textů do jednoho souboru. • Při vyhledávání lze používat: - * neomezený počet znaků: pravostranné i levostranné rozšíření, uvnitř slova, - ? právě 1 znak, - booleovské operátory. • Používat raději jiný browser než MSIE – zobrazení více možností v nabídkách.

 27. Přístup přes web MZK:http://www.mzk.cz/katalogy-atabaze/databaze

 28. ProQuestVýsledky

 29. ProQuestNáhled na bibliografický záznam - preview

 30. ProQuestCitation/Abstract – začátek záznamu

 31. ProQuestCitation/Abstract – konec záznamu

 32. ProQuestPokročilé vyhledávání

 33. ProQuestTezaury Deskriptory se mohou v obou tezaurech lišit. Příklad: ProQuest: heart attacks MeSH: myocardial infarction

 34. ProQuestTezaurus MeSH Kvalifikátory – podhesla. Zpřesnění dotazu.

 35. ProQuestVyužití tezauru Vybrané pojmy se přenesou do pokročilé vyhledávací masky. Vztah mezi výrazy vybranými v tezauru

 36. ProQuestVýrazy vybrané v tezauru a přenesené do vyhledávací masky Zadání dotazu s výrazy z tezauru ProQuest.

 37. ProQuestPříkazový dotazovací jazyk – Command Line Search

 38. PubMedhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed • Umožňuje bezplatný přístup k 23 milionům bibliografických záznamů z biomedicínské literatury. • Obsahuje odkazy na plné texty dokumentů s volným přístupem.

 39. PubMedVýsledky

 40. PubMedBibliografický záznam

 41. PubMedPokročilé vyhledávání Rejstříky

 42. PubMedPokročilé vyhledávání – využití rejstříku

 43. PubMed – tezaurus MeSH http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

 44. Výběr termínu Otevření nabídky – možnost zpřesnění dotazu

 45. Nabídka – možnost zpřesnění dotazu

 46. Výběr a přidání dalších termínů Po zadání všech vybraných termínů a operátorů lze zadat vyhledání literatury.

 47. PubMed – tezaurus MeSHPokročilé vyhledávání Rejstříky

More Related