1 / 7

Infobalt 2006, spalio 19 d., Vilnius

PIRMOSIOS SUTARTYS D ĖL E. DOKUMENTŲ ĮKĖLIMO Į eLABa Gintautas Žemaitis Projekto vadybininkas zemginta @internet.ktu.lt. Infobalt 2006, spalio 19 d., Vilnius. Konkursas.

kylene
Télécharger la présentation

Infobalt 2006, spalio 19 d., Vilnius

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PIRMOSIOS SUTARTYS DĖL E.DOKUMENTŲ ĮKĖLIMO Į eLABaGintautas ŽemaitisProjekto vadybininkaszemginta@internet.ktu.lt Infobalt 2006, spalio 19 d., Vilnius

  2. Konkursas • 2006 m. spalį pravestos neskelbiamos supaprastintos derybos paslaugoms -akademinių institucijų leidėjų ir bibliotekininkų paslaugos, rengiant ir pateikiant e. dokumentus – pirkti • 2006 m. spalio 26 dieną buvo pateikta 13 pasiūlymų, iš jų tinkamais pripažinti 11 pasiūlymų Pirmosios sutartys dėl e. dokumentų įkėlimo į eLABa

  3. Pasirašytos sutartys • Pasirašyta 11 sutarčių su eLABa duomenų teikėjais • 1. Klaipėdos universitetu (sutartis Nr. KU-SUT-191-001) • 2. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (sutartis Nr. LKA-SUT-191-002) • 3. Lietuvių kalbos institutu (sutartis Nr. LKI-SUT-191-003) • 4. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu (sutartis Nr. LLTI-SUT-191-004) • 5. Matematikos ir informatikos institutu (sutartis Nr. MII-SUT-191-005) • 6. Vilniaus Gedimino technikos universitetu (sutartis Nr. VGTU-SUT-191-006) • 7. Vilniaus pedagoginiu universitetu (sutartis Nr. VPU-SUT-191-007) • 8. Vilniaus universitetu (sutartis Nr. VU-SUT-191-008) • 9. Lietuvos kūno kultūros akademija (sutartis Nr. LKKA-SUT-191-009) • 10. Lietuvos veterinarijos akademija (sutartis Nr. LVA-SUT-191-010) • 11. Vytauto Didžiojo universitetu (sutartis Nr. VDU-SUT-191-011) Pirmosios sutartys dėl e. dokumentų įkėlimo į eLABa

  4. BŪSIMI KONKURSAI • Planuojami dar trys konkursai: • 2006 m. lapkritį - gruodį • 2007 m. gegužę - birželį • 2007 m. lapkritį – gruodį • Pastaba. Konkursų skaičius ir organizavimo datos gali būti keičiami Pirmosios sutartys dėl e. dokumentų įkėlimo į eLABa

  5. eLABa saugos įgaliotinis • eLABa saugos įgaliotinis – asmuo, organizuojantis ir kontroliuojantis eLABa saugumo politikos įgyvendinimą Pirmosios sutartys dėl e. dokumentų įkėlimo į eLABa

  6. eLABa saugos įgaliotinio veikla • Organizuoja eLABa duomenis tvarkančių asmenų supažindinimą su saugumo politiką apibrėžiančiais dokumentais • Organizuoja saugaus eLABa duomenų tvarkymo mokymus • Rengia saugaus eLABa duomenų tvarkymo atmintines • Nuolat informuoja eLABa duomenis tvarkančius asmenis apie aktualias eLABa saugumo užtikrinimo problemas • Kontroliuoja, kaip eLABa duomenis tvarkantys asmenys laikosi duomenų saugumo politikos • Organizuoja eLABa saugumo auditą (ne rečiau kaip kartą per metus) • Rengia Pastebėtų trūkumų šalinimo planą bei Rizikos veiksnių ataskaitą Pirmosios sutartys dėl e. dokumentų įkėlimo į eLABa

  7. Ačiū už dėmesį ! Klausimai?

More Related