slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
URL PowerPoint Presentation
Download Presentation
URL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

URL

292 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

URL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. URL

  2. PENGERTIAN URL SINGKATAN DARI UNIFORM RESOURCE LOCATOR ARTINYA : SUMBER SISTEM PENAMAAN ALAMAT WEBSITE

  3. SISTEM PENULISAN URL Protokol://Nama _host/path/nama_file • Protokoladalahjenisprotokol yang akandigunakanseperti http atau ftp. • Nama_Hostadalahnama host (domain) yang dipanggil. • Pathadalahlokasiataudirectoritempat file-file diletakkanpada web server. • Nama_Fileadalahnama file yang dipanggil.

  4. CONTOH PENULISAN URL http://www gimonca.com/sejarah/sejarah.shtml • URL diatasmenggunakan protocol http • Nama Domain adalahwww. gimonca.com • Path atau directory yang ditujuadalahsejarah • Nama file yang diaksesadalahsejarah.shtml

  5. DOMAIN

  6. PENGERTIAN DOMAIN ADALAH : adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupuninternet

  7. DOMAIN GENERIK(Generic Top Level Domains/TLDs) Contohdomain generic adalahsebagaiberikut. • .com : top level domain untukkepentingankomersial(commercial), • .edu : domain yang ditujukanuntukkepentinganpendidikan (education), • .mil : domain untukkepentinganangkatanbersenjata(military), dan • .org : domain untuklernbagaatauorganisasinon profit (organization).

  8. DOMAIN SUATU NEGARA(Country Specific Top Level Domains/ccTLDs) Domain suatunegara, yaitu domain yang berkaitandenganduahurufekstensidanseringjugadisebutsecond level domain. Misalkansaja.id (lndonesia); ,au (Australia); jp (Jepang), dan lain-lain. Penggunaandarimasing-masingakhirantergantungpadapenggunaanberikutini. • .co.id: badanusaha yang mempunyaibadanhukumsah. • .ac.id: lembagapendidikan. • .go.id : lembagaPemerintahanRepublik Indonesia. • .mil.id : khususuntukMiliterRepublik Indonesia . • .or.id: untuksemuaorganisasi yang tidaktermasukdalamkategori“.ac.id" atau ".co.id". • .web.id : badanusaha, organisasiataupunperseorangan yang melakukanWorld Wide Web.

  9. SOAL LATIHAN JELASKAN BAGIAN URL DARI ALAMAT WEB SITE BERIKUT : • http://id.wikipedia.org/wiki/Nama_domain • http://www.detikinet.com/kanal/games • http://www.facebook.com/profile/id=100003107520914 • http://id.mg60.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=920oond156e5q • http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/06/11131933/Siswa.SMK.29.Jakarta.Rakit.Pesawat.Terbang • http://www.detikinet.com/read/2012/01/08/175200/1809770/398/israel-samakan-hacker-dengan-teroris/?i991101105

  10. SOAL LATIHAN JELASKAN NAMA DOMAIN DARI ALAMAT WEBSITE BERIKUT : • http://id.wikipedia.org • http://www.facebook.com • http://id.math.online.edu • http://ugm.ac.id • http://data.pdkjateng.go.id